Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pohjois-Suomen HAO 06.07.2016 16/0215/1

Toimenpidelupa - Yleiskaava - Poikkeaminen - Pysäköintialue - Rakentamisrajoitus

Taltio:16/0215/1
Diaarinumero:11570/14/4114
Antopäivä:06.07.2016

Diaarinumero: 11570/14/4114
Taltionumero: 16/0215/1
Antopäivä: 6.7.2016

A Oy:lle oli myönnetty toimenpidelupa tanssilavan pysäköintialueen laajentamiseen/ kunnostamiseen. Lupaehtojen mukaan paikoitusalue on aidattava B:n omistaman naapuritilan puoleiselta alueelta. Olemassa oleva puusto paikoitusalueen ja naapuritilan välissä tulee säilyttää näkymä- ja meluesteenä. Asemapiirroksen mukaan laajennuksen jälkeen pysäköintialueen pinta-ala olisi yli kaksinkertainen olemassa olevaan pysäköintialueeseen verrattuna, ja alueelle voitaisiin sijoittaa noin 220 autoa. Hankkeeseen ei sisälly rakennusten eikä rakennelmien rakentamista. Asemapiirroksen mukaan pysäköintialue sijoittuisi lähimmillään noin 52 metrin etäisyydelle joesta.

Alueella voimassa olevassa osayleiskaavassa pysäköintialue sijoittuu pääosin maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) ja pieneltä osin huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten alueelle (YV). Kaavamääräyksen mukaan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella alueen metsien hoidossa erityisesti huomiota on kiinnitettävä rantametsien luonto- ja maisema-arvojen säilyttämiseen. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouskäyttöön tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia. Osayleiskaavassa on erikseen osoitettu maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja sekä maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Hallinto-oikeus hylkäsi B:n valituksen.

Hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että hanke sijoittuu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetulle ranta-alueelle paikalle, jossa ei ole voimassa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) koskevan kaavamerkinnän määräyksineen on katsottava olevan kysymyksessä olevalla ranta-alueella voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettuna rakentamisrajoituksena.

Arvioidessaan pysäköintialueen maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia verrattuna yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisen (M) alueen luonteeseen ja sille suunnitellun toiminnan vaikutuksiin hallinto-oikeus otti huomioon, että pysäköintialue sijoittuu hyvin pienelle osalle yleiskaavassa osoitetuista laajoista M-alueista. Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu erikseen sellaiset maa- ja metsätalousalueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja ja erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Näin ollen ja ottaen huomioon kysymyksessä olevan toimenpideluvan mukaisen hankkeen laadun ja sijainnin olemassa olevan tanssilavan välittömässä läheisyydessä sekä sen, että paikoitusalueen laajennuksen jälkeenkin joen rantaan jää noin 50 metrin levyinen metsävyöhyke, hallinto-oikeus katsoi, ettei pysäköintialueen toteuttaminen vaikeuta yleiskaavan toteuttamista. Ennen toimenpideluvan myöntämistä ei siten ole tarpeen saada poikkeusta yleiskaavasta aiheutuvasta maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa säädetystä rakentamisrajoituksesta. Hankkeella ei ole myöskään sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joiden perusteella ennen toimenpideluvan myöntämistä olisi tarpeen saada poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ranta-alueen suunnittelutarpeesta aiheutuvasta rakentamisrajoituksesta.

Edelleen ottaen huomioon hankkeen laadusta saadun selvityksen sekä toimenpidelupaan liitetyt aitaamista ja puuston säilyttämistä koskevat ehdot, hallinto-oikeus katsoi, ettei paikoitusaluetta sijoiteta siten, että se tarpeettomasti haittaisi naapuria tai vaikeuttaisi naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Se, aiheutuuko toiminnasta mahdollisesti eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, ratkaistaan säädetyssä järjestyksessä erikseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 § 1 ja 2 mom, 72 § 1 ja 2 mom, 126 § 2 mom, 126a § 1 mom 6 k, 129 §, 136 § 1 mom 3, 5, ja 6 k sekä 138 §

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että toimenpideluvan myöntämisen edellytyksenä on maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä säädetty poikkeamisluvan saaminen yleiskaavasta aiheutuvasta maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa säädetystä ehdottomasta rakentamisrajoituksesta. Lisäksi hanke edellyttää poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetusta suunnittelutarpeesta. Tämän vuoksi toimenpidelupaa ei olisi tullut myöntää.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.