Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 22.04.2021 21/0076/1

Elinkeinotulon verotus - Tappion vähentäminen - Konserniavustus - Tuloverolain 122 §:n 4 momentin mukainen lupa tappioiden vähentämiseksi - Oikeudenkäyntikulut

Taltio:21/0076/1
Diaarinumero:01347/20/8103
Antopäivä:22.04.2021

Diaarinumero: 01347/20/8103
Taltionumero: 21/0076/1
Antopäivä: 22.4.2021

Yhtiön verovuosien 2016 ja 2017 tulo on muodostunut sen tytäryhtiöiltään A Oy:ltä, B Oy:ltä ja C Oy:ltä saamista konserniavustuksista. Yhtiössä on tapahtunut verovuonna 2013 omistajanvaihdos, jonka osalta Verohallinto on myöntänyt Yhtiölle tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden verovuodelta 2012 vahvistetun tappion vähentämiseen. Verohallinto on lainvoimaisilla päätöksillä myöntänyt Yhtiölle myös tuloverolain 122 §:n 4 momentissa tarkoitetun oikeuden tappion vähentämiseen sen verovuosina 2016 ja 2017 A Oy:ltä ja B Oy:ltä saamista konserniavustuksista. Tytäryhtiö C Oy:ltä saatujen konserniavustusten osalta vastaavaa Verohallinnon lupaa ei ole ollut.

Yhtiö on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan, että verovuodelta 2012 vahvistettua elinkeinotoiminnan tappiota on vähennettävä Verohallinnon poikkeuslupapäätösten nojalla A Oy:ltä ja B Oy:ltä saatuja konserniavustuksia vastaan. Verotuksen oikaisulautakunta on hyväksynyt oikaisuvaatimuksen.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan vaatinut, että tappiota ei tule vähentää, koska verovuosien 2016 ja 2017 tulo on muodostunut positiiviseksi ainoastaan konserniavustusten vuoksi ja tappiota vähennettäessä verovuoden tuloon ei tule laskea sellaista konserniavustusta, josta tappioiden vähentäminen ei ole mahdollista tuloverolain 122 §:n 4 momentin toisen virkkeen mukaisen luvan puuttumisen vuoksi.

Hallinto-oikeus totesi, että Verohallinnolle on annettu tuloverolain 122 §:n 4 momentin toisessa virkkeessä toimivalta hakemuksesta poiketa mainitun säännöksen ensimmäisessä virkkeessä asetetusta rajoituksesta. Verohallinto on myöntänyt Yhtiölle oikeuden tappioiden vähentämiseen A Oy:ltä ja B Oy:ltä verovuosina 2016 ja 2017 saaduista konserniavustuksista. Asiassa ei ole väitetty, että Yhtiö olisi antanut tappion vähennysoikeutta hakiessaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai että asian olosuhteet olisivat muuttuneet sillä tavoin, että Verohallinnon lupapäätös ei tulisi sovellettavaksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. Hallinto-oikeus katsoi samoin kuin verotuksen oikaisulautakunta, että kun Yhtiölle on myönnetty tuloverolain 122 §:n 4 momentin toisen virkkeen mukainen lupa tappion vähentämiseen kokonaan kyseisiltä tytäryhtiöiltä saaduista konserniavustuksista, ei säännöksen ensimmäinen virke tule asiassa näiltä tytäryhtiöiltä saatujen konserniavustusten osalta sovellettavaksi. Tuloverolain 122 §:n 4 momentissa ei tappion vähentämisen edellytykseksi toisessa virkkeessä tarkoitetun luvan nojalla ole asetettu sitä, että tappiota voitaisiin vähentää vain siltä osin kuin yhtiön verovuoden tulo ennen tappion vähentämistä ylittää sen saaman sellaisen konserniavustuksen määrän, jonka osalta ei ole 4 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua lupaa.

Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus katsoi, että Yhtiö voi vähentää vuodelta 2012 vahvistettua tappiota Verohallinnon päätösten nojalla mainituilta tytäryhtiöiltä saatuja konserniavustuksia vastaavalta osalta verovuosina 2016 ja 2017.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei oikeudenkäynti asian tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen ole aiheutunut viranomaisen virheestä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vastaselityksessään asian yleisestä merkityksestä toteamat seikat sekä hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos huomioon ottaen olisi kuitenkin kohtuutonta, että Yhtiö joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan kokonaan. Ottaen huomioon myös asian laadun hallinto-oikeus katsoi, että Yhtiön kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on pidettävä 1 000 euroa. Hallinto-oikeus velvoitti Suomen valtion / Verohallinnon korvaamaan Yhtiön oikeudenkäyntikuluina vaatimuksen enemmälti hyläten 1 000 euroa.

Tuloverolaki 117 §, 119 § 1 mom. sekä 122 § 1 mom., 3 mom. ja 4 mom.
Tuloverolain 122 §:n muuttamista koskeva hallituksen esitys (HE 201/1998 vp)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 95 § 1 mom. ja 2 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Miika Laine ja Tuula Viiliäinen. Asian esittelevä jäsen Tuula Viiliäinen.

Lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.