Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2005

208 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 48/2005 (Utgiven: 28.4.2005)
  Nr 250
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
  Nr 251
  Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 47/2005 (Utgiven: 27.4.2005)
  Nr 241
  Lag om ändring av lagen om domännamn
  Nr 242
  Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2004 års skördeskador
  Nr 243
  Statsrådets förordning om socialförsäkringsnämnden
  Nr 244
  Statsrådets förordning om prövningsnämnden
  Nr 245
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
  Nr 246
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökingar inom utsädesproduktionen
  Nr 247
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2004, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2004, extensifieringsersättnigen för 2004, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2004 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2004
  Nr 248
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2004
  Nr 249
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 46/2005 (Utgiven: 22.4.2005)
  Nr 236
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 237
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet
  Nr 238
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 239
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 240
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om stöd till den palestinska delegationen i Helsingfors
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 45/2005 (Utgiven: 21.4.2005)
  Nr 231
  Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
  Nr 232
  Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
  Nr 233
  Statsrådets förordning om angivande av elens ursprung
  Nr 234
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
  Nr 235
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunderna för auktoriserade inspektörers arvoden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 44/2005 (Utgiven: 20.4.2005)
  Nr 224
  Lag om ändring av befolkningsdatalagen
  Nr 225
  Statsrådets förordning om vissa personregister vid magistraterna
  Nr 226
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
  Nr 227
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
  Nr 228
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
  Nr 229
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2005
  Nr 230
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på nationellt husdjursstöd år 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 43/2005 (Utgiven: 19.4.2005)
  Nr 222
  Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
  Nr 223
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 42/2005 (Utgiven: 15.4.2005)
  Nr 221
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 41/2005 (Utgiven: 15.4.2005)
  Nr 218
  Statsrådets förordning om utförande av narkotikatester
  Nr 219
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare
  Nr 220
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 40/2005 (Utgiven: 14.4.2005)
  Nr 215
  Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
  Nr 216
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept
  Nr 217
  Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordningar om restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 39/2005 (Utgiven: 13.4.2005)
  Nr 209
  Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
  Nr 210
  Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2005
  Nr 211
  Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2004
  Nr 212
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om utövandet av veterinärverksamhet i Finland av medborgare från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  Nr 213
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2005
  Nr 214
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2004 slaktade slaktsvin, slaktfjäderfän, kvigor och tjurar samt för unga avelssvin som sålts år 2004
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 38/2005 (Utgiven: 12.4.2005)
  Nr 200
  Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
  Nr 201
  Lag om ändring av 24 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
  Nr 202
  Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
  Nr 203
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar
  Nr 204
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
  Nr 205
  Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
  Nr 206
  Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
  Nr 207
  Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för VM i friidrott
  Nr 208
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 37/2005 (Utgiven: 6.4.2005)
  Nr 193
  Lag om ändring av 14 och 24 § i lagen om riksdagens tjänstemän
  Nr 194
  Lag om ändring av lagen om statens pensioner
  Nr 195
  Lag om ändring av 7 a § i lagen om statens pensionsfond
  Nr 196
  Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
  Nr 197
  Blodtjänstlag
  Nr 198
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 199
  Statsrådets förordning om beviljande av förhöjt investeringsstöd för unga jordbrukare i vissa fall
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 36/2005 (Utgiven: 4.4.2005)
  Nr 186
  Försvarsministeriets förordning om ändring av 3 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
  Nr 187
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
  Nr 188
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
  Nr 189
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
  Nr 190
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de certifieringskrav som gäller åkerärt
  Nr 191
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de certifieringskrav som gäller oljelin
  Nr 192
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 35/2005 (Utgiven: 31.3.2005)
  Nr 179
  Statsrådets förordning om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium
  Nr 180
  Statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar
  Nr 181
  Handels- och industriministeriets förordning förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
  Nr 182
  Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverket uppbär avgift
  Nr 183
  Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
  Nr 184
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om inspektioner enligt gentekniklagen
  Nr 185
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2005-2007
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 34/2005 (Utgiven: 24.3.2005)
  Nr 175
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning
  Nr 176
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
  Nr 177
  Justitieministeriets arbetsordning
  Nr 178
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättning (kompensationsbetalning) för 2004 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2004
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 33/2005 (Utgiven: 23.3.2005)
  Nr 167
  Lag om ändring av kommunindelningslagen
  Nr 168
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
  Nr 169
  Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen
  Nr 170
  Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om registrerat partnerskap
  Nr 171
  Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen
  Nr 172
  Statsrådets förordning om ändring av 26 c och 26 d § i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 173
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005
  Nr 174
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 32/2005 (Utgiven: 23.3.2005)
  Nr 162
  Semesterlag
  Nr 163
  Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
  Nr 164
  Lag om ändring av 23 § i arbetstidslagen
  Nr 165
  Lag om ändring av 14 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
  Nr 166
  Statsrådets förordning om statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 31/2005 (Utgiven: 21.3.2005)
  Nr 158
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
  Nr 159
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 160
  Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
  Nr 161
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 30/2005 (Utgiven: 16.3.2005)
  Nr 152
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)
  Nr 153
  Lag om ändring av 5 § i lagen om posttjänster
  Nr 154
  Lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten
  Nr 155
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 156
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramkonventionen
  Nr 157
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av vild fisk från havsområden som foder för odlad fisk
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 29/2005 (Utgiven: 16.3.2005)
  Nr 148
  Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
  Nr 149
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
  Nr 150
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005
  Nr 151
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.