Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att uppdatera sina registreringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 9.10.2020

EUT L 331 12.10.2020

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG ( EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.), särskilt artikel 132, och

av följande skäl:

(1) I rådets slutsatser av den 26 juni 2019, Mot en strategi för en hållbar kemikaliepolitik i unionen, upprepades vikten av konkreta åtgärder för att säkerställa att alla Reach-registreringsunderlag uppfyller kraven och för att förbättra kvaliteten på dem, och i synnerhet behovet av en ändamålsenlig mekanism för uppdatering av registreringsunderlag.

(2) Enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 är det registranterna (oavsett om det handlar om enskilda registranter eller den ledande registranten och andra deltagare i ett gemensamt inlämnande) som ska svara för att utan onödigt dröjsmål uppdatera sin registrering med relevant ny information och lämna in den till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten). Informationen räknas som ”ny” om r...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.