Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2007

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 42/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 119
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
  Nr 120
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 116
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
  Nr 117
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 118
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 106
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
  Nr 107
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
  Nr 109
  Lag om ändring av sjölagen
  Nr 110
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
  Nr 111
  Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
  Nr 112
  Kommunikationsministeriets meddelande om uppsägning av internationella konvention angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
  Nr 113
  Kommunikationsministeriets meddelande om en reservation till 1989 års internationella konvention om bärgning
  Nr 114
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning
  Nr 115
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2007 (Utgiven: 17.12.2007)
  Nr 105
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IMDG-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2007 (Utgiven: 12.12.2007)
  Nr 97
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet
  Nr 98
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Chile om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
  Nr 99
  Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
  Nr 100
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av ett med Israel ingånget handelsavtal samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
  Nr 101
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av handelsavtalet med Israel
  Nr 102
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av vissa handelsavtal mellan Republiken Finland och Israel
  Nr 103
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
  Nr 104
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2007 (Utgiven: 10.12.2007)
  Nr 92
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent
  Nr 93
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 94
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
  Nr 95
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Egypt
  Nr 96
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Egypt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2007 (Utgiven: 28.11.2007)
  Nr 90
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt
  Nr 91
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förhindra kringgående av skatt samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2007 (Utgiven: 21.11.2007)
  Nr 87
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten
  Nr 88
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 89
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2007 (Utgiven: 16.11.2007)
  Nr 84
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
  Nr 86
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2007 (Utgiven: 9.11.2007)
  Nr 80
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med konungariket Marocko om tillämpning av mest gynnad nations behandling i särskilda fall
  Nr 81
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
  Nr 82
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige angående handeln med jordbruksprodukter och avtalet om temporär ändring av vissa ursprungsregler i överenskommelsen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående handeln med jordbruksprodukter och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
  Nr 83
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av vissa bilaterala avtal
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2007 (Utgiven: 22.10.2007)
  Nr 76
  Lag om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
  Nr 77
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island och om sättande i kraft av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
  Nr 78
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående bringande i kraft av betalningsöverenskommelsen med Island
  Nr 79
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av några ingångna avtal mellan Republiken Finland och Republiken Island
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2007 (Utgiven: 26.9.2007)
  Nr 72
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
  Nr 73
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i över- enskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Amerikas förenta stater om verkställighet av underhållsskyldighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 75
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av den konvention som gäller Europeiska unionens nya medlemsstaters anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2007 (Utgiven: 27.8.2007)
  Nr 68
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 70
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse om upprättande av en internationell mul- och klövsjukevaccinbank
  Nr 71
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Ecuador om visumfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2007 (Utgiven: 1.8.2007)
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Georgien om finskt bistånd för att i Georgien ta fram övervaknings- och styrsystem för miljön
  Nr 67
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2007 (Utgiven: 24.7.2007)
  Nr 64
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Bolivia om visumfrihet
  Nr 65
  Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass från Bolivia
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2007 (Utgiven: 13.7.2007)
  Nr 59
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet
  Nr 60
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 61
  Justitieministeriets meddelande om den förklaring som avgetts samt om de förbehåll som gjorts och meddelanden som getts i anslutning till ratificeringen av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet
  Nr 62
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Andinska gemenskapen om det regionala biodiversitetsprogrammets programmeringsfas i den Andinska gemenskapens medlemsländer inom det andinska området av Amazonas
  Nr 63
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2007 (Utgiven: 20.6.2007)
  Nr 57
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
  Nr 58
  Utrikesministeriets meddelande om forlängning av giltighetstiden för 1999 års konvention om livsmedelsbistånd
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2007 (Utgiven: 20.6.2007)
  Nr 56
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Norge om skötseln av riksgränsen mellan Finland och Norge
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2007 (Utgiven: 14.6.2007)
  Nr 53
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om tillämpning av detta fördrag
  Nr 54
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om tillämpning av detta fördrag
  Nr 55
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av genomförandeavtalet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2007 (Utgiven: 8.6.2007)
  Nr 52
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse mellan Finland och Sverige angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.