Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

37 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

37 - 18 17 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 37/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 85
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
  Nr 86
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
  Nr 87
  Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
  Nr 88
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
  Nr 89
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal
  Nr 90
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 91
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 92
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 93
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 36/2001 (Utgiven: 20.12.2001)
  Nr 81
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
  Nr 82
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
  Nr 83
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Mosambiks regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
  Nr 84
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republikens Finlands regering och östafrikanska gemenskapen om finskt stöd till östafrikanska gemenskapen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 35/2001 (Utgiven: 5.12.2001)
  Nr 80
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering om allmänna villkor och förfaranden i fråga om utvecklingssamarbetet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 34/2001 (Utgiven: 28.11.2001)
  Nr 76
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 77
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
  Nr 78
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar
  Nr 79
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 33/2001 (Utgiven: 21.11.2001)
  Nr 75
  Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av konventionen om internationellt ansvar för skador som orsakas av rymdföremål
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 32/2001 (Utgiven: 19.10.2001)
  Nr 72
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar i landskapet Åland
  Nr 73
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik i landskapet Åland
  Nr 74
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 31/2001 (Utgiven: 10.10.2001)
  Nr 71
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finlands regering och Nordatlantiska fördragsorganisationen varigenom parterna förbinder sig att följa överenskommelsen mellan f.d. jugoslaviska Republiken Makedonien och NATO om status för KFOR REAR-högkvarteret och KFOR-personalen på Makedoniens territorium
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 30/2001 (Utgiven: 2.10.2001)
  Nr 69
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om "Stiftelsen Utbildning Nordkalotten"
  Nr 70
  Finansministeriets meddelande om tillämpning av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i relationerna mellan Finland och Förbundsrepubliken Jugoslavien
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 29/2001 (Utgiven: 7.9.2001)
  Nr 65
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
  Nr 66
  Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 67
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten tillsatta kommissionen (OSPAR)
  Nr 68
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av en ändring till protokollet om ändring av den i Moskva den 5 mars 1993 ingångna överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om samarbete för bekämpning av brott
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 28/2001 (Utgiven: 5.9.2001)
  Nr 64
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av bilaga V för regional tillämpning i Central- och Östeuropa till Förenta Nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning i de länder som drabbas av allvarlig torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 27/2001 (Utgiven: 28.8.2001)
  Nr 62
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
  Nr 63
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot doping
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 26/2001 (Utgiven: 21.8.2001)
  Nr 60
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av konventionen om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eumetsat)
  Nr 61
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagor 2 och 7 till tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen)
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 25/2001 (Utgiven: 1.8.2001)
  Nr 55
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägstrafik
  Nr 56
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
  Nr 57
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om återtagande av personer
  Nr 58
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av en ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
  Nr 59
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om en gemensam avgränsningspunkt i Östersjön
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 24/2001 (Utgiven: 25.7.2001)
  Nr 53
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige för att förbättra flygsäkerheten i samband med flygning med militära luftfartyg
  Nr 54
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 23/2001 (Utgiven: 20.7.2001)
  Nr 51
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
  Nr 52
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 22/2001 (Utgiven: 18.7.2001)
  Nr 49
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter
  Nr 50
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 21/2001 (Utgiven: 13.7.2001)
  Nr 48
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om grundandet av ett rådgivande center för Världhandelsorganisationens lagstiftning
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 20/2001 (Utgiven: 5.7.2001)
  Nr 46
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av stadgan för Världsturistorganisationen (WTO)
  Nr 47
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om främjande av flygsäkerhet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 19/2001 (Utgiven: 29.6.2001)
  Nr 43
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
  Nr 44
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap mellan Finland och Norge samt Finland och Sverige
  Nr 45
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 18/2001 (Utgiven: 28.6.2001)
  Nr 41
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillägsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer
  Nr 42
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av tillägsprotokollet till konventionen om överförande av dömda personer och om ikraftträdande av lagen om ikrafträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

37 - 18 17 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.