Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 09.09.2021 1848/2021

Tartuntatautilain mukainen päätös - Valitusoikeus - Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen - velvollisuuteen tai etuun - Yleisötilaisuuksien kieltäminen - Suhteellisuusperiaate - Toimivalta

Taltio:1848/2021
Diaarinumero:20478/03.04.04.04.29/2020
Antopäivä:09.09.2021

Diaarinumero: 20478/03.04.04.04.29/2020
Taltionumero: 1848/2021
Antopäivä: 9.9.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli 27.11.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla tiettyjen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Aluehallintovirasto oli 4.12.2020 ja 22.12.2020 kieltänyt tietyn maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voitiin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Hallinto-oikeus tutki ja hylkäsi valittajayhtiön valituksen edellä mainituista päätöksistä. Päätöksen perusteluiden mukaan valittajayhtiö oli järjestänyt vuosittaisen taidetapahtuman rajoitusten kohteena olevan kunnan alueella sijaitsevassa kiinteistössä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella 29.11.2020 voimaan tullut valituksenalaisella päätöksellä 27.11.2020 tehty yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien kieltämistä koskeva määräys oli vaikuttanut välittömästi valittajayhtiön etuun ja oikeuteen, koska se oli estänyt valittajayhtiötä järjestämästä taidetapahtumaa 29.11.2020 suunnittelemallaan tavalla. Aluehallintoviraston päätökset 4.12.2020 ja 22.12.2020 olivat edelleen estäneet valittajayhtiötä järjestämästä osittain estynyttä taidetapahtumaa myöhempänä ajankohtana. Valittajayhtiöllä oli siten valitusoikeus asiassa.

Hallinto-oikeus totesi, että valituksenalaiset päätökset olivat koskeneet tartuntatautilain 58 §:n sanamuodon mukaisesti yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tartuntatautilaissa ei ollut tarkemmin määritelty, mitä tarkoitetaan tartuntatautilain 58 §:ssä mainituilla yleisillä kokouksilla ja yleisötilaisuuksilla. Yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämisen ohjaamiseksi on kuitenkin säädetty kokoontumislaki, jonka 2 §:ssä on yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden määritelmä. Hallinto-oikeus totesi, että riippumatta siitä, millaisia käsityksiä käsitteiden tulkintavaihtoehdoista oli julkisuudessa esitetty, valituksenalaisissa päätöksissä käytettyä yleisötilaisuuden käsitettä ei ollut pidettävä siinä määrin tulkinnanvaraisena, että valituksenalaisia päätöksiä olisi pidettävä riittämättömästi yksilöitynä.

Hallinto-oikeus totesi, että aluehallintovirasto oli voinut harkintavaltansa rajoissa arvioida yli 20 henkilön suuruisten yleisötilaisuuksien kieltämisen olevan yleinen ja paikallinen tartuntatautitilanne sekä toimenpiteiden ennakollisuuden tavoite huomioon ottaen välttämätöntä suurien ihmismäärien yhteen kerääntymisen ja siten tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuteen käytettävän tilan koosta riippumatta ja sisätilojen lisäksi myös ulkotiloissa. Oikeutta järjestää yleisötilaisuuksia oli rajoitettu vain siinä määrin, kuin se oli ollut tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä. Valituksenalaisissa päätöksissä asetettu kielto järjestää yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ei ollut ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Aluehallintovirasto ei ollut 4.12.2020 ja 22.12.2020 tekemillään päätöksillä kokonaan kieltänyt alle 20 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämistä, vaan oli asettanut niiden järjestämiselle tarkempia edellytyksiä, jotka olivat ilmenneet päätösten liitteenä olevasta ohjeesta 21.9.2020. Hallinto-oikeus totesi, että aluehallintovirastolla oli tartuntatautilain 58 §:n perusteella ollut toimivalta tarkemmin määritellä ne yleisötilaisuudet, joiden kieltäminen oli välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto oli voinut kieltää sellaiset tilaisuudet, joissa ei noudateta tiettyjä menettelytapoja, ja siten asettaa alle 20 henkilön yleisötilaisuuksien kokonaan kieltämisen sijaan yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevia tarkempia vaatimuksia. Yleisötilaisuuksien järjestäjälle asetettu velvollisuus noudattaa tiettyjä järjestämistoimenpiteitä oli ollut yleisötilaisuuksien kokonaan kieltämistä lievempi rajoitus ja siten suhteellisuusperiaatteen mukainen. Ohjeen mukaiset toimenpiteet olivat koskeneet muun muassa henkilömäärän rajaamista, yleisön ohjaamista ruuhkien välttämiseksi ja hygienian turvaamista. Mainituilla toimintavelvoitteilla ei ollut puututtu sellaisiin perusoikeuksiin, joita yleisötilaisuuksien kieltäminen kokonaan ei vastaavasti rajoittaisi. Aluehallintovirasto oli voinut ottaa oman päätöksensä osaksi toisen viranomaisen laatiman ohjeen, josta oli aluehallintoviraston käsityksen mukaan ilmennyt ne välttämättömät toimenpiteet, joita noudattamalla alle 20 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämistä ei tarvitse kokonaan kieltää. Aluehallintovirasto ei siten ollut ylittänyt toimivaltaansa tai ohjeisiin viittaamalla siirtänyt sitä muulle viranomaiselle.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 7 § 1 mom.

Hallintolaki 44 § 1 mom.

Tartuntatautilaki 4 ja 58 §

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 1 §

Perustuslaki 7 § 1 mom., 12 §, 16 § 3 mom., 18 § ja 19 § 1 ja 3 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Eskola ja Karoliina Hyvärinen sekä asiantuntijajäsen Inka Romo. Asian esittelevä jäsen Karoliina Hyvärinen.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.