Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Suomen HAO 13.10.2020 20/0576/2

Ennakkoratkaisu - Yritysjärjestely - Kokonaisjakautuminen - Sarjatoimi - Veron kiertäminen

Taltio:20/0576/2
Diaarinumero:00095/20/8108
Antopäivä:13.10.2020

Diaarinumero: 00095/20/8108
Taltionumero: 20/0576/2
Antopäivä: 13.10.2020

Ennakkoratkaisun hakija A ja hänen veljensä B omistivat kumpikin noin 45,7 prosenttia elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön X Oy:n osakekannasta. A ja B aikoivat toteuttaa jäljempänä selostetun kolmivaiheisen järjestelyn.

Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa A ja B perustaisivat uuden osakeyhtiön Y Holding Oy:n, josta kumpikin omistaisi 50 prosenttia. Y Holding Oy hankkisi EVL 52 f §:ssä tarkoitetulla osakevaihdolla A:lta ja B:ltä kaikki heidän omistuksessaan olevat X Oy:n osakkeet. Y Holding Oy antaisi A:lle ja B:lle vastikkeena liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita. X Oy:n osakkeet arvostettaisiin käypään arvoon ja osakevaihto toteutettaisiin tästä arvosta. A:n mukaan, mikäli ennakkoratkaisu olisi myönteinen ainoastaan esimerkiksi osakevaihtoa koskevilta osin, A ja B toteuttaisivat ainoastaan osakevaihdon.

Järjestelyn toisessa vaiheessa toteutettaisiin Y Holding Oy:n EVL 52 c §:n mukainen kokonaisjakautuminen kahteen uuteen perustettavaan yhtiöön Z Oy ja W Oy. Jakautumisessa Y Holding Oy:n osakkeenomistajille A:lle ja B:lle ei annettaisi muuta vastiketta kuin perustettavien yhtiöiden liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Jakautumisen hetkellä Y Holding Oy:ssä ei olisi muuta omaisuutta kuin X Oy:n osakkeet, jotka jakautuisivat puoliksi vastaanottaville yhtiöille. Jakautuminen tapahtuisi kirjanpitoarvoista ja verotuksessa poistamattomista hankintamenoista.

Järjestelyn viimeisessä vaiheessa A ja B tekisivät keskenään osakekaupat Z Oy:n ja W Oy:n osakkeista siten, että A tulisi yksin omistamaan Z Oy:n ja B W Oy:n. Osakekaupat toteutettaisiin käyvistä arvoista.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa ratkaistavana muun ohella se, voidaanko kokonaisjakautumiseen yhdessä järjestelyn muiden vaiheiden kanssa tai erikseen arvioituna soveltaa EVL 52 h §:n tai VML 28 §:n veron kiertämistä koskevia säännöksiä.

Hallinto-oikeus totesi, että järjestelyn toisen vaiheen mukaisessa kokonaisjakautumisessa ensi vaiheen osakevaihdossa syntyvä konsernisuhde heti purkautuisi, koska kumpikaan Y Holding Oy:n kokonaisjakautumisessa muodostuvista yhtiöistä ei säilyttäisi ääntenenemmistöä X Oy:ssä. Jakautumisen jälkeen järjestelyn kohteena oleva osuus 91,4 prosenttia X Oy:n osakekannasta jakautuisi tasan kahdelle eri osakkeenomistajalle, mikä vastaisi alkutilannetta ennen järjestelyyn ryhtymistä. Hallinto-oikeus katsoi, että järjestely ei X Oy:n kannalta kokonaisuutena tarkasteltuna johtaisi sellaiseen toimintojen uudelleenjärjestelyyn tai järkeistämiseen, että järjestelyn lopputulosta sellaisenaan voitaisiin pitää pätevänä liiketaloudellisena syynä järjestelylle.

Hallinto-oikeus katsoi ilmeisen syyn sille, että tavoiteltu päämäärä toteutettaisiin aiotun monivaiheisen järjestelyn avulla, olevan sen mahdollistaminen, että A:n ja B:n henkilökohtainen osakeomistus X Oy:ssä voitaisiin yhtiöittää ilman veroseuraamuksia. Toimeen osallistuvien yhtiöiden kannalta tarkasteltuna liiketaloudellinen syy järjestelylle jäi nimittäin kokonaan puuttumaan eikä X Oy:n hallinnoinnissa tapahtuisi mitään todellista muutosta. Tämän keinotekoiseksi katsottavan järjestelyn pääasiallisena syynä oli pidettävä veron välttämistä siten, että EVL 52 h § tulee asiassa sovellettavaksi. Tämän johdosta hallinto-oikeus katsoi, että EVL 52 c §:n 1 momentin 1 kohdan säännös ei tule sovellettavaksi aiotun kokonaisjakautumisen yhteydessä, vaan Y Holding Oy purkautuu verotuksessa.

Koska kokonaisjakautumista koskevaa säännöstä ei voida soveltaa Y Holding Oy:n verotuksessa, hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä ei ole kokonaisjakautuminen myöskään A:n verotuksessa. Näin ollen jakautuvan yhtiön Y Holding Oy:n osakkeiden vaihtamista vastaanottavien yhtiöiden Z Oy:n ja W Oy:n osakkeisiin on pidettävä A:n verotuksessa osakkeiden luovutuksena ja tästä luovutuksesta saatua voittoa hänen veronalaisena pääomatulonaan TVL 45 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019 ja 2020

Tuloverolaki 28 § ja 45 § 1 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 b § 4 mom, 52 c § 1 mom 1 k ja 3 mom sekä 52 h §
Neuvoston direktiivi (2009/133/EY, yritysjärjestelydirektiivi) 15 artikla 1 kohta a alakohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet ylituomari Mikko Pikkujämsä sekä hallinto-oikeustuomarit Jari Kostilainen, joka on myös esitellyt asian, ja Jani Taskila.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.