Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 01.06.2021 21/0502/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoiton verotus - Hankintameno - Tuhoutunut omaisuus - Vakuutuskorvaus

Taltio:21/0502/1
Diaarinumero:00411/20/8101
Antopäivä:01.06.2021

Diaarinumero: 00411/20/8101
Taltionumero: 21/0502/1
Antopäivä: 1.6.2021

Asiassa oli ratkaistavana se, tuliko kiinteistön luovutuksesta saadun luovutusvoiton määrää laskettaessa ottaa hankintamenona huomioon kiinteistön hankintahinta ja kiinteistöllä sijainneen tuhoutuneen talon tilalle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksista vain se osa, joka ylitti talon tuhoutumisen johdosta saadun vakuutuskorvauksen määrän.

Vakuutuskorvaus oli saadun selvityksen perusteella käytetty kokonaan kiinteistölle rakennetun uuden talon rakennuskustannuksiin. Tuloverolain 46 §:n 5 momentin vakuutuskorvauksen lisäämistä omaisuuden luovutushintaan koskeva erityissäännös ei siten tullut asiassa sovellettavaksi, eikä siitä ollut saatavissa tukea myöskään vakuutuskorvauksen määrän vähentämiselle uuden rakennuksen hankintamenosta. Tähän nähden, ja kun otettiin huomioon esinevahingon perusteella saatujen vakuutuskorvausten verovapaus tuloverolain mukaisessa verotuksessa sikäli kuin korvausta ei ole saatu veronalaisen tulon sijaan, asiassa ei ollut perustetta antaa merkitystä sille, mistä saamiaan varoja verovelvollinen oli käyttänyt uuden talon rakentamiskustannuksiin. Kiinteistöstä saadun luovutusvoiton tai -tappion määrä tuli laskea siten, että hankintamenona otettiin huomioon kiinteistön hankintahinta vähennettynä tuhoutuneen rakennuksen osuudella siitä ja uuden talon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan, mikä verokohtelu vastasi myös vakuutustapahtuman ajankohdan vakiintunutta verotuskäytäntöä. Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja toimitetun luovutusvoiton verotuksen sekä palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Verovuosi 2017

Sovelletut oikeusohjeet

Tuloverolaki 36 § 1 mom 2 kohta
Tuloverolaki 46 § 1 mom
Tuloverolaki 46 § 5 mom

Jatkovalitus tai valituslupahakemus vireillä KHO:ssa.

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Juhana Niemi, Johanna Virmavirta (eri mieltä) ja Jyri Vesanto. Asian esittelijä Hannu Aalto.

Erimieltä

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys ja jätetty esittelijän eriävä mielipide.

Äänestyslausunto ja eriävä mielipide

Eri mieltä ollut jäsen lausui perustelujen osalta, että luovutusvoittoa laskettaessa omaisuuden hankintamenona tulee ottaa huomioon omaisuuden hankkimisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Luovutushinnasta on siten tullut vähentää kiinteistön alkuperäisen hankintamenon poistamatta oleva osa, voiton hankkimisesta olleet menot sekä vakuutuskorvauksen ylittävä osa uuden talon rakennuskustannuksista. Tällöin luovutusvoittoverotus toteutuu samansuuntaisesti riippumatta siitä, käytetäänkö korvaus tuhoutuneen tai vahingoittuneen omaisuuden uudistamiseen vai ei. Kun lisäksi otetaan huomioon, että vakuutuskorvauksen tarkoituksena yleisesti on saattaa vahinkoa kärsinyt taloudellisesti samaan asemaan kuin ennen vahinkoa, Verohallinnon käyttämä hankintamenon määrittämistapa ei ole ollut lainvastainen. Verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 2 momentin nojalla asia on kuitenkin ratkaistava verovelvollisen eduksi ja asia siksi palautettava hankintamenon määrittämiseksi enemmistön ratkaisusta ilmenevällä tavalla.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.