Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2009

32 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

32 - 13 12 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 88
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
  Nr 89
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
  Nr 90
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 91
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden
  Nr 92
  Justitieministeriets meddelande om ändring av ansvarsgränserna i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 86
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda
  Nr 87
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2009 (Utgiven: 23.12.2009)
  Nr 82
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det protokoll som ingåtts mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av protokollet
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen samt om ikraftträdande av lagen om tillämpning av protokollet
  Nr 84
  Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2009 (Utgiven: 16.12.2009)
  Nr 79
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om tillämpning av överenskommelsen
  Nr 80
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
  Nr 81
  Utrikesministeriets meddelande om komplettering av förklaringen till Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2009 (Utgiven: 9.12.2009)
  Nr 77
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey
  Nr 78
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2009 (Utgiven: 9.12.2009)
  Nr 70
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella säkerhetskoderna för höghastighetsfartyg till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 72
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH-koden till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 73
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av förklaringen om driftsfasen för bärraketerna Ariane, Vega och Sojuz i rymdcentret i Guyana
  Nr 75
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet och om tillämpning av avtalet
  Nr 76
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2009 (Utgiven: 1.12.2009)
  Nr 68
  Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Översättning till samiska)
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upphävande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2009 (Utgiven: 1.12.2009)
  Nr 66
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2009 (Utgiven: 25.11.2009)
  Nr 62
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT)
  Nr 63
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i samarbetsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 64
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
  Nr 65
  Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om upphävande av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2009 (Utgiven: 19.11.2009)
  Nr 60
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
  Nr 61
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen och protokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2009 (Utgiven: 11.11.2009)
  Nr 56
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity
  Nr 57
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika
  Nr 58
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
  Nr 59
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2009 (Utgiven: 28.10.2009)
  Nr 55
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska Investeringsbanken om en projektberedningsfond inom aktionsplanen för Östersjön
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2009 (Utgiven: 25.9.2009)
  Nr 53
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
  Nr 54
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2009 (Utgiven: 23.9.2009)
  Nr 50
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om placering av arkivet för observationsoperationen i Sri Lanka i anknytning till norska nationalarkivet
  Nr 51
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
  Nr 52
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2009 (Utgiven: 2.9.2009)
  Nr 44
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om reglerna för EU-Afrika-infrastrukturfonden
  Nr 45
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
  Nr 46
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
  Nr 47
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey
  Nr 48
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om garanti för lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier
  Nr 49
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om förvaltning av resterande fordringar på lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 17/2009 (Utgiven: 24.7.2009)
  Nr 41
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om samarbete inom projektet för utveckling av en strategi för förnybar energi
  Nr 42
  Utrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
  Nr 43
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 16/2009 (Utgiven: 30.6.2009)
  Nr 37
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
  Nr 38
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 39
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 40
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 15/2009 (Utgiven: 22.6.2009)
  Nr 35
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Australien om social trygghet
  Nr 36
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 14/2009 (Utgiven: 17.6.2009)
  Nr 32
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken
  Nr 33
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 34
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Liberia om eftergift av biståndskrediten till Liberia
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 13/2009 (Utgiven: 15.6.2009)
  Nr 30
  Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
  Nr 31
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

32 - 13 12 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.