Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Jätelakiin lisättiin täydentäviä säännöksiä liittyen EU:n akkuasetuksen soveltamiseen

Laki jätelain muuttamisesta 54/2024

Selostettavalla lakimuutoksella on muutettu voimassa olevaa jätelakia (646/2011). Lakimuutoksen tarkoituksena on antaa EU:n uutta akkuja ja paristoja sekä jäteakkuja ja -paristoja koskevaa asetusta (EU 2023/1542, akkuasetus) täydentävät säännökset. Lakimuutoksella jätelakiin lisättiin säännökset ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, toimivaltaisesta viranomaisesta ja kansallisesta hyväksyntä- ja ilmoittamismenettelystä. Muutokset tulivat voimaan samanaikaisesti kuin akkuasetuksen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevia säännöksiä ryhdyttiin soveltamaan.

Tämä laki tuli voimaan 18.2.2024.

Ks. myös hallituksen esitys 81/2023 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään jätelain (646/2011) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 528/2014 ja 757/2018, uusi 5 momentti, lakiin uusi 11 a luku sekä 122 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 714/2021 ja 494/2022, uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tässä laissa säädetään lisäksi akuista ja paristoista ja jäteakuista ja -paristoista, direktiivin 2008/98/EY ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta sekä direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1542, jäljempänä akkuasetus, soveltamisalaan kuuluvien akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi.

Selostus:

Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälään on lisätty uusi 5 momentti, jonka mukaan lakia sovelletaan akkuasetuksen soveltamisalaan kuuluvien akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä ja nimeämisestä ilmoitetuiksi laitoksiksi.

11 a luku
Akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

107 a §
Ilmoittamisesta vastaava viranomainen

Ympäristöministeriö toimii akkuasetuksen 22 artiklassa tarkoitettuna vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamisesta sekä hyväksymisestä ja nimeämisestä vastaavana viranomaisena. Ympäristöministeriö valvoo hyväksymiään ilmoitettuja laitoksia.

Selostus:

Pykälässä säädetään viranomaisesta, joka vastaa ilmoittamisesta. Pykälän mukaan ilmoittamisesta vastaavana toimivaltaisena viranomaisena toimii ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö vastaanottaa ilmoitetun laitoksen hyväksymisestä koskevan hakemuksen, hyväksyy ja nimeää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoitetuksi laitokseksi ja vastaa sen ilmoittamisesta komissiolle. Lisäksi ympäristöministeriö valvoo hyväksymiään ilmoitettuja laitoksia. Käytännössä ympäristöministeriö valvoo ilmoitetulle laitokselle myönnettyä lupaa sekä laissa ja akkuasetuksessa asetettuja vaatimuksia ja tätä kautta myös ilmoitetun laitoksen mahdollisesti käyttämiä tytäryhtiöitä tai alihankintaketjua.

107 b §
Ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskeva hakemus

Suomeen sijoittautuneen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä ympäristöministeriöltä. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevista vaatimuksista säädetään akkuasetuksen 25 artiklassa.

Hakemukseen on liitettävä tiedot ja todistukset arviointilaitokselta edellytettävien vaatimusten täyttymisestä niiden akkujen ja paristojen osalta, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä. Lisäksi hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön akkreditointipalvelun antama akkreditointitodistus siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää akkuasetuksen vaatimukset. Jos arviointilaitos ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava ympäristöministeriölle tarpeelliset asiakirjatodisteet, joiden avulla ympäristöministeriö voi arvioida hakijan täyttävän akkuasetuksen vaatimukset.

Selostus:

Pykälässä säädetään ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskevasta hakemuksesta.

Pykälän 1 momentin mukaan ilmoitetun laitoksen hyväksymistä koskeva hakemus lähetetään ympäristöministeriölle. Lisäksi ilmoitetuksi laitokseksi Suomessa hakevaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta koskevista vaatimuksista säädetään akkuasetuksen 25 artiklassa.

Pykälän 2 momentin mukaan hakemuksen liitteenä tulee olla tiedot ja todistukset arviointilaitokselta edellytettävien vaatimusten täyttämisestä akkujen ja paristojen osalta, joiden osalta laitos katsoo olevansa pätevä. Näiden lisäksi hakemuksessa on oltava liitteenä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön FINAS-akkreditointipalvelun antama akkreditointitodistus, joka osoittaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää akkuasetuksen vaatimukset. Mikäli arviointilaitos ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava muut tarpeelliset todisteet, jotta ympäristöministeriö voi arvioida täyttyvätkö akkuasetuksen vaatimukset arviointilaitoksen kohdalla.

107 c §
Ilmoitetuksi laitokseksi hyväksyminen ja hyväksymisen rajaaminen tai peruuttaminen

Ympäristöministeriö hyväksyy ja nimeää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoitetuksi laitokseksi, jos laitos täyttää akkuasetuksen 25 artiklassa säädetyt vaatimukset ja akkuasetuksen 29 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja vastalauseita ei esitetä.

Hyväksymispäätöksessä määritellään ilmoitetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittavat toimintaa koskevat ehdot. Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Hyväksymisen rajaamisesta ja peruuttamisesta säädetään akkuasetuksen 31 artiklassa.

Selostus:

Pykälässä säädetään tarkemmin kansallisesta hyväksymismenettelystä, jolla vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos hyväksytään ja nimetään tekemään ilmoitettuna laitoksena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä. Lisäksi pykälässä säädetään hyväksymisen rajaamisesta ja peruuttamisesta.

Pykälän 1 momentin mukaan ympäristöministeriö on se taho, joka hyväksyy ja nimeää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoitetuksi laitokseksi, mikäli laitos täyttää akkuasetuksen vaatimukset, eikä komissio tai muu jäsenvaltio esitä hyväksymiselle vastalauseita.

Pykälän 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään ilmoitetun laitoksen pätevyysalue, vahvistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä asetetaan tarvittavat toimintaa koskevat ehdot. Lisäksi momentissa säädetään, että päätös voidaan antaa määräajaksi.

Pykälän 3 momentin mukaan hyväksyminen voidaan rajata tai peruuttaa ilmoituksesta vastaavan viranomaisen toimesta, jos akkuasetuksen 31 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

107 d §
Virkavastuu

Ilmoitetun laitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön tai alihankkijan julkista hallintotehtävää hoitavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Selostus:

Pykälässä säädetään ilmoitetun laitoksen, sen käyttämän tytäryhtiön sekä alihankkijan virkavastuusta. Pykälän mukaan ilmoitetun laitoksen tai sen käyttämän tytäryhtiön tai alihankkijan hoitaessa julkista hallintotehtävää, häneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta. Vahingonkorvausvastuun soveltuminen ratkaistaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

107 e §
Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen päätöksestä

Ilmoitetun laitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Selostus:

Pykälässä säädetään muutoksenhausta ilmoitetun laitoksen päätökseen. Pykälän mukaan ilmoitetun laitoksen päätökseen haetaan ensivaiheessa muutosta oikaisumenettelyssä, josta säädetään hallintolaissa (434/2003). Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa edelleen hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

122 §
Tiedonsaantioikeus

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ympäristöministeriöllä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi välttämättömät akkuasetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sellaiselta ilmoittamaltaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta, jota akkuasetuksessa säädetyt velvoitteet koskevat.

Selostus:

Pykälässä säädetään tiedonsaantioikeudesta. Pykälään lisättiin uusi 5 momentti, jossa säädetään ympäristöministeriön, eli ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen, tiedonsaantioikeudesta. Momentin mukaan ympäristöministeriöllä on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot sellaiselta ilmoittamaltaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokselta, jota akkuasetuksen mukaiset velvoitteet koskevat.


Tämä laki tuli voimaan 18 päivänä helmikuuta 2024.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.