Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hämeenlinnan HAO 14.3.2001 01/0141/4

Kunnallisvalitus - Viranomaisen tehtävä - Viranomaisen toimivalta - Elatussopimus - Puolisot

Taltio:01/0141/4
Diaarinumero:00139/00/2200
Antopäivä:14.3.2001
Luokitus:S:1.07.01 S:1.07.03.01.03 S:1.09.05.14 S:1.09.06.01

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennattotapauksen lopussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen viranhaltijan päätöksestä, jolla tämä oli hylännyt T:n aviopuolisoiden hakemuksen keskinäisen elatussopimuksen vahvistamisesta, koska sopimus oli avioliittolain 47 §:n perusteella esitetty vahvistettavaksi ennenaikaisena. Avioliittolain mukaan puolisoilla on velvollisuus osallistua toistensa elatukseen. Elatusvelvollisuuden täyttämisestä voidaan puolisoiden kesken sopia. Jos sopimus on tehty kirjallisesti, se on esitettävä kunnan sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi. Näin vahvistettu sopimus on täytäntöönpanokelpoinen niin kuin lainvoimainen tuomio.

Avioliittolain 50 §:n 2 momentin mukaan sosiaalilautakunnan on vahvistamista koskevasta hakemuksesta päättäessään harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena huomioon ottaen elatuksen tarve, toisen puolison maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Sopimus elatusvelvollisuuden täyttämisestä voidaan tehdä myös vastaisen varalle. Elatusvelvollisuuden laiminlyönti tai jo tapahtunut puolisoiden erilläänasuminen ovat edellytyksinä sille, että tuomioistuin voi velvoittaa puolison maksamaan elatusapua. Riitaiseksi tulleen elatusasian tuomioistuinkäsittelyn vaihtoehdoksi tarkoitetun sopimuksen vahvistamisen edellytyksinä ei tule pitää jo toteutunutta laiminlyöntiä tai erilläänasumista.

Sopimusta ei pidetty myöskään tehdyksi muussa kuin avioliittolain mukaisessa tarkoituksessa, vaikka sopimuksella on oikeudellisia seuraamuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa tarkoitettuihin, tulevaisuudessa mahdollisesti määrättäviin maksuihin.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi, koska lautakunnan ei olisi tullut mainitsemallaan perusteella jättää elatussopimusta vahvistamatta. Hallinto-oikeus piti lautakunnan päätöstä lainvastaisena.

Sosiaalihuoltolaki 6 §
Sosiaalihuoltolaki 12 §
Avioliittolaki 47 §
Avioliittolaki 48 §
Avioliittolaki 50 §
Kuntalaki 90 §

Vrt. Kuopion HaO 26.5.2000 taltionumero 463

Asia käsiteltiin hallinto-oikeuden vahvennetussa istunnossa ja päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-4. Esittelijä esitti eriävän mielipiteen.

Vähemmistön ja esittelijän mielestä sosiaalilautakunnalla ei ollut velvollisuutta vahvistaa elatussopimusta, koska kysymyksessä olevien puolisoiden osalta ei oltu edes väitetty olleen näköpiirissä elatusvelvollisuuden laiminlyöminen eikä erilläänasuminen. Vähemmistön mielestä lautakunnan päätös ei ollut lainvastainen ja valitus olisi siksi tullut hylätä.

KHO:n päätös 10.1.2002 taltionumero 37. Päätöstä muutetaan.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 2002:3.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.