Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Oulun HAO 11.08.2011 11/0360/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutustappio - Hankintameno - Alihinta

Taltio:11/0360/1
Diaarinumero:00301/10/8101
Antopäivä:11.08.2011
Luokitus:--

Diaarinumero 00301/10/8101
Taltionumero 11/0360/1
Antopäivä 11.8.2011

Verovelvolliset puolisot olivat heinäkuussa 2008 myyneet tyttärelleen 93 600 euron kauppahinnalla asunto-osakeyhtiön asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka he olivat tammikuussa 2006 rakentamisvaiheen kauppakirjalla ostaneet 123 900 eurolla. Osakkeiden luovutuksesta oli aiheutunut yhteensä 30 894,72 euron tappio. Saman asunto-osakeyhtiön pinta-alaltaan suurempien osakehuoneistojen vertailukauppahinnat neliötä kohti olivat olleet olennaisesti suurempia. Puolisot olivat maaliskuussa 2009 myyneet toisen asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet ja saaneet luovutuksesta veronalaista luovutusvoittoa yhteensä 29 524,74 euroa.

Kun vuoden 2008 verotuksia toimitettaessa osakkeiden käypänä arvona pidettiin niiden hankintahintaa, luovutushinnan katsottiin olleen 75,5 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. Luovutuksessa ei siten katsottu olleen kysymys tuloverolain 47 §:n 5 momentissa ja perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta lahjanluonteisesta kaupasta eikä ensin mainittu säännös tullut verotuksissa sovellettavaksi. Verotuksia toimitettaessa osakkeiden myynnistä ei kuitenkaan vahvistettu luovutustappiota sillä perusteella, että puolisot olivat myyneet osakkeet tyttärelle olennaisesti alihintaisella kaupalla ja niiden luovutuksesta syntynyt tappio ei siten ollut todellinen. Oikaisulautakunta hylkäsi verovelvollisten oikaisuvaatimukset.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen katsoen, että kun vuodelta 2005 toimitetussa verotuksessa ensimmäisen kerran sovelletulla 47 §:n 5 momentin säännöksellä hankintamenon vähennyskelpoisuutta on lahjanluonteisissa kaupoissa rajoitettu aikaisempaan nähden, säännöksellä ei ole sellaista vaikutusta, että myytäessä omaisuutta olennaisesti mutta enintään kolme neljännestä käypää arvoa pienemmällä hinnalla hankintameno tulisi myös luovutushinnan ylittävältä osalta vähennettäväksi ja epäaito, fiktiivinen luovutustappio tulisi vähennysoikeuden piiriin. Kun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden alihintaisen luovutuksen saaja saa kahden vuoden asumisen perusteella luovutusvoiton verovapaana, asiassa ei ollut kysymys vain voiton jaksottamisesta. Nämä seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että tappio, joka on aiheutunut siitä, että omaisuutta on luovutettu lähisukulaiselle lahjoitus- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa käypää arvoa olennaisesti pienemmällä hinnalla, ei ole sillä tavoin todellinen ja aito, että sitä voitaisiin pitää tuloverolain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tappiona. Verovelvollisten tyttärelleen tekemästä olennaisesti alihintaisesta luovutuksesta ei siten ole tullut vahvistaa vähennyskelpoista luovutustappiota.

Tuloverolaki 46 § 1 mom
Tuloverolaki 47 § 5 mom
Tuloverolaki 50 § 1 mom

Äänestys 2 - 1

Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi hyväksynyt valituksen ja vahvistanut 30 894,72 euron luovutustappion perustellen ratkaisua seuraavasti:

Kun tuloverolaissa ei ole luovutustappion laskemisen osalta erityisiä säännöksiä, on perusteltua laskea luovutustappion määrä samoja periaatteita noudattaen kuin miten luovutusvoiton määrä on säädetty laskettavaksi. Tuloverolain 47 §:n 5 momentissa on säännelty se, mikä osa hankintamenosta vähennetään luovutushinnasta sovitun vastikkeen ollessa enintään kolme neljännestä käyvästä hinnasta. Lain 50 §:n 2 momentissa on säännelty, mitä ei pidetä vähennyskelpoisena luovutustappiona. Nämä seikat huomioon ottaen ja kun perintö- ja lahjaverolain 18 §:n 3 momenttiin kiinteässä yhteydessä oleva tuloverolain 47 §:n 5 momentin säännös ei ole tässä tapauksessa tullut sovellettavaksi eikä sen perusteella osaa hankintamenosta ole voitu jättää vähentämättä, luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa osakkeiden luovutushinnasta on vähennettävä hankintameno tuloverolain 46 §:n 1 momentin mukaisen pääsäännön mukaan eli kokonaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.