Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 21.11.2017 17/0862/4

Arvonlisävero - Hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi - Vuokralaisen konkurssi - Vuokranantajan vähennysoikeus - Kiinteistöinvestointien tarkistusmenettely - Ennakkoratkaisu

Taltio:17/0862/4
Diaarinumero:04062/17/8203
Antopäivä:21.11.2017

Diaarinumero: 04062/17/8203
Taltionumero: 17/0862/4
Antopäivä: 21.11.2017

A:lla on ollut verollinen vuokrasopimus B:n kanssa vähittäiskauppatoiminnassa käytetyistä liiketiloista. B asetettiin konkurssiin ---. Konkurssiin asettamisen jälkeen tilat olivat olleet konkurssipesän hallinnassa ja konkurssipesä oli hoitanut myymälän realisoinnin --- välisenä aikana. Konkurssipesä ei ilmoittautunut liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi eikä realisoinut varastoa verovelvollisena. Saatuaan tiedon siitä, ettei konkurssipesä ota vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvia velvoitteita, A oli välittömästi purkanut vuokrasopimuksen ja alkanut etsiä tiloihin uutta vuokralaista.

Hallinto-oikeus totesi, että kun velallinen asetetaan konkurssiin, määräysvalta velallisen omaisuuteen siirtyy samalla hetkellä konkurssipesälle, jota hoitaa velkojien lukuun pesänhoitaja. Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Näin ollen konkurssipesällä on oikeus pitää liiketilaa hallussaan vähintään kuukauden ajan, jona aikana vuokranantajalla ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa A:lla oli ollut arvonlisäverollinen vuokrasopimus B:n kanssa eikä A ollut vuokrannut tiloja uudella vuokrasopimuksella konkurssipesälle, vaan konkurssipesän liikehuoneiston hallussapito oli perustunut B:n kanssa aiemmin tehtyyn arvonlisäverolliseen vuokrasopimukseen ja sen seurauksena edellä todettuun konkurssipesälle liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain perusteella syntyvään oikeuteen pitää tilaa hallussaan. A oli myös ilmoittanut irtisanoneensa vuokrasopimuksen heti, kun se oli saanut tietää, ettei konkurssipesä ota vuokrasopimusta vastattavakseen. Edellä sanottuun nähden ja ottaen myös huomioon, että A:n pääasiallisena liiketoimintana oli liiketilojen arvonlisäverollinen vuokraaminen, hallinto-oikeus katsoi, että kyse oli näissä olosuhteissa ollut arvonlisäverollisen liikehuoneiston vuokrauksen jatkumisesta eikä sillä seikalla, että konkurssipesä oli liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain perusteella voinut pitää huoneistoa hallussaan realisoidessaan omaisuutta arvonlisäverotta, ollut A:n arvonlisäverotuksen kannalta ratkaisevaa merkitystä. Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatut liiketilat olivat edelleen olleet arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla A:n vähennykseen oikeuttavassa käytössä tilojen ollessa B:n konkurssipesän hallinnassa --- välisenä aikana eikä tilojen käyttäminen konkurssipesän omaisuuden realisointitarkoituksessa näissä olosuhteissa muuttanut kiinteistön käyttötarkoitusta arvonlisäverolain 120 §:n tarkoittamalla tavalla siten, että se aiheuttaisi A:lle kiinteistöinvestointien tarkistamisvelvollisuuden sillä perusteella, että kiinteistön käyttö muuttuu säännöksen edellyttämällä tavalla.

Kun A:n vuokralle antamat liiketilat olivat edellä esitetyn perusteella jääneet tyhjilleen arvonlisäverollisesta käytöstä ja kun A oli esittänyt selvityksen siitä, että tilat tullaan vastaisuudessa vuokraamaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan käyttöön, verovelvollisuus tilojen osalta voitiin katsoa jatkuvan tilojen jäätyä --- jälkeen väliaikaisesti tyhjilleen. Näin ollen A:n edellytykset hakeutua arvonlisäverolain 30 §:n nojalla arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta täyttyivät näiden konkurssipesän käytöstä tyhjilleen jääneiden liiketilojen osalta eikä A:lla ollut myöskään velvollisuutta tarkistaa kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä tilojen tyhjilleen jäännin johdosta.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 27 § 1 mom, 29 § 1 mom 4 kohta, 102 § 1 mom 1 kohta, 119 §, 120 § 1 mom 1 kohta, 121 § 1 mom, 174 § 1 ja 3 mom

Laki liikehuoneistojen vuokrauksesta 39 § 1 ja 3 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Terttu Kujala (t) ja Katja Saukkonen.

Asian esittelijä Katja Saukkonen.

KHO 23.5.2018 2511/18. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.