Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Suomen HAO 30.11.2018 18/0643/3

Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelu - Kuljetuspalvelusta perittävä maksu - Koulumatkatuki - Yhdenvertaisuus - Kohtuulliset mukautukset

Taltio:18/0643/3
Diaarinumero:02134/17/6108
Antopäivä:30.11.2018

Diaarinumero: 02134/17/6108
Taltionumero: 18/0643/3
Antopäivä: 30.11.2018

A oli hakenut vammaispalvelulain mukaisina lukio-opiskelua varten myönnettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuden kohtuullistamista 43 euroon kuukaudessa sillä perusteella, että muut lukiota käyvät opiskelijat saivat Kansaneläkelaitoksen koulumatkatuen, minkä takia heidän omavastuuksi jäi enintään 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkatukea ei myönnetä opiskelijalle, joka saa tukea koulumatkasta aiheutuviin matkoihin muun lain, kuten A:n tilanteessa vammaispalvelulain nojalla. A:n omavastuuosuus oli noin 200 euroa kuukaudessa. B:n kunnan perusturvalautakunta oli hylännyt hakemuksen. Perusturvalautakunta oli päätöksessään soveltanut vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisen soveltamisohjeita. Ohjeiden mukaan asiakas maksaa kuljetuspalvelusta matkan pituuden mukaisen omavastuuosuuden, joka on linja-auton eläkeläistaksan suuruinen. Omavastuun periminen 5,50 euroa / suunta ei ole vaarantanut A:n koulumatkojen toteutumista.

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko perusturvalautakunta syrjinyt A:ta epäämällä häneltä yhdenvertaisuuslain mukaiset kohtuulliset mukautukset, jotta hänelle koulumatkasta aiheutuvien kustannusten määrä ei olisi suurempi kuin muilla lukiota käyvillä opiskelijoilla. Hallinto-oikeus oli asiaa ratkaistessaan hankkinut yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon.

A oli joutunut maksamaan koulumatkoista merkittävästi enemmän kuin muut lukiolaiset. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli jäänyt vammaisuudestaan johtuen eriarvoiseen asemaan muihin lukio-opiskelijoihin nähden. Kuljetuspalvelun tarkoitus on nimenomaan korvata vammaisuudesta aiheutuvaa kohtuutonta haittaa käyttää julkista joukkoliikennettä, ja tätä kautta mahdollistaa vaikeavammaisille yhdenvertainen liikkuminen muiden kuntalaisten kanssa. Näin ollen vertailu puheena olevassa tilanteessa tuli tehdä suhteessa vammattomiin opiskelijoihin, eikä suhteessa muihin vammaisiin, kuten perusturvalautakunta oli lausunnossaan esittänyt. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeavammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muillekin kansalaisille. Merkitystä ei ole tällöin sillä seikalla, onko valittajan taloudellinen tilanne vaarantunut nykyisen omavastuun suuruuden takia.

Vammaispalvelu- ja yhdenvertaisuuslaki sekä YK:n vammaissopimus edellyttävät, että vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulliset mukautukset sen takaamiseksi, että vammaiset henkilöt voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa. Kohtuullisten mukautusten tekemiselle yksittäistapauksissa ei ole esteenä, että kuljetuspalvelusta perittävän maksun suuruus on lähtökohtaisesti sidottu linja-auton taksaan. Niiden tekemisen esteenä ei ole myöskään, että asiakasmaksuasetuksen mukaan perittävän maksun kohtuullisuutta arvioidaan vertaamalla sitä koulumatkatukilain mukaiseen opiskelijan maksuosuuteen.

Hallinto-oikeus katsoi asiassa tehdyn kokonaisharkinnan perusteella, että perusturvalautakunta oli evännyt A:lta kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuslain 8 §:n 2 momentin syrjintäkiellon vastaisesti, kun se oli katsonut, ettei A:lla ollut oikeutta omavastuuosuuden kohtuullistamiseen. Kunnalta tässä tilanteessa edellytettäviä mukautuksia ei ole pidettävä kunnan kannalta suhteettomina tai aiheuttavan kohtuutonta rasitetta ottaen huomioon lukio-opintojen lyhyt määräaikaisuus.

Hallinto-oikeus kumoten perusturvalautakunnan päätöksen yhdenvertaisuuslain vastaisena palautti asian uudelleen käsiteltäväksi määräten, että perusturvalautakunnan oli tehtävä A:lta kuljetuspalvelusta perittävään omavastuuosuuteen sellaiset kohtuulliset mukautukset, että A:n asema oli mukautusten jälkeen yhdenvertainen muihin koulumatkatukea saaviin lukio-opiskelijoihin nähden.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki) 1 §, 8 § 2 mom ja 14 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 § 2 mom

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksuasetus) 6 §

Koulumatkatukilaki 2 § 1 mom 2 kohta, 3 § 1 ja 2 mom, 3 a § 1 mom 3 kohta ja 5 §

Yhdenvertaisuuslaki 5 § 1 mom, 8 § ja 15 § 1 ja 2 mom

Suomen perustuslaki 6 § ja 22 §

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (YK:n vammaissopimus ) 24 artikla kohdat 2 b ja 2 c

Hallituksen esitykset 219/1986 vp ja 19/2014 vp

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.