Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 25.09.2018 18/0704/4

Arvonlisävero - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu - Sopeutumisvalmennus - Ohjaus- ja neuvontapalvelut - Majoitus- ja ateriapalvelut - Sosionomin palvelut - Liittymisperiaate - Hoitoon tavanomaisesti liittyvät palvelut

Taltio:18/0704/4
Diaarinumero:07268/17/8203
Antopäivä:25.09.2018

Diaarinumero: 07268/17/8203
Taltionumero: 18/0704/4
Antopäivä: 25.9.2018

Asiassa oli ratkaistavana se, pidettiinkö yhdistyksen sopeutumisvalmennuksen yhteydessä kuntoutettaville ja näiden läheisille tarjottavia majoitus- ja ateria- tai ravintolapalveluita, kuntoutettavan läheisille annettavia ohjaus- ja neuvontapalveluja liittyen kuntoutettavan terveyteen ja sosionomin suorittamaa sosiaalista aktivointia ja neuvontaa kuntoutettavalle ja tämän läheisille arvonlisäverolain 34 §:n mukaisena verottomana terveyden- ja sairaanhoitona.

Hallinto-oikeus totesi, että yhdistyksen sopeutumisvalmennus koostuu useista erillisistä ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuista suoritteista, joita tarjotaan sekä kuntoutettaville että heidän läheisilleen. Kullakin suoritteella on itsenäinen käyttötarkoitus ja ne ovat helposti eriteltävissä toisistaan. Näin ollen palvelukokonaisuuden jakamista osiin ei ollut pidettävä keinotekoisena vaan jokaista siihen sisältyvää palvelua oli arvioitava erikseen.

Hallinto-oikeus totesi tämän jälkeen, että yhdistyksen tarjoamat majoitus-, ateria- ja ravintolapalvelut eivät olleet terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa terveyden- ja sairaanhoitopalvelua eikä siten verotonta arvonlisäverolain 34 §:n perusteella. Kuntoutettavan läheisille annetuilla ohjaus- ja neuvontapalvelulla ei ole välitöntä terapeuttista tarkoitusta eikä niiden siten voitu katsoa olevan arvonlisäverolain 34 §:ssä ja 35 §:ssä tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoitopalveluja. Myöskään sosionomin antaman palvelun ei katsottu olevan verotonta arvonlisäverolain 34 §:n ja 35 §:n perusteella, koska sosionomia ei ole mainittu terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa laissa tai asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Kuntoutettavan läheisille annettavat palvelut eivät myöskään ole verottomia terveyspalveluja, koska niitä ei anneta suoraan kuntoutettaville. Sillä seikalla, että kyseiset palvelut voivat osittain välillisesti vaikuttaa hoitotoimen kohteena olevan henkilön terveydentilaan tai työkykyyn, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä. Kyse ei ollut hoidon yhteydessä luovutetuista hoitoon tavanomaisesti liittyvistä palveluista.

Lääkärin lähetteellä sopeutumisvalmennuksessa terveyden- ja sairaanhoitopalveluksi luokiteltujen palvelujen kohteena olevalle henkilölle luovutettavia majoitus-, ateria- tai ravintolapalveluja oli pidettävä terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä luovutettuina, hoitoon tavanomaisesti liittyvinä palveluina siltä osin kuin yhtiö tuottaa majoitus- ja ateria- tai ravintolapalvelut itse eikä kyse ole avomuotoisena järjestetystä kuntoutuksesta. Sosionomin sopeutumisvalmennuksen yhteydessä tarjoamaa palvelua ei voida pitää arvonlisäverolain 34 §:n 2 momentin mukaisena hoidon yhteydessä annettavana hoitoon tavanomaisesti liittyvänä palveluna.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 5.9.2017-31.12.2018.


Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 4 §, 34 §, 35 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki 4 § 1 mom, 9 a § 1 mom

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki 2 § 1 mom, 4 § 1 mom ja 5 § 1 mom

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 1 §

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 132 artiklan 1 alakohdan b alakohta ja c alakohta

Unionin tuomioistuin asiat C-394/04 ja C-395/04, Ygeia, C-45/01, Dornier C-307/01, D'Ambrumenil ja Dispute Resolution Services Ltd, C-262/08, CopyGene, C-41/04, Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV, C-392/11, Field Fisher Waterhouse, C-86/09, Future Health Technologies Ltd ja C-334/14, De Fruytier


Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Matti Haapaniemi ja Mikko Äijälä (t).
Asian esittelijä Jukka Olsbo.

KHO 20.2.2019 0655/19. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.