Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 19.01.2024 101/2024

Ampuma-aselaki - haltuunotto - aselupa - raukeaminen - luvan voimassaolo - hankkimisoikeus - hankkiminen - yksilöintitietojen ilmoittaminen - ilmoittamisen määräaika - lupaehdot - ohje - hallintopäätös - lupapäätös

Taltio:101/2024
Diaarinumero:1964/03.04.04.04.05/2022
Antopäivä:19.01.2024

Diaarinumero: 1964/03.04.04.04.05/2022
Taltionumero: 101/2024
Antopäivä: 19.01.2024

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, onko poliisilaitos voinut pitää aselupaa rauenneena siten, että sen on tullut ampuma-aselain 91 §:n nojalla päättää aseen ottamisesta poliisin haltuun. Poliisilaitoksen päätöksen perustelujen mukaan hankkimislupa oli vanhentunut aseen poliisille esittämisen hetkellä ja tällä perusteella aseen hallussapitoon oikeuttava lupa oli rauennut.

Aseluvasta ja siihen liitettävästä hankkimisoikeudesta säädettiin ampuma-aselain 42 §:ssä. Muutoksenhakijalle oli myönnetty aselupa, johon oli liitetty oikeus aseen hankkimiseen. Aseluvan myöntämistä koskevan poliisilaitoksen 20.7.2021 tekemän hallintopäätöksen luvan voimassaolo -kohdan kirjauksen mukaan hankkimislupa oli voimassa 20.7.2021 - 20.7.2022. Tämän oli katsottava tarkoittavan am-puma-aselaissa säädetyn aselupaan liitettävän hankkimisoikeuden voimassaoloa. Lupapäätöksen samassa kohdassa oli todettu, että hallussapitolupa oli voimassa toistaiseksi, minkä oli puolestaan katsottava tar-koittavan ampuma-aselaissa tarkoitetun aseluvan voimassaoloa.

Aselupaan liitettävää hankkimisoikeutta koskevan ampuma-aselain 42 a §:n mukaan aselupa raukeaa, jos ampuma-asetta ei ole hankittu hankkimisoikeuden voimassa ollessa. Muutoksenhakija oli hankkinut aseen ajoissa. Aselupa ei ollut aseen hankkimisajankohtaan liittyvien seikkojen perusteella rauennut. Poliisilaitos oli soveltanut päätöksenteossaan ampuma-aselain 42 c §:ää, joka koski aseen yksilöintitietojen ilmoittamista poliisille. Säännöksen 1 momentin mukaan aseluvanhaltijan oli ilmoitettava aseen hankkimisesta poliisille 30 päivän kuluessa. Momentin soveltamista koskevista siirtymäsäännöksistä seurasi, että yksilöintitiedot oli tullut asiassa ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase. Muutoksenhakija oli esittänyt aseen poliisille ennen kuin 30 päivää oli kulunut aseen hankkimisesta.

Poliisilaitoksen päätöksen perusteluista oli pääteltävissä, että poliisin mukaan ase olisi tullut esittää hankkimisoikeuden voimassaolon aikana. Hankkimisoikeuden voimassaolosta säädettiin laissa omassa pykälässään. Aseluvan raukeamista koskevan ampuma-aselain 42 a §:n 3 momentin sanamuoto oli selvä. Raukeaminen seuraa, jos asetta ei hankita aselupaan liitetyn hankkimisoikeuden voimassaollessa. Myös aseen yksilöintitietojen ilmoittamista poliisille koskevan ampuma-aselain 42 c §:n 1 momentin sanamuotoa oli pidettävä selvänä. Pykälässä säädetyt tiedot oli ilmoitettava poliisille 30 päivän kuluessa aseen hankkimisesta. Hallinto-oikeus katsoi, että lain 42 c §:ssä säädetyn ilmoittamista koskevan määräajan alkamista ei ollut tulkittava hankkimisoikeuden voimassaoloajan perusteella.

Lupahakemukseen annetun hallintopäätöksen lisäksi asiakirjoissa oli erillinen hankkimislupa-niminen asia-kirja. Hallinto-oikeus totesi, että asiakirjaan otetussa ohjeessa kuvattu aseen esittämistä poliisille koskeva menettely vastasi ennen ampuma-aselain muuttamista koskevan lain 623/2017 voimaan tuloa (1.12.2017) voimassa ollutta erillisten hankkimis- ja hallussapitoluvan antamista ja voimassaoloaikoja koskevaa sääntelyä. Lupa-asiakirjan samassa kohdassa mainittujen muiden ohjeiden kohdalla oli myös nimenomaisesti viitattu jo kumottuihin ampuma-aselain säännöksiin.

Luvanhakijan oikeusturvaan hallintomenettelyssä merkittävällä tavalla kuuluvat muutoksenhakuohjaus ja valitusosoitus oli liitetty lupahakemukseen annettuun luvan myöntämistä koskevaan poliisin hallintopäätökseen. Päätöksestä ei ilmennyt, että myönnettyyn lupaan olisi liitetty ehtoja. Päätöksessä ei myöskään viitattu ohjeisiin eikä siihen ollut valitusosoituksen lisäksi nimenomaisesti muuta liitetty.

Kun aseluvan voimassaolosta ja sen raukeamisen perusteista säädettiin ampuma-aselaissa, hallinto-oikeus totesi, että ohjeilla taikka poliisilaitoksen käytännöillä, jotka koskivat aselupien voimassaolon alkamisen tulkintaa, ei ollut merkitystä silloin, kun arvioitiin, onko poliisilaitoksen hallintopäätöksellään myöntämä aselupa rauennut.

Muutoksenhakijan aselupa ei ollut rauennut poliisilaitoksen päätöksestä ilmenevillä perusteilla. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen lainvastaisena.

Sovelletut oikeusohjeet

Ampuma-aselaki 42 §:n 1 mom
Ampuma-aselaki 42 a §:n 1 mom ja 3 mom
Ampuma-aselaki 42 b §:n 1 mom ja 2 mom
Ampuma-aselaki 42 c §:n 1 mom (89/2020)
Ampuma-aselain muuttamista koskeva laki (89/2020)
Ampuma-aselain 91 §:n 1 mom

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Elina Tanskanen, Mia Ekman ja Hanna Punta.

Asian esittelijä Laura Hämäläinen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.