Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Suomen HAO 20.01.2021 21/0010/1

Maksuton perusopetus - Koulukuljetus - Oikeus opetukseen - Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Taltio:21/0010/1
Diaarinumero:00102/20/1301
Antopäivä:20.01.2021

Diaarinumero: 00102/20/1301
Taltionumero: 21/0010/1
Antopäivä: 20.1.2021

Valittajat olivat X:n kunnalle osoittamassaan hakemuksessa vaatineet saada korvauksen heidän peruskoulua käyvän lapsensa A:n koulumatkoista aiheutuvista matkakuluista lukuvuonna 2019-2020 sekä takautuvasti kevätlukukaudelta 2019. Hakemusta oli perusteltu sillä, että A oli joutunut vaihtamaan koulua terveydellisistä syistä, minkä vuoksi X:n kunta on velvollinen korvaamaan koulumatkoista aiheutuneet kulut valittajille. X:n kunta oli hylännyt hakemuksen perusopetuslain 32 §:n 3 momentin perusteella todeten, että A oli siirtynyt tammikuussa 2019 opiskelemaan Z:n kunnan koululle huoltajien päätöksellä.

Hallinto-oikeus totesi, että Suomen perustuslain 16 §:n 1 momentissa jokaiselle on turvattu oikeus maksuttomaan perusopetukseen, joka pitää sisällään myös tarpeelliset koulukuljetukset. Perusopetuslain 29 §:n 1 momentissa on puolestaan taattu oppilaalle oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja saman lain 30 §:n 1 momentissa on säädetty oppilaan oikeudesta saada tietynsisältöistä opetusta. Myös mainitut perusopetuslain mukaiset oppilaan oikeudet on otettava huomioon arvioitaessa sitä, toteutuuko perustuslaissa turvattu oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain 29 §:n 1 momentissa taattu oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön edellyttää hallituksen esityksessä (HE 86/1997) todetuin tavoin muun ohella, että opetukseen tarkoitetut tilat ovat turvallisia. Oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön on katsottava pitävän sisällään myös opetukseen tarkoitettujen tilojen terveellisen sisäilman.

Hallinto-oikeus katsoi asiassa tulleen selvitetyksi, että X:n kunnan koululla oli ollut sisäilmaongelmia, jotka olivat aiheuttaneet ainakin A:lle erinäisiä sisäilmaongelmille altistumisesta aiheutuviksi katsottavia oireita ja terveydellistä haittaa. Koulun varsinaisia tiloja ei siten ollut pidettävä edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla A:lle turvallisena opiskeluympäristönä. Edelleen hallinto-oikeus katsoi asiassa tulleen selvitetyksi, että X:n kunnan koulun väistötiloissa järjestämä opetus syyslukukaudella 2018 ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslain 30 §:n 1 momentissa olevia edellytyksiä oikeudesta tietynsisältöiseen ja -tasoiseen opetukseen.

Koska X:n kunta ei ollut kyennyt takaamaan A:lle turvallista opiskeluympäristöä hänen lähikoulukseen osoitetulla X:n kunnan koululla ja koska myöskään väistötiloissa järjestetty opetus ei ollut kaikilta osin täyttänyt perusopetuslaissa säädettyjä edellytyksiä, valittajilla oli A:n huoltajina ollut perusteltu ja pakottava syy ilmoittaa hänet muun kuin lähikoulun oppilaaksi. Heidän vastattavakseen olivat kuitenkin jääneet koulumatkoista muuhun kuin lähikouluun aiheutuvat kustannukset. Kun otettiin huomioon, että perustuslain 16 §:n 1 momentissa turvattu oikeus maksuttomaan perusopetukseen kattaa myös tarpeelliset koulukuljetukset, mainittu perusoikeus ei A:n kohdalla toteutunut täysimääräisesti, mikäli oppilaan huoltajien vastattavaksi tuossa tilanteessa jäisivät perusopetuslain 32 §:n 3 momentin nojalla oppilaan koulumatkasta muulle kuin lähikoululle aiheutuvat kustannukset. Tähän nähden ja kun X:n kunnan voitiin katsoa hyväksyneen A:n siirtymisen Z:n kunnan koulun oppilaaksi, hallinto-oikeus katsoi, että X:n kunta ei ollut voinut hylätä valittajien hakemusta perusopetuslain 32 §:n 3 momentin nojalla.

Hallinto-oikeus katsoi, että X:n kunnan olisi näissä oloissa tullut järjestää A:lle perusopetuslain 32 §:n 1 momentin perusteella maksuton koulukuljetus kotoa yli viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Z:n kunnan koululle kevätlukukaudelle 2019 ja lukuvuodelle 2019-2020 tai myöntää vastaaville ajoille oppilaan kuljettamista tai saattamista varten riittävä avustus. Kun koulukuljetuksen järjestäminen tässä vaiheessa ei ollut enää mahdollista, tuli kysymykseen korvauksen myöntäminen huoltajille aiheutuneista koulumatkan kustannuksista. Hallinto-oikeus palautti asian X:n kunnalle uudelleen käsiteltäväksi korvauksen suuruuden arvioimiseksi ja korvauksen maksamiseksi.

Suomen perustuslaki 16 § 1 mom

Perusopetuslaki 4 § 1 mom, 6 § 1-2 mom, 29 § 1 mom, 30 § 1 mom, 32 § 1 ja 3 mom

Perusopetusasetus 1 § ja 3 § 1 mom

Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp)

Perustuslakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (PeVM 25/1994 vp)

Ks. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.1.2021, päätösnumero 37/2021, diaarinumero 72/03.04.04.04.02/2020

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Marja-Riitta Tuisku, Renne Pulkkinen (t) ja Anna-Leena Kiviniemi, joka on myös esitellyt asian.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.