Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 16.12.2010 10/0589/2

Lastensuojelu - Huostaanotto - Huostaanoton edellytykset - Avohuollon tukitoimet - Perusopetus - Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Taltio:10/0589/2
Diaarinumero:02409/10/6131
Antopäivä:16.12.2010
Luokitus:--

Diaarinumero 02409/10/6131
Taltionumero 10/0589/2
Antopäivä 16.12.2010

Oikeuskysymyksenä oli arvioida, täyttyivätkö lastensuojelulain 40 §:ssä säädetyt huostaanoton edellytykset vai oliko lapsen tilanteeseen vielä mahdollista vaikuttaa avohuollon tukitoimilla.

Hallinto-oikeuteen 11.10.2010 saapuneen huostaanottohakemuksen perusteina esitettiin koulunkäynnin laiminlyönti ja siitä johtuva syrjäytymisriski sekä avohuollon tukitoimien riittämättömyys. Lapsen edun mukaiseksi sijoituspaikaksi ehdotettiin lasten ja nuorten psykiatriaan erikoistunutta lastensuojeluyksikköä.

14-vuotias lapsi oli lopettanut koulunkäynnin lokakuussa 2009. Koululla järjestettiin loppuvuonna palaveri lapsen asioihin liittyen. Alkuvuonna 2010 rehtori ja sosiaalityöntekijä tekivät kotikäynnin, järjestettiin koulunkäyntiin liittyvä verkostopalaveri ja sosiaalityöntekijät kävivät kotikäynnillä. Lapsen koulunkäyntiä yritettiin järjestää tuetun koulunkäynnin yksikön avulla, mikä ei onnistunut. Maaliskuussa 2010 yritettiin avohuollon sijoitusta, joka päättyi jo kolmen päivän jälkeen lapsen vastustuksen vuoksi. Loppukeväällä 2010 lastensuojeluviranomaiset päätyivät valmistelemaan huostaanottoa.

Lapsella ei ollut rikollista tai epäsosiaalista käyttäytymistä eikä päihteidenkäyttöä. Psykologin arvion mukaan lapsi ei vaikuttanut masentuneelta tai psykoottiselta eikä hänen käyttäytymisessään ollut ilmennyt muitakaan ongelmia.

Hallinto-oikeus arvioi, että lapsella vasta syksyllä 2010 todettu kilpirauhasen vajaatoiminta on voinut osaltaan vaikuttaa koulunkäynnin laiminlyömiseen. Koulunkäynnin laiminlyönti ei voi olla ainoana perusteena huostaanotolle ainakaan tilanteessa, jossa voidaan arvioida, että tarkoituksenmukaisilla avohuollon tukitoimilla voitaisiin vielä tukea koulunkäyntiä. Koulunkäyntiin liittyvät ongelmat tulee ratkaista ensisijaisesti perusopetuslain mukaisilla tukitoimilla ja tarvittaessa moniammatillisen viranomaisyhteistyön avulla. Ennalta ehkäisevän lastensuojelun järjestämistä koskevat säännökset koskevat kaikkia lasten ja nuorten asioissa toimivia kunnan viranomaisia. Oppilaan tulee saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen suunnitelmallista tukea riittävän varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä.

Hallinto-oikeus arvioi ottaen huomioon lastensuojelulain säännökset lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä, lastensuojelun suunnitelmallisesta järjestämisestä, viranomaisten yhteistoimintavelvollisuudesta ja avohuollon tukitoimien ensisijaisuudesta, että kunnassa ei ollut yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa asianmukaisesti selvitetty eri viranomaisten yhteistyöhön perustuvia tukitoimia, joiden avulla olisi mahdollista tukea lapsen koulunkäyntiä tai muulla tavoin järjestää hänen tarvitsemansa oppimisen tuki. Asiassa ei siten ollut riittävää selvitystä siitä, että avohuollon tukitoimet olisivat lapsen kohdalla osoittautuneet riittämättömiksi tai etteivät ne olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia.

Hallinto-oikeus katsoi asiaa kokonaisuudessaan punniten, ettei lastensuojelulain 40 §:ssä säädettyjä edellytyksiä huostaanotolle ollut näissä oloissa olemassa. Tämän vuoksi huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskeva hakemus oli hylättävä.

Lastensuojelulaki 2 § 2 mom ja 3 mom, 3 a §, 4 §, 5 §, 34 §, 36 § ja 40 §
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 8 artikla
Yleissopimus lapsen oikeuksista 3, 9 ja 20 artikla

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.