Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2002

42 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

42 - 23 22 - 3 2 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 42/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 117
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
  Nr 118
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
  Nr 119
  Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
  Nr 120
  Republikens presidents förordning om ikraftsättande av protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd
  Nr 121
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 41/2002 (Utgiven: 16.12.2002)
  Nr 114
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 115
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 116
  Finansministeriets meddelande on tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Makedonien
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 40/2002 (Utgiven: 13.12.2002)
  Nr 111
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 112
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
  Nr 113
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 39/2002 (Utgiven: 10.12.2002)
  Nr 109
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i protokollet om ändring av avtalet
  Nr 110
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och av protokollet om ändring av avtalet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 38/2002 (Utgiven: 10.12.2002)
  Nr 107
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption
  Nr 108
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2002 (Utgiven: 5.12.2002)
  Nr 104
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
  Nr 105
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal, och om upphävande av förordningen om provisorisk tillämpning av konventionen
  Nr 106
  Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2002 (Utgiven: 27.11.2002)
  Nr 102
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
  Nr 103
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2002 (Utgiven: 14.11.2002)
  Nr 99
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg
  Nr 100
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 101
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till konventionen om miniminormerna i handelsfartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2002 (Utgiven: 13.11.2002)
  Nr 96
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar
  Nr 97
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 98
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Konungariket Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2002 (Utgiven: 6.11.2002)
  Nr 95
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om Internationella sjöfartsorganisationen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2002 (Utgiven: 23.10.2002)
  Nr 91
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
  Nr 92
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 93
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 94
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2002 (Utgiven: 11.10.2002)
  Nr 90
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2002 (Utgiven: 9.10.2002)
  Nr 84
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
  Nr 85
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
  Nr 86
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
  Nr 87
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
  Nr 88
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
  Nr 89
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2002 (Utgiven: 25.9.2002)
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2002 (Utgiven: 10.9.2002)
  Nr 82
  Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i bilagan I till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2002 (Utgiven: 14.8.2002)
  Nr 81
  Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen med Lettland om ändringen av överenskommelsen om visumfrihet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2002 (Utgiven: 31.7.2002)
  Nr 78
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan
  Nr 79
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
  Nr 80
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade Europeiska sociala stadgan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2002 (Utgiven: 26.7.2002)
  Nr 73
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism
  Nr 74
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 75
  Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
  Nr 76
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 kap. strafflagen
  Nr 77
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2002 (Utgiven: 17.7.2002)
  Nr 70
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen angående indrivning av underhållsbidrag
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om indrivning av underhållsbidrag och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 72
  Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2002 (Utgiven: 1.7.2002)
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.