Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2004

57 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

57 - 38 37 - 18 17 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 57/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 174
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
  Nr 175
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 176
  Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 56/2004 (Utgiven: 23.12.2004)
  Nr 170
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
  Nr 171
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
  Nr 172
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
  Nr 173
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan om transport av farligt gods på järnväg (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 55/2004 (Utgiven: 20.12.2004)
  Nr 166
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
  Nr 167
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen
  Nr 168
  Lag om ändring av patentlagen
  Nr 169
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 54/2004 (Utgiven: 15.12.2004)
  Nr 162
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 163
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 164
  Kommunikationsministeriets meddelande om ett protokoll om att texten till 1944 års konvention angående internationell civil luftfart (Chicago, 1944) är autentisk på fyra språk
  Nr 165
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 53/2004 (Utgiven: 2.12.2004)
  Nr 160
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe
  Nr 161
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 52/2004 (Utgiven: 30.11.2004)
  Nr 158
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
  Nr 159
  Kommunikationsministeriets meddelande om korrigering av ett fel i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 51/2004 (Utgiven: 26.11.2004)
  Nr 153
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och i den därtill anslutna driftöverenskommelsen
  Nr 154
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
  Nr 155
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
  Nr 156
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
  Nr 157
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 50/2004 (Utgiven: 24.11.2004)
  Nr 151
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt
  Nr 152
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 49/2004 (Utgiven: 18.11.2004)
  Nr 147
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
  Nr 148
  Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidigt bistånd och arbete mellan tullförvaltningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt
  Nr 149
  Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
  Nr 150
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 48/2004 (Utgiven: 17.11.2004)
  Nr 142
  Lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
  Nr 143
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
  Nr 144
  Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
  Nr 145
  Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
  Nr 146
  Utrikesministeriets meddelande om återtagande av reservationer till konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 47/2004 (Utgiven: 2.11.2004)
  Nr 139
  Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet
  Nr 140
  Undervisningsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av konventionen med stadga för Europaskolorna
  Nr 141
  Utrikesministeriets meddelande om upphävande av artikel 3 i överenskommelsen mellan Finland och Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 46/2004 (Utgiven: 13.10.2004)
  Nr 137
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
  Nr 138
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 45/2004 (Utgiven: 12.10.2004)
  Nr 135
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet
  Nr 136
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 44/2004 (Utgiven: 8.10.2004)
  Nr 134
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av Konventionen angående internationell civil luftfart
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 43/2004 (Utgiven: 6.10.2004)
  Nr 129
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald
  Nr 130
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 131
  Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
  Nr 132
  Statsrådets förordning om i kraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
  Nr 133
  Handels- och industriministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna 1 och 3 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 42/2004 (Utgiven: 29.9.2004)
  Nr 121
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
  Nr 122
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 123
  Utrikesministeriets meddelande om de förklaringar som avgetts i samband med godkännandet av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
  Nr 124
  Lag om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
  Nr 125
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
  Nr 126
  Lag om ändring av kärnenergilagen
  Nr 127
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
  Nr 128
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagorna till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2004 (Utgiven: 15.9.2004)
  Nr 119
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
  Nr 120
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2004 (Utgiven: 1.9.2004)
  Nr 113
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik
  Nr 114
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 115
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik
  Nr 116
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 117
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
  Nr 118
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2004 (Utgiven: 31.8.2004)
  Nr 107
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 109
  Lag om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
  Nr 110
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
  Nr 111
  Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
  Nr 112
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2004 (Utgiven: 27.8.2004)
  Nr 105
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen med stadga för Europaskolorna
  Nr 106
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen med stadga för Europaskolorna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

57 - 38 37 - 18 17 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.