Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2005

41 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

41 - 22 21 - 2 1 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 111
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilagorna VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
  Nr 112
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 109
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
  Nr 110
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2005 (Utgiven: 22.12.2005)
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2005 (Utgiven: 21.12.2005)
  Nr 106
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och protokollet
  Nr 107
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2005 (Utgiven: 14.12.2005)
  Nr 105
  Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2005 (Utgiven: 8.12.2005)
  Nr 103
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
  Nr 104
  Miljöministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2005 (Utgiven: 30.11.2005)
  Nr 101
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 102
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2005 (Utgiven: 18.11.2005)
  Nr 99
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Kadrina
  Nr 100
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Tamsalu
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2005 (Utgiven: 11.11.2005)
  Nr 97
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
  Nr 98
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2005 (Utgiven: 9.11.2005)
  Nr 96
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2005 (Utgiven: 19.10.2005)
  Nr 95
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2005 (Utgiven: 4.10.2005)
  Nr 94
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2005 (Utgiven: 23.9.2005)
  Nr 92
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Mo|$$|Accambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
  Nr 93
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2005 (Utgiven: 2.9.2005)
  Nr 90
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Europeiska skogsinstitutet
  Nr 91
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om Europeiska skogsinstitutet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2005 (Utgiven: 12.8.2005)
  Nr 87
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
  Nr 88
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen
  Nr 89
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av åtgärder som godkänts av Antarktisfördragets konsultativa möten
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2005 (Utgiven: 10.8.2005)
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Chile om förvärvsarbete i den mottagande staten för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer
  Nr 86
  Utrikesministeriets meddelande om en förklaring till avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2005 (Utgiven: 25.7.2005)
  Nr 82
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 84
  Utrikesministeriets meddelande om tekniska ändringar i konventionen angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan, bilaga II artikel V och bilaga V artikel IV punkterna 5 till 7 och artikel V
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2005 (Utgiven: 21.7.2005)
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 77
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 78
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 79
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 80
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 81
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2005 (Utgiven: 20.7.2005)
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet med Folkrepubliken Kina om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete
  Nr 72
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
  Nr 73
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
  Nr 74
  Utrikesministeriets meddelande om en förklaring till det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
  Nr 75
  Finansministeriets meddelande om tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Bosnien-Hercegovina
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2005 (Utgiven: 20.7.2005)
  Nr 70
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

41 - 22 21 - 2 1 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.