Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2000

185 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 66/2000 (Utgiven: 31.5.2000)
  Nr 489
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 490
  Lag om ändring av gentekniklagen
  Nr 491
  Statsrådets förordning om ändring av genteknikförordningen
  Nr 492
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för risedömning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 65/2000 (Utgiven: 31.5.2000)
  Nr 484
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 485
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
  Nr 486
  Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
  Nr 487
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om bekämpningsmedel
  Nr 488
  Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 64/2000 (Utgiven: 31.5.2000)
  Nr 480
  Inrikesministeriets beslut om ändring av ett polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 481
  Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 482
  Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 483
  Arbetsordning för undervisningsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 63/2000 (Utgiven: 30.5.2000)
  Nr 468
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 469
  Lag om ändring av 2 § lagen om skatteskalorna för 2000
  Nr 470
  Skattestyrelsens beslut om nedsättning av löntagarens innehållningsprocent
  Nr 471
  Statsrådets förordning om ändring av 12 § köpvittnesförordningen
  Nr 472
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om sjukvård för statstjänstemän
  Nr 473
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkeshögskolestudier
  Nr 474
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
  Nr 475
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
  Nr 476
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
  Nr 477
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om museiverket
  Nr 478
  Statsrådets förordning om teleförvaltningen
  Nr 479
  Statsrådets förordning om ändring av 24 § jaktförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 62/2000 (Utgiven: 29.5.2000)
  Nr 466
  Statsrådets förording om biocidpreparat
  Nr 467
  Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 61/2000 (Utgiven: 26.5.2000)
  Nr 463
  Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § hälsoskyddsförordning
  Nr 464
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 465
  Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 60/2000 (Utgiven: 23.5.2000)
  Nr 461
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
  Nr 462
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 59/2000 (Utgiven: 25.5.2000)
  Nr 448
  Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
  Nr 449
  Lag om upphörande av vissa servitut
  Nr 450
  Lag om ändring av 1 § lagen om rätt till förutvarande vägområde
  Nr 451
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet
  Nr 452
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
  Nr 453
  Statsrådets förordning om ändring av 7 och 9 § förordningen om säkerhetsteknikcentralen
  Nr 454
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om teknologiska utvecklingscentralen
  Nr 455
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
  Nr 456
  Statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen
  Nr 457
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om geologiska forskningscentralen
  Nr 458
  Trafikministeriets förordning om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  Nr 459
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodermedel för särskilda näringsbehov
  Nr 460
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 58/2000 (Utgiven: 24.5.2000)
  Nr 438
  Lag om ändring av 9 § lönegarantilagen
  Nr 439
  Lag om ändring av civiltjänstlagen
  Nr 440
  Lag om vissa internationella kombinerade transporter
  Nr 441
  Lag om ändring av hälsoskyddslagen
  Nr 442
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
  Nr 443
  Trafikministeriets förordning om taxor för sjuktransport
  Nr 444
  Finansministeriets förordning om Helsingfors stads jubileumsmynt
  Nr 445
  Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 446
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsstöd för 1998 års bidrag per tacka samt för 1999 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
  Nr 447
  Trafikministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 57/2000 (Utgiven: 23.5.2000)
  Nr 433
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 434
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 435
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 436
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
  Nr 437
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 56/2000 (Utgiven: 19.5.2000)
  Nr 424
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Estland
  Nr 425
  Statsrådets förordning om ändring av 20 och 25 §djurskyddsförordningen
  Nr 426
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
  Nr 427
  Statsrådets förordning om utnämning av domare
  Nr 428
  Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
  Nr 429
  Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 20002001
  Nr 430
  Social-och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a §sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
  Nr 431
  Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Posio kommun
  Nr 432
  Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun och Kemijärvi stad
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 55/2000 (Utgiven: 15.5.2000)
  Nr 422
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat
  Nr 423
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 54/2000 (Utgiven: 15.5.2000)
  Nr 413
  Lag om ändring av kommunallagen
  Nr 414
  Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering
  Nr 415
  Statsrådets förordning om ändring av 62 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 416
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske inom Torne älvs fiskeområde
  Nr 417
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av punkt 3.2 i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädning samt bildning av basskiften år 2000
  Nr 418
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om normal jordbrukarsed på orten vid nationella stöd samt om miljövillkor för nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen 2000
  Nr 419
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken på det nationella stödet för produktion av vallväxtfrö 1999
  Nr 420
  Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 421
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 53/2000 (Utgiven: 5.5.2000)
  Nr 407
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bostadssparpremier
  Nr 408
  Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om statsrådets kansli
  Nr 409
  Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas för områdesarkitektsverksamhet
  Nr 410
  Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid års 2000kommunalval
  Nr 411
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd per värphön 1999
  Nr 412
  Trafikministeriets förordning om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 52/2000 (Utgiven: 28.4.2000)
  Nr 403
  Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
  Nr 404
  Statsrådets förordning om inrikesministeriet
  Nr 405
  Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om Statens ekonomiska forskningscentral
  Nr 406
  Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 51/2000 (Utgiven: 27.4.2000)
  Nr 383
  Lag om upphävande av lagen om postbanken
  Nr 384
  Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
  Nr 385
  Lag om ändring av 2 och 6 § kreditinstitutslagen
  Nr 386
  Lag om ändring av affärsbankslagen
  Nr 387
  Lag om ändring av 14 § andelsbankslagen
  Nr 388
  Lag om ändring av 11 § lagen om finansinspektionen
  Nr 389
  Lag om ändring av 2 § lagen om revision av statshushållningen
  Nr 390
  Lag om ändring av 1 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
  Nr 391
  Lag om ändring av 42 § mervärdesskattelagen
  Nr 392
  Lag om ändring av 36 § lagen om påförande av accis
  Nr 393
  Lag om ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff
  Nr 394
  Lag om ändring av 4 kap. 33 § utsökningslagen
  Nr 395
  Lag om ändring av 14 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen
  Nr 396
  Lag om ändring av 45 § kärnenergilagen
  Nr 397
  Lag om ändring av 7 a § lagen om bekämpningsmedel
  Nr 398
  Lag om ändring av 6 § lagen om apoteksavgift
  Nr 399
  Lag om ändring av 29 § tullagen
  Nr 400
  Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd
  Nr 401
  Lag om ändring av 3 § lagen om skatteredovisning
  Nr 402
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de arbetstidsersättningar och förrättningsersättningar som uppbärs för fastighetsförrättningar och för andra åtgärder och uppdrag enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) samt om beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 50/2000 (Utgiven: 26.4.2000)
  Nr 378
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 379
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
  Nr 380
  Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
  Nr 381
  Republikens presidents förordning om titlar
  Nr 382
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 49/2000 (Utgiven: 20.4.2000)
  Nr 375
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
  Nr 376
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  Nr 377
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav för hägn avsedda för flyttning av hjortar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 48/2000 (Utgiven: 19.4.2000)
  Nr 363
  Lag om Nordiska projektexportfonden
  Nr 364
  Lag om ändring av värnpliktslagen
  Nr 365
  Lag om ändring av 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  Nr 366
  Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande
  Nr 367
  Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
  Nr 368
  Lag om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
  Nr 369
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (Översättning till samiska)
  Nr 370
  Statsrådets förordning om ändring av varumärkesförordningen
  Nr 371
  Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå
  Nr 372
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 373
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av sedvanligt djurantal på broilergårdar
  Nr 374
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av tallnematod via från vissa länder importerat förpacknings
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 47/2000 (Utgiven: 19.4.2000)
  Nr 353
  Lag om ändring av 65 och 86 § kommunallagen
  Nr 354
  Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
  Nr 355
  Statsrådets förordning om ändring av 9 § 1 mom. förordningen om kontrollcentralen för växtproduktion
  Nr 356
  Statsrådets förordning om ändring av 7 § 1 mom. förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
  Nr 357
  Statsrådets förordning om ändring av 6 § 1 mom. förordningen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
  Nr 358
  Statsrådets förordning om ändring av 8 § 1 mom. förordningen om lantbrukets forskningscentral
  Nr 359
  Statsrådets förordning om ändring av 29 och 30 § förordningen om användning av fordon på väg
  Nr 360
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 361
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
  Nr 362
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om de krav som ställs på EEG-typgodkännande av traktorer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.