Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kuopion HAO 25.6.2001 01/0306/3

Luovutustappio - Verosopimus - Tappion vähentäminen

Taltio:01/0306/3
Diaarinumero:00262/99/1000/M
Antopäivä:25.6.2001
Luokitus:S:2.09.01.02

Verovelvollinen vaati, että Espanjassa sijaitsevan lomakiinteistön kaupasta
syntynyt luovutustappio oli vähennettävä Suomessa saaduista luovutusvoitoista
tai muusta pääomatulosta.
Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi verovelvollisen oikaisuvaatimuksen ja
jätti luovutustappion kokonaan huomiotta, koska Suomen ja Espanjan välinen
verosopimus edellytti kahdenkertaisen verotuksen poistamista vapautusmenetelmällä
siten, että vieraasta valtiosta saatua tuloa laskettaessa tulon hankkimisesta aiheutuneet
menot otetaan huomioon enintään vieraasta valtiosta saadun tulon määräisenä.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
Tuloverolain 46 §:n mukaan kiinteistön luovutustappio, kuten myös luovutusvoittokin,
on kiinteistöstä saadun kauppahinnan ja omaisuuden hankintamenon poistamatta
olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärän erotus.

Suomen tasavallan ja Espanjan välisen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen
estämiseksi tehdyn sopimuksen (voimaanpanoasetus 8.11.1968/599, SopS 67) 6 artiklan
mukaan kiinteästä omaisuudesta saatu tulo voidaan verottaa siinä sopimusvaltiossa,
missä omaisuus on. Kiinteän omaisuuden myyntivoitto voidaan verottaa sopimuksen
12 artiklan mukaan siinä valtiossa, missä omaisuus on.
Myydyn kiinteistön kauppa otetaan huomioon Suomen ja Espanjan verotuksissa
siten kuin edellä mainitun verosopimuksen 23 artiklassa ja kansainvälisen kaksinkertaisen
verotuksen poistamisesta annetun lain 6 §:ssä säädetään.
Vieraasta valtiosta saatua tuloa laskettaessa vähennetään saadusta tulosta
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 6 §:n mukaan
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ja korot. Mainittuun
säännökseen sisältyvän nimenomaisen kiellon mukaan menot eivät kuitenkaan
ole vähennyskelpoisia siltä osin, kuin ne ylittävät vieraasta valtiosta saadun
tulon määrän silloinkaan, kun ne saataisiin vähentää Suomen tuloverolain mukaan.
Asiaa ratkaistaessa toimitetiin äänestys. Eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunto
oli seuraavanlainen:
Verovelvollinen on verovuonna myynyt Espanjassa omistamansa kiinteistön.
Myynnistä on syntynyt luovutustappio. Verovelvollinen on vaatinut tuon
tappion vähentämistä Suomessa saaduista luovutusvoitoista.
Tuloverolain 50 §: 1 momentin mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt
tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna
ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta
huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa. Säännöksen otsikko on luovutustappio.
Suomen ja Espanjan väliseen verosopimukseen sovelletaan
progressioehtoista vapautusmenetelmää.
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 6 §:n
mukaan menot ja korot eivät ole vähen nyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät
vieraasta val tiosta saadun tulon määrän silloinkaan, kun ne saataisiin
vähentää tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta an netun lain tai
maatalouden tuloverolain mukaan.
Puheena olevan tappiovähennyksen kieltävää säännöstä laissa ei ole. Tappiota
ei voida vastoin edellä kerrottua lain säännöstä jättää Suomen ja Espanjan
välisen verosopimuksen nojalla Suomessa vähentämättä sillä perusteella, että
mahdollisesti vastaavasta tulosta ei Suomessa olisi voitu sopimuksen mukaan
verottaa. Tuloverolain 50 §:ssä on erityissäännös tappionvähennyksestä.
Se ei ole varsinaisesti luonnollinen vähennys. Kun verovirastolla ja
oikaisulautakunnalla on ollut toinen käsitys, kumoan oikaisulautakunnan
päätöksen ja toimitetun verotuksen ja palautan asian verovirastolle.
TuloveroL 46 §
TuloveroL 50 § 1 mom.
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
annettu laki 6 §
Suomen tasavallan ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden
kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehty sopimus
(Voimaanpanoasetus 8.11.1968/599, SopS 67) 6 artikla.
Suomen tasavallan ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden
kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehty sopimus
(Voimaanpanoasetus 8.11.1968/599, SopS 67) 12 artikla.
Suomen tasavallan ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden
kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehty sopimus
(Voimaanpanoasetus 8.11.1968/599, SopS 67) 23 artikla.
Kts. Kuopion LO A:22.4.1997 T:471

KHO:n päätös 22.11.2002 taltionumero 3023, vuosikirja. Ei muutosta lopputulokseen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.