Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2005

208 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 68/2005 (Utgiven: 7.6.2005)
  Nr 365
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
  Nr 366
  Miljöministeriets arbetsordning
  Nr 367
  Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
  Nr 368
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2003
  Nr 369
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 67/2005 (Utgiven: 1.6.2005)
  Nr 360
  Lag om försök med alkolåsövervakad körrätt
  Nr 361
  Lag om temporär ändring av vägtrafiklagen
  Nr 362
  Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 363
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
  Nr 364
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 66/2005 (Utgiven: 1.6.2005)
  Nr 353
  Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning
  Nr 354
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
  Nr 355
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
  Nr 356
  Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer
  Nr 357
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 60 och 64 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
  Nr 358
  Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
  Nr 359
  Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 65/2005 (Utgiven: 31.5.2005)
  Nr 349
  Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
  Nr 350
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
  Nr 351
  Inrikesministeriets arbetsordning
  Nr 352
  Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 64/2005 (Utgiven: 26.5.2005)
  Nr 337
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 338
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 339
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 340
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 341
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 342
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
  Nr 343
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 344
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 345
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 346
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
  Nr 347
  Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
  Nr 348
  Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 63/2005 (Utgiven: 26.5.2005)
  Nr 331
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 332
  Lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen
  Nr 333
  Lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
  Nr 334
  Lag om ändring av 85 § i inkomstskattelagen
  Nr 335
  Lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
  Nr 336
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 62/2005 (Utgiven: 25.5.2005)
  Nr 325
  Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
  Nr 326
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
  Nr 327
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
  Nr 328
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
  Nr 329
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
  Nr 330
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 61/2005 (Utgiven: 24.5.2005)
  Nr 319
  Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2005
  Nr 320
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
  Nr 321
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
  Nr 322
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
  Nr 323
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2005/2006 (Översättning till samiska)
  Nr 324
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens mål och allmänna organisation
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 60/2005 (Utgiven: 23.5.2005)
  Nr 314
  Lag om ändring av jaktlagen
  Nr 315
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
  Nr 316
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
  Nr 317
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilt tillstånd för torskfiske, landning av osorterad fångst och angivna hamnar
  Nr 318
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fodertillsatser
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 59/2005 (Utgiven: 19.5.2005)
  Nr 313
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 58/2005 (Utgiven: 19.5.2005)
  Nr 312
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 57/2005 (Utgiven: 18.5.2005)
  Nr 305
  Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret
  Nr 306
  Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
  Nr 307
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 308
  Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt
  Nr 309
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
  Nr 310
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 311
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 56/2005 (Utgiven: 18.5.2005)
  Nr 297
  Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
  Nr 298
  Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
  Nr 299
  Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
  Nr 300
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 301
  Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
  Nr 302
  Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag
  Nr 303
  Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen
  Nr 304
  Lag om ändring av 13 § i lagen om värdeandelssystemet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 55/2005 (Utgiven: 17.5.2005)
  Nr 287
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism
  Nr 288
  Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier
  Nr 289
  Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
  Nr 290
  Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
  Nr 291
  Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
  Nr 292
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 293
  Statsrådets förordning om ändring av 46 § förordning om besiktning av fartyg
  Nr 294
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
  Nr 295
  Statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
  Nr 296
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 54/2005 (Utgiven: 13.5.2005)
  Nr 282
  Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
  Nr 283
  Statsrådets förordning om polisutbildning
  Nr 284
  Statsrådets förordning om ändring av 6 § i länsstyrelseförordningen
  Nr 285
  Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
  Nr 286
  Inrikesministeriets förordning om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 53/2005 (Utgiven: 12.5.2005)
  Nr 276
  Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden
  Nr 277
  Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
  Nr 278
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
  Nr 279
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
  Nr 280
  Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Parikkala och Kesälahti kommuner
  Nr 281
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 52/2005 (Utgiven: 11.5.2005)
  Nr 271
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
  Nr 272
  Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
  Nr 273
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
  Nr 274
  Statsrådets förordning om barnombudsmannen
  Nr 275
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 51/2005 (Utgiven: 4.5.2005)
  Nr 264
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 265
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om konsultativa tjänster inom jordregisterprojektet i de palestinska områdena
  Nr 266
  Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i polisförvaltningsförordningen
  Nr 267
  Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
  Nr 268
  Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006
  Nr 269
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill år 2005
  Nr 270
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2004
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 50/2005 (Utgiven: 29.4.2005)
  Nr 258
  Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
  Nr 259
  Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
  Nr 260
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behörighet för länsstyrelsen i Östra Finlands län i ärenden som gäller strukturfonderna
  Nr 261
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna
  Nr 262
  Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 263
  Arbetsordning för kommunikationsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 49/2005 (Utgiven: 28.4.2005)
  Nr 252
  Lag om ändring av miljöskyddslagen
  Nr 253
  Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
  Nr 254
  Lag om ändring av lagen om miljötillståndsverken
  Nr 255
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
  Nr 256
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
  Nr 257
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.