Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 02.11.2017 17/1097/6

Tulovero - Tuloverolaki 45 § - Luovutus - Luovutusvoittovero - Perintö - Perinnönjako - Perintökaari 25 luku - Maatila - Tilanpidonjatkaja - Rahakorvaus - Ulkopuoliset varat

Taltio:17/1097/6
Diaarinumero:05119/16/8101
Antopäivä:02.11.2017

Diaarinumero: 05119/16/8101
Taltionumero: 17/1097/6
Antopäivä: 2.11.2017

Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei pidetty tuloverolaissa tarkoitettuna luovutuksena, eikä perillisen tilanpidonjatkajalta saama korvaus ollut hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.

A oli ollut osakkaana 2.10.2009 kuolleen veljensä B kuolinpesässä. A:n lisäksi kuolinpesän osakkaina olivat olleet perittävän veljen sijaan tulleet kolme rintaperillistä. B:n jälkeen 4.1.2010 päivätyssä perukirjassa jäämistön varoina oli ilmoitettu muun ohessa maatilakiinteistö. Pesänjakajan laatimasta 19.2.2013 päivätystä perinnönjakokirjasta kävi ilmi, että yksi perillisistä oli toimittanut pesänjakajalle maatilaan kohdistuvan perintökaaren 25 luvun mukaisen lunastusvaatimuksen, jota A oli vastustanut. Pesänjakaja oli ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston lausuntoihin perustuen päättänyt perinnönjaossa, että perintökaaren 25 luvun säännökset soveltuivat vaadituilta osin maatilaan ja lunastusvaatimuksen esittäjään.

Perinnönjakokirjan mukaan koko jäämistön käypä arvo oli ollut 1 682 526 euroa, ja A:n laskennallinen perintöosuus oli tästä puolet eli 841 263 euroa. Maatilan käyväksi arvoksi oli perinnönjaossa luettu yhteensä 1 103 625 euroa. Jaettavan omaisuuden arvo, johon ei sovellettu perintökaaren 25 luvun säännöksiä, oli ollut arvoltaan yhteensä 578 901 euroa. A sai jaossa tästä puolet eli 289 450,50 euroa. Lisäksi A sai perintökaaren 25 luvun mukaisessa perinnönjaossa korvauksena maatilan saaneelta veljenpojalta 220 724,70 euroa, josta pesän ulkopuolisten varojen osuus oli 215 639,71 euroa. A sai perinnönjaossa omaisuutta yhteensä 510 175,20 euroa. Perinnönjakokirjan perusteella oikaistussa perintöverotuksessa A:n verotettavaksi perintöosuudeksi oli luettu 412 627,64 euroa, ja koko maatilan arvoksi oli katsottu 946 855 euroa.

Valituksenalaisessa asiassa oli kyse perintökaaren 25 luvun mukaan toimitetusta perinnönjaosta, jossa maatila oli jakamattomana sisällytetty soveliaan tilanpidonjatkajan perintöosuuteen ja jossa tilanpidonjatkaja oli perintökaaressa säädetyn mukaisesti kuolinpesän ulkopuolisin varoin suorittanut muille kuolinpesän osakkaille tästä korvausta. Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko tällaista perinnönjakoa pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ja oliko kuolinpesän osakkaan tilanpidonjatkajalta saama korvaus verotuksessa hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa. Toimitetussa perinnönjaossa menettelyä oli kutsuttu maatilan lunastukseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että perintökaaren 25 luvussa tarkoitettu maatilan antaminen soveliaalle tilanpidonjatkajalle eroaa ratkaisevasti sopimukseen perustuvasta perinnönjaosta, jossa pesän osakkaat esimerkiksi sopivat jäämistön varoihin kuuluvan omaisuuden jaosta pesän ulkopuolisia varoja käyttäen. A ei ollut hyväksynyt maatilan antamista perittävän veljenpojalle, ja perinnönjako oli siten toimitettu hänen tahtonsa vastaisesti. Hallinto-oikeus totesi edelleen, että perillisen oikeus jakamattoman kuolinpesän varoihin kuuluviin omaisuusesineisiin on ennen perinnönjaon toimittamista luonteeltaan jaotonta, eikä A:n voinut verotuksenkaan näkökulmasta arvioida missään vaiheessa saaneen maatilaa tai sen osaa vallintaansa. Tilanpidonjatkaja oli perintökaaressa säädettynä velvoitteenaan maksanut rahana A:lle korvausta siitä, että tämä oli menettänyt laskennallisen osuutensa jäämistöön kuuluneeseen maatilaan. A:n saamaa korvausta oli siten pidettävä osana perinnönjakoa. Hallinto-oikeus katsoi, että perintökaaren 25 luvun mukaisesti valituksenalaisessa asiassa toimitettua perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena, eikä A:n tilanpidonjatkajalta saama korvaus siten verotuksessa ollut hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.

Tuloverolaki 45 § 1 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Eija Rosendahl, Anja Talja ja Jaakko Sivonen (t).

Asian esittelijä Tomi Seppä.

KHO 18.3.2019 0962/19. Päätös kumotaan ja palautetaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.