Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 26.11.2007 07/0805/2

Vankeinhoito - vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen - oikeusavun myöntäminen

Taltio:07/0805/2
Diaarinumero:01589/07/1240, 01844/07/1220
Antopäivä:26.11.2007
Luokitus:--

X oli kihlakunnanviraston ulosotto-osastolle tekemässään hakemuksessa pyytänyt, että hänelle tuomitun kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista lykätään. Vaatimustaan X oli perustellut sillä, että hänen raskaana oleva tyttärensä tarvitsee isänsä neuvoa ja apua ja sillä, että X itse tarvitsee aikaa vuokra-asuntonsa tyhjentämiseen ja hoitopaikan etsimiseen kissoille. Kihlakunnanviraston ulosotto-osaston hylättyä hakemuksen X teki asiasta oikaisuvaatimuksen ja edelleen valituksen hallinto-oikeudelle. Valituksessaan X pyysi, että hallinto-oikeus myöntää hänelle oikeusapua ja määrää yksityisen avustajan, oikeustieteen kandidaatti Y:n hänen avustajakseen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen sekä oikeusavun myöntämistä ja avustajan määrämistä koskevan hakemuksen. Oikeusavun myöntämisen osalta hallinto-oikeden ratkaisun perustelut olivat seuraavat:

Oikeusapulain mukaan oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua ei anneta, jos oikeusavun antaminen olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn.

Oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomioon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan.

Hakijalle, jonka ei katsota tarvitsevan oikeusavustajaa, mutta joka olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, voidaan oikeusapuna myöntää vapautus käsittely- ja toimituskirjamaksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta.

Asiassa on kysymys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevasta asiasta. Ratkaistavana on kysymys siitä, ovatko X:n hakemuksensa perusteeksi esittämät henkilökohtaiset olosuhteet sellaisia, että rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisellä niiden perusteella voitaisiin olennaisesti vähentää viipymättä tapahtuvan täytäntöönpanon X:lle tai hänen lähiomaiselleen aiheuttamia menetyksiä tai vaikeuksia. Oikeudellisesti asia on yksinkertainen.

X on itse tehnyt hakemuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä kihlakunnanviraston ulosotto-osastolle. Kihlakunnanviraston päätökseen on liitetty seikkaperäiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä Länsi-Suomen aluevankilan johtajalle. Oikaisuvaatimukseen annettuun aluevankilan johtajan päätökseen on puolestaan liitetty yksityiskohtainen valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen.

X:n hakemus rangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä on perustunut hänen henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa, jotka hän parhaiten tuntee itse. X on kyennyt saattamaan asian vireille kihlakunnanvirastossa asianmukaisesti. Oikaisuvaatimus ja valitus ovat perustuneet samoihin tosiasiatietoihin.

X on saanut sekä oikaisuvaatimuksen että valituksen tekemiseen täsmälliset ohjeet kihlakunnanviraston ja aluevankilan johtajan päätösten liitteenä. Oikaisuvaatimus- ja valitusmenettely ovat kirjallisia eikä muutoksenhakukirjelmälle ole asetettu muotovaatimuksia. Muutoksenhakua käsittelevät viranomaiset ovat velvollisia osoittamaan muutoksenhakija täydentämään muutoksenhakukirjelmää, mikäli se joiltakin osin on puutteellinen. Hallinto-oikeus on valitusta ratkaistessaan velvollinen omasta aloitteestaan lisäselvityttämään asiaa, mikäli asian ratkaisemiseksi tarvittavat tosiasiatiedot ovat puutteellisia. Hallinto-oikeus on myös velvollinen viran puolesta ottamaan huomioon asiassa sovellettavat lain säännökset.

Edellä todetut hallintolainkäytön menettelyn muutoksenhakijaa tukevat erityispiirteet ja käsiteltävänä olevan asian oikeudellisesti yksinkertainen luonne huomioon ottaen X olisi kyennyt tekemään asiassa oikaisuvaatimuksen ja hakemaan valittamalla muutosta hallinto-oikeudessa ilman oikeudellista asiantuntija-apua. Hänellä ei sen vuoksi ole ollut asiassa tarvetta saada julkisena oikeusapuna oikeusavustajaa asiaan.

Sekä oikaisuvaatimus- että valitusmenettely ja myös asiassa annettavat päätökset ovat vankeuslain mukaisessa asiassa maksuttomia. Julkisen oikeusavun myöntäminen ei siten ole tarpeen myöskään asiassa aiheutuvien muiden kustannusten takia. Oikeusavun antaminen ilman oikeusavustajaa olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna X:lle siitä koituvaan hyötyyn.

Vrt. Turun hao 07/0828/2

Vankeuslaki 20 luku 9 §
Vankeuslaki 20 luku 15 §
Oikeusapulaki 1 § 1 mom
Oikeusapulaki 7 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.