Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 11.11.2011 11/0706/2

Lastensuojelukustannusten korvaaminen - kustannusvastuu - sijaishuollon kustannukset - avohuollon kustannukset

Taltio:11/0706/2
Diaarinumero:01991/10/6112
Antopäivä:11.11.2011
Luokitus:--

Diaarinumero: 01991/10/6112
Taltionumero: 11/0706/2
Antopäivä: 11.11.2011

Y:n kunta oli hakemuksessaan vaatinut X:n kaupungin velvoittamista korvaamaan A:n avohuollon sijoitusten kustannukset ajalla 6.8.2009 - 15.6.2010 ja sijaishuollon kustannukset ajalla 16.6. - 30.9.2010 laskelmien mukaan.

Vuonna 2007 syntynyt A oli syntymästään saakka ollut X:n kaupungin lastensuojelun asiakkaana. Perheessä oli tehty perhetyötä ja X:n kaupunki oli sijoittanut A:n avohuollon sijoituksena ajalle 18.6. - 18.9.2009 Z:n kunnassa olevaan perheeseen. A:n äiti oli 1.9.2009 muuttanut Väestötietojärjestelmän mukaan X:n kaupungista Y:n kuntaan. Käytännössä muutto oli tapahtunut jo 8.8.2009. A oli jäänyt asumaan entiseen sijoitusperheeseensä. Väestötietojärjestelmän mukaan A on ollut 1.9.2009 alkaen Y:n kunnan jäsen.

Y:n kunta on jatkanut A:n avohuollon sijoitusta entisessä sijaisperheessä yhtäjaksoisesti kolmesti ja vuoden 2010 alussa aloittanut A:n huostaanoton valmistelun. Hallinto-oikeus on Y:n kunnan 26.3.2010 tekemästä hakemuksesta 16.6.2010 tehnyt päätöksen A:n huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta entiseen sijoitusperheeseen. Kesäkuussa 2010 A:n äiti on muuttanut takaisin X:n kaupunkiin.

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen seuraavin perustein.

Avohuolto
Lastensuojelulain 16 a §:n 1 momentin mukaan lastensuojelun kustannuksista vastaa lapsen kotikunta, ellei muualla laissa toisin säädetä. A:n perhesijoitus on ollut huostaanottopäätökseen asti avohuoltoa eikä lastensuojelulain 49 §:ssä ja 16 a §:n 3 momentissa tarkoitettua sijaishuoltoa. A:lla on katsottava olleen perhesiteidensä perusteella kiintein yhteys Y:n kuntaan sen jälkeen kun hänen äitinsä oli muuttanut sinne 1.9.2009. Y:n kunta on näin ollen katsottava myös A:n kotikunnaksi, ja se on kotikuntana vastuussa hänen avohuoltonsa kustannuksista.

Sijaishuollon kustannukset
Lastensuojelulain 16 a §:n 3 momentin mukaan lapsen sijaishuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa lapsen sijaishuollon järjestämisen tarve on syntynyt. A:n perheelle on järjestetty X:n kaupungissa avohuollon tukitoimia. Perheessä on tehty perhetyötä ja A:lle avohuollon sijoitus äidin uupumuksen vuoksi. Perheen tilanne on ollut X:n kaupungissa hallittavissa avohuollon tukitoimin, eivätkä huostaanoton edellytykset ole vielä tuossa vaiheessa täyttyneet. Huostaanoton edellytykset ovat täyttyneet vasta äidin asuessa Y:n kunnassa, jolloin on käynyt ilmi, ettei lapsen edun mukaista ole palata äitinsä luokse eikä tilanne ole enää ollut avohuollon keinoin autettavissa. Sijaishuollon kustannuksista vastaa näin Y:n kunta.

Äänestys ja esittelijän eriävä mielipide
Eri mieltä ollut tuomari katsoi, ottaen huomioon X:n kaupungissa viranomaisten tiedossa olleet A:n kehitykseen liittyvät erityisongelmat sekä äidin jaksamattomuus ja mielialavaihtelut, että edellytykset ottaa A huostaan ovat täyttyneet siinä vaiheessa kun perhetyö ja ensimmäinen avohuollon sijoitus X:n kaupungissa ovat osoittautuneet riittämättömiksi A:n tilanteen parantamiseksi ja äidin muutettua pois kaupungista. A:n sijaishuollon tarve on näin syntynyt jo perheen asuessa X:n kaupungissa ja X:n kaupunki on siten vastuussa A:n sijaishuollosta aiheutuneista kustannuksista. Avohuollon kustannusten osalta eri mieltä ollut jäsen oli enemmistön kannalla. Asian esittelijän päätösesitys ja eriävä mielipide oli samansisältöinen kuin hallinto-oikeustuomarin äänestyslausunto.

Kotikuntalaki 2 §
Lastensuojelulaki 16 a § 1 mom
Lastensuojelulaki 16 a § 3 mom
Lastensuojelulaki 34 § 1 mom 1 kohta
Lastensuojelulaki 49 §

KHO:n päätös 16.9.2013 taltionumero 2921. KHO ei myöntänyt valituslupaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.