Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2006

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 42/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 116
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet
  Nr 117
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 118
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
  Nr 119
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 114
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
  Nr 115
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 113
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 109
  Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
  Nr 110
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 111
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
  Nr 112
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 107
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Guatemala om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2006 (Utgiven: 22.12.2006)
  Nr 103
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
  Nr 104
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 105
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för 1994 års internationella avtal om tropiskt timmer
  Nr 106
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i systemet för bedömning av fartygens skick (CAS) i anslutning till bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2006 (Utgiven: 12.12.2006)
  Nr 102
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2006 (Utgiven: 8.12.2006)
  Nr 95
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
  Nr 96
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
  Nr 97
  Lag om ändring av lagen om hemkommun
  Nr 98
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
  Nr 99
  Lag om ändring av befolkningsdatalagen
  Nr 100
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
  Nr 101
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av den konvention som gäller Europeiska unionens nya medlemsstaters anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2006 (Utgiven: 7.12.2006)
  Nr 91
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
  Nr 92
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 93
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
  Nr 94
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2006 (Utgiven: 5.12.2006)
  Nr 90
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2006 (Utgiven: 15.11.2006)
  Nr 88
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
  Nr 89
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2006 (Utgiven: 9.11.2006)
  Nr 84
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
  Nr 86
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
  Nr 87
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2006 (Utgiven: 8.11.2006)
  Nr 82
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2006 (Utgiven: 30.10.2006)
  Nr 78
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
  Nr 79
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
  Nr 80
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
  Nr 81
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2006 (Utgiven: 16.10.2006)
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
  Nr 77
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna finansieringsavtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, till tionde Europeiska utvecklingsfonden
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2006 (Utgiven: 4.10.2006)
  Nr 70
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
  Nr 72
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
  Nr 73
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
  Nr 75
  Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2006 (Utgiven: 13.9.2006)
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2006 (Utgiven: 1.9.2006)
  Nr 67
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen
  Nr 68
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av modellförsöksmetoden enligt tillägget till bilagan till resolution 14 från SOLAS-konferensen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2006 (Utgiven: 29.8.2006)
  Nr 65
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2006 (Utgiven: 25.8.2006)
  Nr 63
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen
  Nr 64
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.