Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRDir 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG 29.4.2004

EUT L 158 30.4.2004

(Text av betydelse för EES)

Detta direktiv har rättats i sin helhet ( EUT L 229 29.6.2004). Direktivet har presenterat här i sin rättad formen.

Se UtlänningslagL 301/2004.

Se EPRF (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

Ändrad genom rättsakter:

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 12, 18, 40, 44 och 52 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 150.),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EGT C 149, 21.6.2002, s. 46.),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( EGT C 192, 12.8.2002, s. 17.),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (Europaparlamentets yttrande av den 11 februari 2003 ( EUT C 43 E, 19.2.2004, s. 42), rådets gemensamma ståndpunkt av den ( EUT C 54 E, 2.3.2004, s. 12) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).), och

av följande skäl:

(1) Unionsmedborgarskapet ger varje unionsmedborgare en primär, individuell rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium, ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.