Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Helsingin HAO 12.06.2015 15/0486/2

Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työttömyysturva - Työmarkkinatuki - Ansiotulo

Taltio:15/0486/2
Diaarinumero:06548/14/6101
Antopäivä:12.06.2015

Diaarinumero: 06548/14/6101
Taltionumero: 15/0486/2
Antopäivä: 12.6.2015

Asiassa oli kyse siitä, voidaanko Kelan työttömyyskorvauksen päivärahaa pitää toimeentulotuesta annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettuna ansiotulona ja voidaanko X:n maaliskuun toimeentulotukilaskelmassa ottaa tulona huomioon helmikuun laskennallinen tuloylijäämä, joka perustui tammikuussa maksettujen Kelan päivärahojen huomioon ottamiseen sanottuun lainkohtaan perustuen.

X:n toimeentulotukihakemus maaliskuulle 2014 oli hylätty, koska toimeentulotukilaskelma oli ollut ylijäämäinen. Maaliskuun toimeentulotukilaskelmassa X:n tuloina oli otettu huomioon Kelan työttömyysturva, asumistuki ja helmikuun uuden korjatun laskelman mukainen normiylijäämä. Tämä ylijäämä muodostui, kun otettiin huomioon paitsi helmikuun menot ja tulot sekä helmikuussa maksettu toimeentulotuki, myös Kelan 17.1. ja 31.1. maksamat työmarkkinatuet 25,97 ja 470,31 euroa, joita ei ollut toimeentulotuessa otettu huomioon aikaisemmin. X:lle oli ilmoitettu muutoksenhaunalaista päätöstä edeltävässä tammi- ja helmikuuta koskevassa päätöksessä, että huomioimatta jääneet tulot voidaan ottaa tulona huomioon seuraavaa päätöstä tehtäessä.

Toimeentulotuesta annetun lain muuttamista koskevien hallituksen esitysten mukaan (HE 155/2001 vp, HE 167/2004 vp ja HE 138/2010) ansiotuloksi katsottaisiin muun muassa työsuhteen perusteella maksettava palkka ja siihen rinnastettava tulo. Lisäksi ansiotuloa on ammatinharjoittajana tai yrittäjänä hankittu tulo. Ansiotulona pidetään myös esimerkiksi luonnontuotetuloa ja omaishoitajalle maksettavaa palkkiota. Sen sijaan esimerkiksi lapsilisä, lasten kotihoidon tuki tai eläke ja työttömyysturva eivät ole tässä kohdassa tarkoitettua ansiotuloa.

Hallinto-oikeus katsoi, että X:n tammikuussa saamia Kelan maksamia työmarkkinatukia ei voida pitää sellaisina ansiotuloina, jotka voitaisiin ottaa tulona huomioon toimeentulotukihakemusta seuraavien kahden ensimmäisen kalenterikuukauden aikana toimeentulotuesta annetun lain 15 §:n 3 momentin perusteella. Asiassa ei ole näytetty, että X:n helmikuun 2014 korjatun toimeentulotukilaskelman mukainen laskennallinen normiylijäämä olisi ollut tosiasiallisesti hänen käytettävissään ollutta tuloa vielä maaliskuussa 2014.

Hallinto-oikeus katsoi, että maaliskuun päätöksen perusteena oleva normilaskelma oli virheellinen ja että helmikuun laskennallista normiylijäämää ei tullut ottaa tulona huomioon X:n maaliskuun 2014 toimeentulotukilaskelmalla.

Lainkohdat:

Laki toimeentulotuesta 1 §, 2 §, 6 §, 11 § 1 mom, 12 § ja 15 §

Kokoonpano:

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ismo Räisänen, Airi Helenius ja Maarit Alhonnoro.

Asian esittelijäjäsen Maarit Alhonnoro.

Päätös on lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.