Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rovaniemen HAO 29.06.2012 12/0255/1

Warrantti ja sen raukeaminen - Arvopaperi - Luovutustappio - Pääomatulolaji - Tulonhankkimismeno - Tulon ja menon vastaavuus

Taltio:12/0255/1
Diaarinumero:00540/10/8101
Antopäivä:29.06.2012
Luokitus:--

Diaarinumero: 00540/10/8101
Taltionumero: 12/0255/1
Antopäivä: 29.6.2012

J oli verovuonna 2007 ostanut yhteensä 3 675 eurolla niin sanottuja ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena oli UPM-Kymmenen osakkeita. J ei kuitenkaan ollut warranttien päättymispäivinä ostanut osakkeita, koska se ei ollut hänelle taloudellisesti mahdollista. Pääomatulojen verotuksessa warranttien ostohintoja ei otettu tappiona tai muunakaan vähennyksenä huomioon.

J:n vaadittua warranttien hankintamenojen menetyksen perusteella pääomatulojensa verotuksen oikaisemista verotuksen oikaisulautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen ja todennut, että asiassa oli kyse pelkästään arvopapereiden ostosta mutta ei myynnistä, minkä vuoksi vähennyskelpoista tappiota ei voinut syntyä.

Hallinto-oikeus totesi J:n valituksen johdosta, että J:n ostamat warrantit ovat tuloverolain 50 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita. Kun warranttien kohde-etuutena olevien osakkeiden arvo ylitti warranttien toteutushinnan, niiden ei voitu katsoa rauenneen arvottomina niiden päättymispäivinä J:n jätettyä käyttämättä osakkeiden osto-oikeutensa. Tähän nähden warranttien ostohintoja ei ollut pidettävä sellaisina luovutustappioon rinnastettavina vähennyskelpoisina arvopaperien arvonmenetyksinä, jotka ovat konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi lopullisia.

Pääomatulojen nettolaskennassa luovutusvoitot lasketaan erikseen jokaisen yksittäisen luovutuksen osalta saannoittain. Kun J ei ollut warranttien päättymispäivinä käyttänyt hyväkseen niihin liittyvää osakkeiden osto-oikeuttaan, hänelle ei ollut syntynyt sellaista tuloa, josta hänen warranteista maksamansa hankintahinnat olisi voitu vähentää. Luovutusvoittojen laskentatapa huomioon ottaen warranttien hankintahintoja ei voitu myöskään vähentää tuloverolain 54 §:n 1 momentin nojalla tulonhankkimismenoina pääomatulolajin muodostamassa kokonaisuudessa J:n verovuonna 2007 saamasta muuhun kuin warrantteihin perustuvasta pääomatulosta.

Äänestys 2 - 1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että vaikka warranttien hankkimismenot eivät olleetkaan luovutustappioon rinnastettavia vähennyskelpoisia menoja, niitä voitiin pitää tuloverolain 54 §:n 1 momentissa tarkoitettuina pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina, jotka olivat pääomatulolajin muodostamassa kokonaisuudessa vähennyskelpoisia siitä huolimatta, ettei J:lle ollut syntynyt warranttien perusteella tuloa niiden päättymispäivinä.

Tuloverolaki 32 §
Tuloverolaki 46 § 1 mom
Tuloverolaki 50 § 1 mom
Tuloverolaki 54 § 1 mom

KHO:n päätös 22.4.2013 taltionumero 13/1399. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.