Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rovaniemen HAO 7.6.2001 01/0264/1

Ennakkoratkaisu - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin - Kansaneläkemaksu - Sairausvakuutusmaksu - Yhteisön oikeuden soveltaminen ja tulkinta

Taltio:01/0264/1
Diaarinumero:00218/98/1000
Antopäivä:7.6.2001
Luokitus:S:2.13.02 S:2.13.02.01 S:2.13.03

Ruotsista Suomeen vuonna 1989 muuttanut R sai Ruotsista eläke-
tuloa ja tapaturman johdosta elinkorkoa. Hänelle oli muun
ohella vuosilta 1994-1996 maksuunpantu verotuksen yhteydessä
vuositulojensa perusteella kansaneläke- ja sairausvakuutusmak-
sua.
R on oikaisuvaatimuksessaan pitänyt maksuja yhteisön oikeu-
den vastaisina, koska hän sai eläkettä ainoastaan Ruotsista
ja koska hän ei ollut hakenut Suomen lainsäädännön mukaista
eläkettä, johon hänellä ei edes olisi ollut oikeutta Ruotsis-
ta saatujen tulojen johdosta.
Oikaisulautakunta on päätöksessään todennut, että sosiaalitur-
va-asetuksen (ETY) N:o 1408/71 33 artiklan 2 kohdan ja 28 a
artiklan mukaan eläkeensaajan ei tarvitse suorittaa sairausva-
kuutusmaksua, jos hänellä ei ole oikeutta eläkkeeseen Suomes-
sa. R ei kuitenkaan ollut osoittanut, ettei hänellä ollut mis-
sään tapauksessa oikeutta saada eläkettä Suomesta. Kun Suomen
lainsäädännön mukaan kysymyksessä olevat maksut oli suoritet-
tava, oikaisulautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen.
Hallinto-oikeus (entinen lääninoikeus) on pyytänyt Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muun ohella sii-
tä, tuliko asiassa sovellettavaksi edellä mainittu asetus,
kun R oli muuttanut Suomeen ennen kuin asetus tuli Suomea si-
tovaksi 1.1.1994, sekä siitä, miten on tulkittava asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 28 a artiklassa olevaa ilmausta "eikä oi-
keutta eläkkeeseen ole".
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen annettua tuomion 10.5.2001,
asia C-389/99, hallinto-oikeus on ratkaisussaan todennut, että
asetus tuli R:n asiassa sovellettavaksi verovuosilta 1994-
1996. Asetuksen 28 a artiklassa olevaa ilmaisua "eikä oikeutta
eläkkeeseen ole" oli tulkittava siten, että ilmaisulla tarkoi-
tetaan tilannetta, jossa henkilölle ei tosiasiallisesti mak-
seta Suomen lainsäädännön mukaista eläkettä. R ei saanut tosi-
asiallisesti Suomesta kansaneläkettä eikä ansioeläkettä. R:lle
ei siten, kun otettiin huomioon asetuksen 33 artiklan 2 kohdan
säännös, voitu Suomessa maksuunpanna sairausvakuutusmaksuja
verovuosilta 1994-1996.
Mitä tuli kansaneläkemaksuun, niin asetuksen (ETY) N:o 1408/71
33 artiklassa on ilmaistu yleinen periaate, jonka mukaan eläk-
keensaajalta ei voida pelkän jäsenvaltiossa asumisen perus-
teella periä pakollisia vakuutusmaksuja sellaisista etuuksis-
ta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, joista jonkin toisen
jäsenvaltion laitos vastaa. R:n Ruotsista saamilla edellä mai-
nituilla etuuksilla on vastaava tarkoitus kuin niillä vanhuus-
ja työkyvyttömyyseläkkeillä, joita R voisi periaatteessa saa-
da Suomessa kansaneläkelain nojalla. R ei saisi minkäänlaista
täydentävää suojaa, vaikka hän suorittaisi Suomen lainsäädän-
nön mukaiset kansaneläkemaksut, kun otetaan huomioon hänen jo
saamansa etuudet. Näin ollen on edellä mainitun yleisen peri-
aatteen vastaista periä R:lta Suomessa kansaneläkemaksua,
koska hän saa vastaavaa tarkoitusta varten etuuksia, joiden
kustannuksista vastaa hänen eläkkeidensä osalta toimivaltai-
sen jäsenvaltion eli Ruotsin laitos. Kansaneläkemaksujen mak-
suunpano vuosilta 1994 ja 1995 oli siten aiheeton.
Verovuodet 1994-1996
Sairausvakuutuslaki 1 §
Sairausvakuutuslaki 33 § 2 mom
Kansaneläkelaki 1 §
Kansaneläkelaki 4 § 1 mom
Sosiaaliturva-asetus N:o 1408/71 28 a artikla
Sosiaaliturva-asetus N:o 1408/71 33 artikla 2 kohta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.