Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) 2016/9 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 5.1.2016

EUT L 3 6.1.2016

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG ( EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.), särskilt artikel 132, och

av följande skäl:

(1) I avdelningarna II och III i förordning (EG) nr 1907/2006 finns bestämmelser om registrering av ämnen som ålägger tillverkare och importörer att utnyttja data gemensamt och lämna in information gemensamt till kemikaliemyndigheten.

(2) Myndigheternas erfarenheter av tidsfristerna för registrering 2010 och 2013 som fastställs i artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 för infasningsämnen, tillsammans med information från intressenter direkt och via den workshop om Reach-registrering som hölls i Bryssel den 10–11 december 2013, tyder på att bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 om gemensamt inlämnande och utnyttjande av data inte har tillämpats fullt ut och att genomförandet av bestämmelserna inte uppfyller förväntningarna. Detta har särskilt drabbat små och medelstora företag.

(3) För...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.