Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Itä-Suomen HAO 09.09.2016 16/0963/1

Yleishyödyllinen yhteisö - Elinkeinotoiminta - Veronalainen elinkeinotulo - Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta

Taltio:16/0963/1
Diaarinumero:00693/16/8108
Antopäivä:09.09.2016

Diaarinumero: 00693/16/8108
Taltionumero: 16/0963/1
Antopäivä: 9.9.2016

Verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä pidetyn yhdistys X:n tarkoituksena on sääntöjensä mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisesti ja herännäisyyden hengessä levittää kristinuskoa, edistää ja ylläpitää sen hengen mukaista sosiaalista toimintaa sekä toimia herännäisyyden yhtenä aatteellisena keskuksena ja yhdyssiteenä ja näin ollen levittää tietoa herännäisyydestä.

Yhdistys ylläpitää Y:n kaupungissa kansanopistoa ja lastensuojelulaitosta, hallinnoi Euroopan sosiaalirahaston hanketta ja tuottaa Maahanmuuttovirastolle korvausta vastaan turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa.

Vastaanottotoimintaan liittyen yhdistys järjestää Maahanmuuttoviraston kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettuun lakiin (746/2011) perustuvaa nuorten alaikäisten ilman vanhempia maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden tuetun asumisen ja opetuksen toimintaa kansanopistossa (Nutukka-toimintaa). Vastaavaa toimintaa järjestetään yhteensä 23 kansanopistossa ja Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut toimijat.

Sopimuksen mukaan koulutuksen ja tuetun asumisen tavoitteena on muun muassa ehkäistä turvapaikanhakijanuorten syrjäytymistä ja irrallisuuden kehittymistä turvapaikkaprosessin aikana ja auttaa nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille kotoutumisen välineitä kansanopisto-opetuksen ja vapaa-ajanohjauksen avulla sekä huolehtia turvapaikanhakijanuorten asianmukaisesta majoituksesta ja huolenpidosta opiskelun aikana. Opiskelijoiksi opistoon valitaan turvapaikkaprosessissa olevia 16-17 -vuotiaita vastaanottokeskusten kirjoilla olevia nuoria ja heitä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin opistolla opiskelevia opiskelijoita. Koulutuksesta opistolla on opintosuunnitelma. Koulutuksella pyritään edistämään opiskelijan työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä sekä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Opisto laatii jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman koulutuksen suorittamiseksi. Vastaanottokeskusten opiskelijoiksi valitsemat nuoret asuvat opiston toimitiloissa. Tuettu asuminen mukaan lukien ruokahuolto järjestetään kaikkina viikonpäivinä. Opiskelijoiksi hyväksyttyjen turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön järjestämisestä sovitaan vastaanottokeskuksen ja opiston kesken. Samoin menetellään vastaanottorahan maksamisen suhteen. Sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuneet kustannukset maksaa vastaanottokeskus. Opisto huolehtii opiskelun aikana nuorten turvapaikkaa koskevan hakemuksen käsittelyyn liittyvistä käytännön järjestelyistä. Kansallisesti opistoissa järjestettävää koulutusta ja tuettua asumista ohjaa, suunnittelee ja valvoo Maahanmuuttovirasto.

Yhdistyksessä Nutukka-toiminta sitoo noin 13-15 ohjaajaa ja useita kansanopiston opettajia (noin 4 henkilötyövuotta). Elokuun 2015 ja tammikuun 2016 välisenä aikana Nutukka-yksikössä on ollut 39-42 nuorta turvapaikanhakijaa ja nuorten määrän odotetaan pysyvän samana. Palvelun kilpailuttanut Maahanmuuttovirasto korvaa yhdistykselle koulutuksen ja tuetun asumisen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Toiminnasta saatava tuotto on suhteessa nuorten lukumäärään ja voi olla ajoittain alijäämäinen tai ylijäämäinen nuorten lukumäärästä riippuen, sillä henkilöstö- ja muut kulut eivät vaihtele yhtä suuressa suhteessa tuottoihin. Toiminnan arvioitu liikevaihto vuodelle 2016 on noin kaksi miljoonaa euroa ja toimintayksikön kuukausittaiset hallintokulut ovat noin 12 340 euroa. Maahanmuuttoviraston ja yhdistyksen välinen sopimus on voimassa yhden vuoden, mutta Maahanmuuttovirastolla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä optiovuodella.

Verohallinto oli yhdistyksen hakemuksen johdosta vuosille 2015 ja 2016 antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että Nutukka-toimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana ja siitä saatua tuloa yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona.

Yhdistys valitti saamastaan ennakkoratkaisusta hallinto-oikeuteen ja perusteli valitustaan muun muassa sillä, että Nutukka-toiminta on luonteeltaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n tarkoittamaa muuta koulutus- ja palvelutoimintaa, joka ei ole tuloveron alaista liiketoimintaa. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut ennakkoratkaisua. Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa seuraavaa:

Asiassa on kysymys siitä, täyttääkö yhdistyksen harjoittama Nutukka-toiminta elinkeinotoiminnan tunnusmerkit ja onko yhdistyksen tästä toiminnasta saama tulo tuloverolain 23 §:n 1 momentin (1535/1992 ja 654/2015) nojalla yhdistyksen veronalaista elinkeinotuloa. Tulon veronalaisuutta arvioitaessa ei merkitystä ole sillä, onko yhdistyksen toiminta mahdollisesti vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettua toimintaa.

Oikeuskäytännössä elinkeinotoiminnan tunnusmerkeiksi on katsottu muun muassa toimiminen kilpailuolosuhteissa, toiminnan jatkuvuus, käyvän markkinahinnan käyttäminen, toiminnan kohdistuminen laajaan tai rajoittamattomaan henkilöpiiriin, toiminnan laajuus, ansiotarkoitus, toiminnan järjestämiseen liittyvä taloudellinen riski ja palkatun henkilökunnan käyttäminen toiminnassa. Toiminnan luonnetta arvioitaessa keskeistä on kokonaisharkinta. Mikäli toiminta liittyy keskeisesti yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen toteuttamiseen, on se yksi toiminnan verovapautta puoltava tunnusmerkki.

Edellä kuvattu Nutukka-toiminta ei liity yhdistyksen harjoittaman yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen eli kristinuskon ja herännäisyyden levittämiseen. Nutukka-toimintaa on pidettävä kilpailuolosuhteissa tapahtuvana toimintana, sillä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettu laki (746/2011) ei estä tällaisen palvelun hankkimista muilta palvelun tuottajilta. Kun yhdistyksen tarkoituksena on ainakin kattaa Nutukka-toiminnasta syntyneet kulut toiminnasta kertyvillä tuotoilla, on toiminnalla katsottava olevan ansiotarkoitus. Kun toiminnasta saatavat tuotot riippuvat turvapaikanhakijoiden määrästä, ja kun toiminnasta johtuvat kulut eivät vaihtele samassa suhteessa turvapaikanhakijoiden määrään, kohdistuu toimintaan myös taloudellinen riski. Toimintaa harjoitetaan palkatulla henkilökunnalla ja toiminta on siitä saaduilla tuotoilla sekä henkilökunnan lukumäärällä mitattuna laajaa. Edellä kerrottu huomioon ottaen Nutukka-toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, vaikka Maahanmuuttovirasto jättäisi käyttämättä option sopimuksen jatkamisesta. Näin ollen tästä toiminnasta saatava tulo on tuloverolain 23 §:n 1 momentin (1535/1992 ja 654/2015) nojalla yhdistyksen veronalaista elinkeinotuloa.

Tuloverolaki 23 § 1 mom. (1535/1992 ja 654/2015) ja 2-3 mom. (1535/1992)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Jari Mäki-Runsas ja Marjo Wenho. Asian esittelijä Marjo Wenho.

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.