Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2010

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 42/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 128
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
  Nr 129
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
  Nr 130
  Utrikesministeriets meddelande om provisorisk tillämpning mellan Finland och Norge samt mellan Finland och Sverige av det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 124
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken
  Nr 125
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 126
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
  Nr 127
  Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagorna till den internationella konventionen mot dopning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2010 (Utgiven: 22.12.2010)
  Nr 119
  Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och tillämpningen därav
  Nr 120
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om utrikesministeriets uppgifter vid indrivning av underhållsbidrag
  Nr 121
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
  Nr 122
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 123
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2010 (Utgiven: 17.12.2010)
  Nr 116
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 117
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 118
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av femte ändringen gjord i Genève den 27-29 oktober 2004 och sjätte ändringen gjord i Genève den 29 och 30 oktober 2008 i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2010 (Utgiven: 9.12.2010)
  Nr 113
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden
  Nr 114
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upplysningar ifråga om skatteärenden med Monaco samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 115
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2010 (Utgiven: 1.12.2010)
  Nr 111
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)
  Nr 112
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2010 (Utgiven: 24.11.2010)
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till Östafrikanska gemenskapens partnerskapsfond
  Nr 109
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
  Nr 110
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2010 (Utgiven: 17.11.2010)
  Nr 105
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den internationella konventionen rörande motarbetande av smugglingen av alkoholvaror
  Nr 106
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
  Nr 107
  Statsrådets förordning om temporärt sättande i kraft av konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget och om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2010 (Utgiven: 12.11.2010)
  Nr 103
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 104
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2010 (Utgiven: 10.11.2010)
  Nr 99
  Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
  Nr 100
  Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
  Nr 101
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar
  Nr 102
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2010 (Utgiven: 27.10.2010)
  Nr 96
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet
  Nr 97
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av konventionen om upprättande Multilaterala investeringsgarantiorganet
  Nr 98
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Albanien om ekonomiskt, industriellt och vetenskapligt-tekniskt samarbete
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2010 (Utgiven: 13.10.2010)
  Nr 94
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om tillämpning av fördraget
  Nr 95
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2010 (Utgiven: 6.10.2010)
  Nr 92
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
  Nr 93
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2010 (Utgiven: 23.9.2010)
  Nr 89
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet om främjande av hållbar utveckling i Victoriasjöns avrinningsområde
  Nr 90
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar
  Nr 91
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i gränsälvsöverenskommelsen, om tillämpning av överenskommelsen och om upphävande av vissa lagar samt om upphävande av förordningar om sättande i kraft av vissa överenskommelser ingångna med Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2010 (Utgiven: 17.9.2010)
  Nr 88
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2010 (Utgiven: 8.9.2010)
  Nr 86
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
  Nr 87
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2010 (Utgiven: 31.8.2010)
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Sydafrika om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
  Nr 84
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2010 (Utgiven: 16.8.2010)
  Nr 80
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
  Nr 81
  Statsrådets förordning om sättande ikraft av ramavtalet om det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Republiken Grekland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet
  Nr 82
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2010 (Utgiven: 16.7.2010)
  Nr 78
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
  Nr 79
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Lettland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2010 (Utgiven: 7.7.2010)
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om förstärkning av miljöförvaltningen i Laos
  Nr 77
  Utrikesministeriets meddelande om forlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.