Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 28.09.2018 18/0471/1

EU:n maaseuturahasto - Hanketuki - Kunta - Arvonlisävero - Tukikelpoisuus

Taltio:18/0471/1
Diaarinumero:01644/17/7405
Antopäivä:28.09.2018

Diaarinumero: 01644/17/7405
Taltionumero: 18/0471/1
Antopäivä: 28.9.2018

Päätöslyhennelmä

ELY-keskus on myöntänyt X:n kaupungille enintään 132 209,19 euron tuen yleishyödylliseen investointihankkeeseen, joka perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014 - 2020. Päätöksen mukaan tuesta on siirron saajana Y:n kaupungin osuus 70 950 euroa. Hankkeessa toteutetaan opastusjärjestelmä, ja rakentamisesta koostuva hyväksytty kustannusarvio on 220 349,19 euroa, kun X:n kaupungin hakemuksessa on esitetty 273 233 euron kustannusten hyväksymistä. Arvonlisäveroa ei ole hyväksytty hankkeen tukikelpoiseksi kustannukseksi. Päätösperustelujen mukaan kaupungilla on oikeus saada kyseisiin vähennyskelvottomiin hankintoihin sisältyvä vero palautuksena arvonlisäverolain 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

X:n kaupunki valitti omasta ja Y:n kaupungin puolesta ELY-keskuksen päätöksestä vaatien arvonlisäverokustannusten hyväksymistä tukikelpoiseksi.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Perustelut:

Asiassa on ollut riidatonta, että tuki on myönnetty X:n kaupungille tuen saajana ja Y:n kaupungille siirronsaajana yleishyödylliseen hankkeeseen, mikä toiminta ei ole liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa tavaran tai palvelun myyntiä. Hankkeeseen saadusta rahoituksesta ei tule suorittaa arvonlisäveroa eikä hankkeeseen liittyvien ostojen arvonlisäveroa saa vähentää. Yhtä lailla asiassa on ollut riidatonta, että hankkeen kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero oikeuttaa tukea saavat kunnat saamaan arvonlisäverolain 130 §:ssä säädettyä palautusta.

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, jääkö hankkeen kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero hankkeen toteuttajina olevien kuntien lopulliseksi kustannukseksi siten kuin maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) 26 §:n 5-kohdassa säädetään.

X:n ja Y:n kaupungit voivat hakea hankkeen arvonlisäverokustannukset palautuksena valtiolta arvonlisäverolain 130 §:n nojalla. Näin ollen arvonlisävero ei jää hankkeen ja sen toteuttajan lopulliseksi kustannukseksi. Kuntien ja valtion välisellä kustannusten jaolla tai sillä, miten valtio tilittää kunnille yhteisöveron tuoton tai muuten osoittaa valtionosuuksia tai muita varoja kuntien toimintaan, ei ole tässä asiassa merkitystä.

Edellä mainitulla perusteella ELY-keskus on voinut hylätä kaupunkien hakemuksen siltä osin kuin hankkeen kustannuksiin sisältyy arvonlisäveroa.

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 10 §
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 15 § 1 mom
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) 25 §
Arvonlisäverolaki (1501/1993) 130 §
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014) 26 §:n 5-kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 65 artiklan 1 kohta ja 69 artiklan 3 kohdan c alakohta

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Minna Koskinen, Vesa Sirkesalo ja Jukka Anttila. Esittelijäjäsen Jukka Anttila.

KHO:n päätös 8.11.2019 taltio 19/5251. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.