Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 16.02.2018 18/0154/6

Kommandiittiyhtiö - Pääomarahasto - Äänettömien yhtiömiesten vaihtuminen - Vastuunalainen yhtiömies ei vaihdu - Omistajanvaihdosten vaikutus tappioiden vähentämiseen - Tappioiden vähennysoikeuden menettäminen

Taltio:18/0154/6
Diaarinumero:06240/17/8108
Antopäivä:16.02.2018

Diaarinumero: 06240/17/8108
Taltionumero: 18/0154/6
Antopäivä: 16.2.2018

Asiassa oli kysymys siitä, katsotaanko yli puolet pääomarahaston osuuksien omistajista vaihtuvan, kun Y Oy lunastaa X Ky:n äänettömien yhtiömiesten osuudet ja yhtiöön jää vain vastuunalainen yhtiömies. Jos osuuksista yli puolen katsotaan vaihtuvan, X Ky menettää tuloverolain 122 §:n 1 momentin nojalla oikeuden vähentää sille vahvistetut tappiot.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan X Ky (jäljempänä myös pääomarahasto) on Z Oy:n hallinnoima suomalainen kommandiittiyhtiömuotoinen pääomarahasto, jonka kaupparekisteriin merkittynä toimialana on tehdä oman pääoman ehtoisia ja vaihtovelkakirja- ja optiolainamuotoisia sekä muita vastaavantyyppisiä sijoituksia pääasiassa suomalaisiin yhtiöihin.

X Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies on Y Oy. Pääomarahaston äänettöminä yhtiömiehinä on useita institutionaalisia sijoittajia. Z Oy omistaa 20,67 prosenttia Y Oy:stä, jonka osuus pääomarahaston tulosta on 5/422. Yhtiösopimuksen mukainen äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanosten alkuperäinen maksettu määrä oli yhteensä 41,9 miljoonaa euroa ja vastuunalaisen yhtiömiehen 0,430 miljoonaa euroa. Äänettömien yhtiömiesten 31.12.2016 jäljellä oleva yhtiöpanosten määrä oli yhteensä 24,999 miljoonaa euroa ja vastuunalaisen yhtiömiehen 0,225 miljoonaa euroa.

X Ky:n yhtiösopimuksen lisäksi yhtiömiehet ovat sopineet yhtiön toiminnasta ja yhtiömiesten välisistä suhteista yhtiömies- ja hallinnointisopimuksessa, niin sanotussa rahastosopimuksessa. Rahastosopimus on tulkintaetusijajärjestyksessä ensisijainen suhteessa yhtiösopimukseen.

Rahastosopimuksen mukaan äänettömät yhtiömiehet eivät osallistu yhtiön hallintoon lukuun ottamatta toimintaa sijoitusneuvostossa ja yhtiömiesten kokouksessa (= yhtiön toimielin). Yhtiö maksaa vastuunalaiselle yhtiömiehelle hallintotehtävien suorittamisesta vuotuisen hallinnointipalkkion. Vastuunalainen yhtiömies raportoi äänettömille yhtiömiehille puolivuosittain. Päätökset yhtiön puolesta tehdään joko vastuunalaisen yhtiömiehen, sijoitusneuvoston tai yhtiömiesten kokouksen toimesta.

Vastuunalainen yhtiömies esittelee sijoitus- ja irtautumispäätöksensä sijoitus-neuvostolle ennen niiden täytäntöönpanoa. Sijoitusneuvostolla on oikeus perustellusta syystä päätöksellään estää yksittäisen päätöksen täytäntöönpano (veto-oikeus). Vastuunalaisen yhtiömiehen on noudatettava sijoitusneuvoston päätöstä. Kaikki päätökset tehdään sijoitusneuvostossa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, ellei sopimuksessa ole muuta mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sijoitusneuvostossa on korkeintaan kymmenen jäsentä. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Vuosittaisessa yhtiömiesten kokouksessa käsitellään muun muassa yhtiön sijoitustoiminnan suuntaviivat kuluvalle tilikaudelle. Jokaisella yhtiömiehellä on yhtiömiesten kokouksessa hänen yhtiöpanoksensa euromäärää vastaava määrä ääniä (euro per ääni). Päätökset yhtiömiesten kokouksessa tehdään enemmistöpäätöksinä, ellei sopimuksessa tai muutoin yhtiömiesten kesken ole toisin sovittu.

Sijoituksista saadut tulot jaetaan yhtiömiesten välillä rahastosopimuksessa tarkemmin määrätyllä tavalla.

Hallinto-oikeus totesi selostettuaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen KHO 1991 B 543 ja KHO 1991 T 3551 sisällön, että ratkaisut koskivat niin sanottuja tavallisia kommandiittiyhtiöitä, joiden toiminnan keskeinen piirre on se, että vastuunalainen yhtiömies sijoittaa yhtiöön henkilökohtaisen työpanoksensa, jolla on hänen henkilökohtaisen vastuunsa kanssa keskeinen merkitys yhtiön toiminnan kannalta. Nyt kysymyksessä oleva pääomasijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö poikkeaa tällaisesta perinteisestä kommandiittiyhtiöstä huomattavasti hallinnollisesti, toiminnollisesti ja tarkoituksensa suhteen.

Pääomarahastona toimivan X Ky:n harjoittama toiminta muodostuu yhtiömiesten yhtiöpanosten sijoittamisesta eri sijoituskohteisiin ja yhtiön varsinainen tarkoitus on tuoton kerryttäminen yhtiömiesten sijoituksille. Äänettömillä yhtiömiehillä on merkittävien taloudellisten oikeuksien lisäksi myös sijoitusten hallinnointiin liittyviä oikeuksia. Vastuunalainen yhtiömies Y Oy on rahastossa yhtiöpanoksellaan yhtenä sijoittajana, mutta rahastoa hallinnoi Z Oy. Edellä todettuun nähden hallinto-oikeus katsoo, että tämänkaltaisessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavassa kommandiittiyhtiössä äänettömien yhtiömiesten vaihtumisella on itsenäistä merkitystä arvioitaessa TVL 122 §:n 1 momentissa tarkoitettujen osuuksien vaihtumista silloinkin, kun yhtiön vastuunalainen yhtiömies ei vaihdu.

Ottaen huomioon, että X Ky:n äänettömien yhtiömiesten sijoitusosuudet ovat noin kymmenkertaiset verrattuna vastuunalaisen yhtiömiehen osuuden arvoon, hallinto-oikeus katsoi, että Y Oy:n lunastaessa X Ky:n kaikkien äänettömien yhtiömiesten osuudet, yli puolet kommandiittiyhtiön osuuksista vaihtaa omistajaa TVL 122 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen X Ky menettää oikeutensa tappioidensa vähentämiseen omistajanvaihdoksen johdosta.

Ennakkoratkaisu verovuosilta 2017 ja 2018 toimitettaville tuloverotuksille.

Tuloverolaki 4 § 1 mom, 122 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Mika Hämäläinen, Tero Särkikangas (t) ja Mervi Hietanen.

Asian esittelijä Elina Fasoúlas.

KHO15.10.2019 4783/19. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.