Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi asetus luonnonsuojelusta

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelusta 1066/2023

Aiemmin voimassa ollut luonnonsuojeluasetus (160/1997) kumoutui uuden luonnonsuojelulain (9/2023) voimaantulon myötä 1.6.2023. Nyt uuden luonnonsuojelulain nojalla on annettu uusi, nyt selostettava asetus luonnonsuojelusta (1066/2023). Asetuksessa säilytettiin luonnonsuojelun seurantaa, luonnonsuojeluohjelmaa, Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä annettavaa ilmoitusta, suojeltuja luontotyyppejä, eliölajien rauhoittamista, uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia eliölajeja, Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja sekä luonnonsuojelualueiden hankintaa ja korvausten jaksottamista koskevat pykälät. Näistä osaa kuitenkin päivitettiin hieman. Uusia pykäliä voimaan tulleessa asetuksessa ovat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimista sekä tiukasti suojeltuja luontotyyppejä koskevat pykälät. Asetuksen liitteisiin tehtiin lisäksi vähäisiä muutoksia. Luonnonsuojelulain uudistamisen yhteydessä kala- ja rapulajit poistettiin kokonaisuudessaan lain soveltamisalasta, joten kalalajit eivät sisälly enää jatkossa myöskään luonnonsuojeluasetuksen liitteisiin.

Tämä asetus tuli voimaan 14.12.2023.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla:

1 §
Luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatiminen

Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatiminen aloitetaan hyvissä ajoin ennen kunkin strategian päättymistä.

Selostus:

Pykälässä säädetään luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimisesta. Pykälä on uusi, eikä samansisältöistä säännöstä sisältynyt kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen. Pykälän tarkoituksena on ohjata luonnonsuojelulain 13 §:ssä tarkemmin säädetyn kansallisen monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatimista. Pykälän mukaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian laatiminen on aloitettava riittävän ajoissa siten, että sen valmistelulle jää hyvin aikaa ennen kunkin strategian päättymistä.

2 §
Luonnonsuojeluohjelma

Luonnonsuojeluohjelmassa on määriteltävä ohjelman tavoitteet sekä esitettävä ohjelmaan sisältyvät alueet ja niiden valintaperusteet. Ohjelmaan sisältyvien alueiden sijainti ja rajaukset on osoitettava kartoin.

Luonnonsuojeluohjelman taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista on tehtävä selvitys, joka on liitettävä ohjelmaan. 

Selostus:

Pykälässä säädetään luonnonsuojeluohjelmasta. Luonnonsuojeluohjelmasta säädettiin kumoutuneen luonnonsuojeluasetuksen 4 §:ssä, jonka sanamuotoa tarkennettiin uuteen asetukseen. Pykälässä säädetään, että luonnonsuojeluohjelmaan on sisällytettävä ohjelman tavoitteet sekä määriteltävä alueet, jotka sisällytetään ohjelmaan. Lisäksi ohjelmassa on esitettävä ne perusteet, joilla alueet on valittu. Ohjelmaan sisällytettävät alueet on osoitettava kartalla. Ohjelmaan on lisäksi liitettävä selvitys luonnonsuojeluohjelman taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

3 §
Ilmoitus Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Luonnonsuojelulain 37 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistönomistajan yhteystiedot, jos omistaja on eri kuin toimenpiteestä vastaava;

2) toimenpiteen toteuttamisalueen kiinteistötunnus ja sijainti kartalla;

3) kuvaus suunnitellusta toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta sekä toimenpiteen toteuttamisalueen laajuudesta; 

4) toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto;

5) arvio suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelutavoitteisiin. 

Selostus:

Pykälässä säädetään Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan alueeseen vaikuttavan toimenpiteen ilmoituksesta. Pykälä sisältää luettelon tiedoista, jotka tulee sisällyttää ilmoitukseen. Luonnonsuojelulain 37 §:ssä säädetään toimenpiteestä vastaavan ilmoitusvelvollisuudesta, kun toimenpide saattaa merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Asetuksen 3 § vastaa pääasialliselta sisällöltään kumoutuneen asetuksen 24 a §:ää, sillä vain sanamuotoa on hieman päivitetty.

4 §
Suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain 64 §:n 1 momentissa tarkoitetaan:

1) hiekkarannalla aluetta, joka on meren, järven tai joen ranta, jota ei ole rakentamisella taikka täyttämis- tai tasoittamistoimenpiteillä merkittävästi muutettu, jonka maa-aines on pääosin hiekkaa tai hietaa ja kasvillisuus sulkeutumatonta;

2) jalopuumetsiköllä aluetta, joka on luontaisesti syntynyt ja jossa kasvaa runkomaisia metsälehmuksia, vaahteroita, saarnia, kynäjalavia, vuorijalavia tai tammia vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useana lähekkäisenä ryhmänä;

3) pähkinäpensaikolla aluetta, joka on luontaisesti syntynyt ja jossa kasvaa vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita yhtenä tai useana lähekkäin sijaitsevana ryhmänä vähintään 20 kappaletta hehtaarilla;

4) tervaleppämetsällä aluetta, joka on luontaisesti syntynyt korpi, luhta tai lehto, jossa tervaleppä on runkoluvultaan valtapuuston runsain laji;

5) merenrantaniityllä aluetta, joka on luontaisesti tai perinteisen maankäytön muovaamana syntynyt, pääosin avoin ja matalakasvuinen, heinä- tai ruohovaltainen ranta-alue, jonka kasvillisuus on rannansuuntaisesti vyöhykkeinen tai mosaiikkimainen;

6) lehdesniityllä aluetta, joka on perinteisen maankäytön muovaama harvapuustoinen niitty, jossa kasvaa iäkkäitä lehdespuita tai monirunkoisia vesottuja puita vähintään viisi kappaletta hehtaarilla, ja jonka eliölajisto koostuu niittyjen ja lehtojen lajeista;

7) kedolla aluetta, joka on luontaisesti tai perinteisen maankäytön muovaamana syntynyt, pääosin puuton ja matalakasvuinen kuiva niitty hiekka-, sora- tai moreenimaalla;

8) rannikon metsäisellä dyynillä aluetta, joka on merenrannikon tai saariston avoimeen dyynisukkessiosarjaan yhteydessä oleva dyynimuodostuma, jossa hiekan kasaantumista ei enää tapahdu ja jossa puuston latvuspeittävyys on enintään 50 prosenttia;

9) sisämaan tulvametsällä aluetta, joka on vesistön rannassa sijaitseva, tulvan aikaan kostea ja ajoittain kuivuva, lehtipuuvaltainen metsikkö, jonka kasvillisuuden rakennepiirteissä ja lajistossa näkyvät toistuvan tulvan vaikutukset, ja josta havupuut, varvut sekä sammalet puuttuvat tai jossa ne esiintyvät niukkoina; 

10) harjumetsän valorinteellä aluetta, joka on kaakko-länsi-suuntainen harju- tai reunamuodostuman rinnealue, jonka kaltevuus on vähintään viisi prosenttia, humuskerros ohut, pohjakerros aukkoinen ja puuston latvuspeittävyys enintään 60 prosenttia, ja jolla kasvaa häränsilmää, kalliokieloa, kangasajuruohoa, ahokissankäpälää tai vastaavia harjuille tyypillisiä lajeja; 

11) meriajokaspohjalla aluetta, joka on Itämeren avoimella hiekka- tai moreenipohjalla esiintyvä vedenalainen kasviyhteisö, jonka pinta-alasta monivuotinen kasvillisuus peittää vähintään kymmenen prosenttia ja siitä meriajokas vähintään puolet; 

12) suojaisalla näkinpartaispohjalla aluetta, joka on Itämeren matalan, suojaisen liejupohjan vedenalainen putkilokasvi- ja leväyhteisö, jossa valtalajeina ovat näkinpartaislevät; 

13) kalkkikalliolla aluetta, joka on osin tai kokonaan kalsiittisen kalkkikiven ja dolomiitin muodostama kalliopaljastuma, jolla esiintyy kalkkitummaraunioista, kalliorikkoa, ketokäenminttua, mäkimeiramia, seinäraunioista, kalkkikynsisammalta, kalkkipalmikkosammalta, kalkkikiertosammalta, kielikellosammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, kalkkikuoppajäkälää, kalkkirakojäkälää, kalvas-, kalkki-, viher- tai pullokansijäkälää, siro-, rusko- tai maksakilpisiä, kupu-, ruso- tai kalkkinuppujäkälää tai vastaavaa kalkinvaatija- ja kalkinsuosijalajistoa.

Selostus:

Pykälässä säädetään suojelluista luontotyypeistä.

Pykälässä määritellään luonnonsuojelulain 64 §:n 1 momentin mukaiset luontotyypit, jotka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää suojella. Tässä asetuksen pykälässä annetaan tarkennuksia luonnonsuojelulain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettujen luontotyyppien määrittelyperusteisiin. Pykälässä määritellään hiekkarannan, jalopuumetsikön, pähkinäpensaikon, tervaleppämetsän, merenrantaniityn, lehdesniityn, kedon, rannikon metsäisen dyynin, sisämaan tulvametsän, harjumetsän valorinteen, meriajokaspohjan, suojaisen näkinpartaispohjan ja kalkkikallion käsitteet.

Pykälässä luontotyyppien kuvauksia on päivitetty ja tarkennettu kumoutuneeseen asetukseen nähden. Lisäksi pykälään sisällytettiin luonnonsuojelulakiin uutena lisättyjen luontotyyppien kuvaukset. Luontotyyppien esiintymien määrittelyssä huomioitiin ekologiset kokonaisuudet, jotta luontotyyppien ominaispiirteet voidaan turvata pitkällä aikavälillä. Määrittelyillä tavoiteltiin toiminnallisia ekologisia kokonaisuuksia, joissa esiintymään rajattiin myös luontaisesti kehittyvät osat luontotyypin välittömästä lähiympäristöstä. 

5 §
Tiukasti suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitetaan, sen lisäksi mitä mainitussa lainkohdassa säädetään:

1) serpentiinikalliolla, -kivikolla ja -soraikolla aluetta, joka sijaitsee muualla kuin tunturialueella ja jolla esiintyy kainuunnurmihärkkejä, lapinnädän serpentiinityyppejä, pulskaneilikan Kaavin serpentiinirotua, serpentiiniraunioisia, viherraunioisia, serpentiinipikkutervakkoja, tunturihärkin serpentiinirotuja, seitahiirensammalia, etelänuurresammalia, juurikuoppajäkälää, siimesjäkälää, kirjojäkälää, ryynisimpukkajäkälää, karstajäkälää, haavanlimijäkälää, sammallimijäkälää, kaitalaakajäkälää tai Lecidella carpathica -pallerojäkälää; mitä säädetään serpentiinikalliosta, -kivikosta ja -soraikosta koskee myös serpentiinikalliopaljastumien, -kivikkojen tai -soraikkojen enintään 50 metriä leveää kasvipeitteistä välialuetta;

2) rannikon avoimella dyynillä aluetta, joka on pääosin puuton hiekkamuodostuma, jossa dyyniluontotyypit esiintyvät rannansuuntaisina vyöhykkeinä ja valtalajeina esiintyy kultapiiskua, metsälauhaa, rantavehnää, sarjakeltanoa, suola-arhoa taivariksenmarjaa sekä hiekka-alustan jäkäliä ja sammaleita. 

Selostus:

Pykälässä säädetään tiukasti suojelluista luontotyypeistä. Pykälä on uusi, eikä samansisältöistä säännöstä sisältynyt kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen. Pykälässä määritellään luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaiset serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot sekä rannikon avoimet dyynit, jotka ovat harvinaisia ja uhanalaisia luontotyyppejä, ja joita ei saa hävittää eikä heikentää.

Pykälän 1 kohdassa kuvataan serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja –sorakoiden luontotyypin tyyppilajistoa. Lisäksi pykälässä tarkennetaan yksittäisen esiintymän määrittelyä siten, että samaan esiintymään luettavien serpentiinikalliopaljastumien, -kivikoiden tai –sorakoiden välimatka on enimmillään 50 metriä. Luontotyypin ominaispiirteitä voivat vaarantaa muun muassa puuston rakennetta ja pienilmastoa muuttava metsänkäsittely sekä kallioperän louhinta.

Pykälän 2 kohdassa tarkennetaan rannikon avoimien dyynien määrittelyä kasvillisuuden ja rakennepiirteiden osalta. Luontotyypin ominaispiirteitä voi vaarantaa muun muassa rakentaminen, maa-ainesten ottaminen, maaperän muokkaus, maastoliikenne tai liiallinen virkistyskäyttö, vieraslajit taikka puuston istuttaminen. 

6 §
Eliölajien rauhoittaminen

Luonnonsuojelulain 69 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rauhoitettuja eliölajeja ovat:

1) liitteessä 1 luetellut eläinlajit koko maassa;

2) liitteessä 2 luetellut eläinlajit Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella; 

3) liitteessä 3 luetellut kasvilajit koko maassa; 

4) liitteessä 4 luetellut kasvilajit Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella; 

5) liitteessä 5 luetellut kasvilajit Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. 

Selostus:

Pykälässä säädetään eliölajien rauhoittamisesta. Luonnonsuojelulain 69 §:n 2 momentin mukaiset selkärangattomat eläinlajit ja kasvilajit, jotka voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää rauhoitetuksi koko maassa tai jossakin osassa maata, jos niiden säilyminen käy uhatuksi tai rauhoittaminen muusta syystä osoittautuu tarpeelliseksi, on lueteltu tämän valtioneuvoston asetuksen liitteissä 1–5. Kumoutuneessa asetuksessa eläinlajien rauhoittamisesta säädettiin 18 §:ssä ja rauhoitetuista kasvilajeista 20 §:ssä. Nyt uudessa asetuksessa eläin- ja kasvilajeista säädetään samassa pykälässä. Lisäksi tässä pykälässä mainitaan eläin- ja kasvilajeja koskevat liitteet 1–5.

7 §
Uhanalaiset eliölajit

Luonnonsuojelulain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja uhanalaisia eliölajeja ovat liitteessä 6 luetellut eliölajit koko maassa.

Selostus:

Pykälässä säädetään uhanalaisista eliölajeista. Luonnonsuojelulain 75 §:ssä säädetään niistä perusteista, joiden mukaan laji voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella uhanalaiseksi. Pykälä vastaa sisällöllisesti kumoutuneen asetuksen 21 §:ää. Pykälää on ainoastaan muutettu lakiteknisesti siten, että pykälään sisältyvää viittausta liitteeseen on päivitetty liitteen numeron osalta.

8 §
Erityisesti suojeltavat eliölajit

Luonnonsuojelulain 77 §:n 1 momentissa tarkoitettuja erityisesti suojeltavia eliölajeja ovat liitteessä 6 *-merkinnällä merkityt eliölajit.

Selostus:

Pykälässä säädetään erityisesti suojeltavista eliölajeista. Luonnonsuojelulain 77 §:ssä säädetään niistä perusteista, joiden mukaan laji voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella erityisesti suojeltavaksi. Pykälä vastaa sisällöllisesti kumoutuneen asetuksen 22 §:ää. Pykälää on ainoastaan muutettu lakiteknisesti siten, että pykälään sisältyvää viittausta liitteeseen on päivitetty liitteen numeron osalta. Erityisesti suojeltavat lajit on merkitty liitteeseen 6 *-merkinnällä.

9 §
Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävät eliölajit

Luonnonsuojelulain 78 §:n 1 momentissa tarkoitettuja, Suomessa esiintyviä Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja ovat liitteessä 7 luetellut eliölajit.

Selostus:

Pykälässä säädetään Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävistä eliölajeista. Pykälässä viitataan luonnonsuojelulain 78 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan luontodirektiivin liitteessä IV a mainitut eläinlajit ja liitteessä IV b mainitut kasvilajit ovat tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja. Suomessa esiintyvistä tiukkaa suojelua edellyttävistä eliölajeista säädetään tällä valtioneuvoston luonnonsuojeluasetuksella. Pykälän otsikkoa muutettiin kumoutuneen asetuksen 23 §:stä siten, että jatkossa luontodirektiivin liitteessä IV mainituilla Suomessa esiintyvillä lajeilla tarkoitettaisiin EU:n tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja. Pykälän mukaan lajit luetellaan liitteessä 7. Liite 7 sisältää luontodirektiivin liitteen IV a eläinlajien lisäksi liitteessä IV b mainitut, Suomessa esiintyvät putkilokasvilajit. 

10 §
Luonnonsuojelualueiden hankinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii kiinteistöt ympäristöministeriön hallintaan lukuun ottamatta luonnonsuojelulain 60 §:n 1 momentissa tarkoitettuja luonnonsuojelualueen laajennusalueeksi hankittavia kiinteistöjä, jotka se hankkii Metsähallituksen hallintaan. Metsähallitus hankkii kiinteistöt omaan hallintaansa.

Selostus:

Pykälässä säädetään luonnonsuojelualueiden hankinnasta.

Kumoutuneessa asetuksessa luonnonsuojelualueiden hankinnasta säädettiin 6 §:ssä. Pykälän sisältöä muutettiin kumotun asetuksen sisältöön nähden siten, että pykälän sanamuoto vastaa luonnonsuojelulain 108 §:n kirjausta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Metsähallituksen toimivallasta alueiden hankinnasta.

Pykälän mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii kiinteistöt ympäristöministeriön hallintaan. Kuitenkin luonnonsuojelulain 60 §:n 1 momentissa tarkoitetut luonnonsuojelualueen laajennusalueeksi hankittavat kiinteistöt hankitaan ympäristöministeriön sijasta Metsähallituksen hallintaan. Pykälän mukaan Metsähallitus hankkii kiinteistöt omaan hallintaansa.

11 §
Korvausten jaksottaminen

Luonnonsuojelulain 115 §:ssä tarkoitetun jaksotetun korvauksen ensimmäinen erä on maksettava siinä määräajassa, joka kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 52 §:ssä säädetään korvauksen loppuosan maksamiselle. Muut erät on maksettava vuoden välein sanotun määräajan päättymisestä.

Korvausta, jonka suuruus on alle 200 000 euroa, ei jaksoteta. 

Selostus:

Pykälässä säädetään korvausten jaksottamisesta.

Pykälän 1 momentissa viitataan luonnonsuojelulain 115 §:ään. Luonnonsuojelulain 115 §:n mukaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 52 §:n mukaisesta sääntelystä poiketaan. Luonnonsuojelulain 115 §:n mukaan luonnonsuojelulain 111 §:ssä tarkoitetun korvauksen maksatus voidaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksesta jaksottaa enintään neljään vuotuiseen maksuerään. Luonnonsuojelulain 115 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä koskien korvausten jaksottamista. Tämän uuden asetuksen myötä luonnonsuojelulain 115 §:ssä tarkoitetun jaksotetun korvauksen ensimmäinen erä on maksettava siinä määräajassa, joka kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 52 §:ssä säädetään korvauksen loppuosan maksamiselle. Muut erät on maksettava vuoden välein sanotun määräajan päättymisestä.

Tämän pykälän 2 momentti vastaa kumoutuneen asetuksen 9 §:n sisältöä lukuun ottamatta korvauksen alarajaa. Uuden asetuksen pykälässä korvauksen alaraja nostettiin 50 000 eurosta 200 000 euroon. Alarajan noston tarkoituksena oli saada raja vastaamaan paremmin korvausten nykyistä hintatasoa. Alarajan nostamisella pyrittiin myös vähentämään jaksottamisesta aiheutuvaa hallinnollista työmäärää. Jaksotusta ei sovelleta vapaaehtoiseen suojeluun.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2023.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen voimaantulosta.


Tämä asetus tuli voimaan 14 päivänä joulukuuta 2023.


Liite 1
KOKO MAASSA RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

Nilviäiset 

jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera
kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii
kapeasiemenkotilo, Vertigo angustior
lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri
vuollejokisimpukka, Unio crassus

Luteet

palolatikka, Aradus angularis

Perhoset

harjusinisiipi, Scolitantides vicrama
isoapollo, Parnassius apollo
isokultasiipi, Lycaena dispar
juovapunatäplä, Zygaena osterodensis
kalliosinisiipi, Scolitantides orion
keltaverkkoperhonen (punakeltaverkkoperhonen), Euphydryas aurinia
kirjopapurikko, Lopinga achine
kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna
kääpiöhopeatäplä, Boloria improba
lehtohopeatäplä, Boloria titania
luhtakultasiipi, Lycaena helle
muurahaissinisiipi, Phengaris (Glaucopsyche) arion
pikkuapollo, Parnassius mnemosyne
pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis
pohjanvalkotäpläpaksupää, Hesperia comma subsp. catena
raunikkivyökoi, Caryocolum petryi
ruijannokiperhonen, Erebia medusa (E. polaris)
rusoharmoyökkönen, Xestia brunneopicta
sinilehtimittari, Scopula decorata
tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina
tundrasinisiipi, Plebeius glandon
varjotäpläkoi, Ethmia terminella

Kovakuoriaiset

erakkokuoriainen, Osmoderma barnabita (O. eremita)
haavansahajumi, Xyletinus tremulicola
havuhuppukuoriainen, Stephanopachys linearis
isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus
jalavajäärä, Rhamnusium bicolor
jättisukeltaja, Dytiscus latissimus
kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis
korpikolva, Pytho kolwensis
korukeräpallokas, Agathidium pulchellum
kulonyhäkäs, Corticaria cucujiformis (C. planula)
lahokapo, Boros schneideri
meriuposkuoriainen, Macroplea pubipennis
mustatattiainen, Oxyporus mannerheimii
mäntyhuppukuoriainen, Stephanopachys substriatus
punahärö, Cucujus cinnaberinus
tammikukkajäärä, Strangalia attenuata
vennajäärä, Mesosa myops

Sudenkorennot

idänkirsikorento, Sympecma paedisca
kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia
lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis
sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons
täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis
viherukonkorento, Aeshna viridis

Selostus:

Liitteessä 1 luetellaan koko maassa rauhoitetut eläinlajit.

Liitteestä 1 poistettiin matelijat ja sammakkoeläimet, jotka on rauhoitettu luonnonsuojelulain 69 §:ssä.

Lisäksi liitteestä 1 poistettiin kaksi perhoslajia, jotka ovat neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis) ja juurilasisiipi (Bembecia ichneumoniformis). Lajit jätettiin kuitenkin yhä liitteeseen 6, eli neidonkielikoisa uhanalaiseksi ja juurilasisiipi erityisesti suojeltavaksi lajiksi. 

Liite 2
POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN MAAKUNTIEN ETELÄPUOLELLA RAUHOITETUT ELÄINLAJIT

Perhoset 

purohopeatäplä, Boloria thore  

Selostus:

Liitteessä 2 luetellaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut eläinlajit. Liitteeseen 2 ei tehty sisällöllisiä muutoksia verrattuna kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen.

Liite 3
KOKO MAASSA RAUHOITETUT KASVILAJIT

Putkilokasvit 

alppivuokko, Anemone trifolia
hajuheinä, Cinna latifolia
hentokatkero, Comastoma tenellum (Gentianella tenella)
hentonäkinruoho, Najas tenuissima
hietaneilikka, Dianthus arenarius
hukkariisi, Leersia oryzoides
hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens
hämeenkylmänkukan ja kangasvuokon risteymä, Pulsatilla patens x vernalis
idänkurho, Carlina biebersteinii
idänkynsimö, Draba cinerea
idänverijuuri, Agrimonia pilosa
isokissankäpälä, Antennaria villifera
isokrassi, Lepidium latifolium
isolinnunruoho, Polygala vulgaris
isopukinjuuri, Pimpinella major
jääleinikki, Ranunculus glacialis
kalliorikko, Saxifraga adscendens
kalliosirkunjyvä, Hackelia (Lappula) deflexa
kangasraunikki, Gypsophila fastigiata
kangasvuokko, Pulsatilla vernalis
karvamaksaruoho, Sedum villosum
keltalehdokki, Platanthera chlorantha
keminpikkuängelmä (keminängelmä), Thalictrum minus subsp. elatum (kemense)
kenttäorakko, Ononis spinosa subsp. arvensis (O. arvensis)
ketonukki, Androsace septentrionalis
ketunsara, Carex vulpina
kiiltovalkku, Liparis loeselii
kiirunankello, Campanula uniflora
kimalaisorho, Ophrys insectifera
kultakynsimö, Draba alpina
kultapäivännouto (päivännouto), Helianthemum nummularium
kuusamonnokkasara, Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica
kuusamonsarake, Carex (Kobresia) simpliciuscula
kynäjalava (luontaisesti syntyneet), Ulmus laevis
laaksoarho, Moehringia lateriflora
lapinalppiruusu, Rhododendron lapponicum
lapinhilpi, Arctagrostis latifolia
lapinkaura, Trisetum subalpestre
lapinleinikki, Coptidium (Ranunculus) lapponicus
laukkaneilikka, Armeria maritima
lehtokattara, Bromopsis (Bromus) benekenii
lehtolitukka, Cardamine impatiens
lehtonata, Schedonorus giganteus (Festuca gigantea)
lehtoneidonvaippa, Epipactis helleborine
lehtonoidanlukko, Botrypus virginianus (Botrychium virginianum)
lehtotaponlehti (taponlehti), Asarum europaeum
lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonum
lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium
lettorikko, Saxifraga hirculus
lietetatar, Persicaria foliosa
luhtaorvokki, Viola uliginosa
lumpeitten, Nymphaea, punakukkaiset muodot
lähdesara, Carex paniculata
lännenkurho, Carlina vulgaris
masmalo, Anthyllis vulneraria
merijuola (merivehnä), Elytrigia junceiformis (Elymus farctus)
meriotakilokki, Salsola kali
meritatar, Polygonum oxyspermum
metsälitukka, Cardamine flexuosa
metsänemä, Epipogium aphyllum
metsäomenapuu, Malus sylvestris
myyränporras, Diplazium sibiricum
mäkiorvokki, Viola collina
neidonkenkä, Calypso bulbosa
nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla
norjanarho, Arenaria norvegica
notkeanäkinruoho, Najas flexilis
nummikellokanerva (kellokanerva), Erica tetralix
nummimatara, Galium saxatile
nuokkuesikko (ruijanesikko), Primula nutans
pahta-ailakki, Silene wahlbergella
pahtahanhikki, Potentilla nivea
pahtahietaorvokki, Viola rupestris subsp. relicta
pahtaketokeltto (pahtakeltto), Crepis tectorum subsp. nigritula (nigrescens)
patukkasara, Carex hartmaniorum (hartmanii)
peltomaitikka, Melampyrum arvense
perämerenketomaruna (perämerenmaruna), Artemisia campestris subsp. bottnica
pesäjuuri, Neottia nidus-avis
pikkuhanhikki, Potentilla verna (P. tabernaemontani)
pikkunoidanlukko, Botrychium simplex
pohjankehtoailakki (pohjanailakki), Silene involucrata
pohjansorsimo, Arctophila fulva
pommerinvirna, Vicia cassubica
punavalkku, Cephalanthera rubra
rantalitukka, Cardamine parviflora
rantaorvokki, Viola stagnina (V. persicifolia)
rantatyräkki, Euphorbia palustris
ruijanpaasihanhikki (ruijanpahtahanhikki), Potentilla arenosa subsp. chamissonis (P.
chamissonis)
ruskoruosteheinä (ruosteheinä), Schoenus ferrugineus
rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes
sakarahanhikki, Potentilla subarenaria (P. neumanniana)
seljakämmekkä, Dactylorhiza sambucina
serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum
sinikuusama, Lonicera caerulea
siperiankärhö, Clematis sibirica (C. alpina)
siroarnikki (arnikki), Arnica angustifolia
soikkokaksikko, Neottia (Listera) ovata
soikkokämmekkä, Orchis militaris
sopulinkallioinen, Erigeron borealis
sorsanputki, Sium latifolium
suippohärkylä, Polystichum lonchitis
suolapunka, Samolus valerandi
suomukka, Latharea squamaria
suoneidonvaippa, Epipactis palustris
suovalkku, Hammarbya paludosa
sääskenvalkku, Malaxis (Microstylis) monophyllos
taarna, Cladium mariscus
talvikkipaju, Salix pyrolifolia
tikankontti, Cypripedium calceolus
toukokämmekkä, Dactylorhiza majalis (baltiantoukokämmekkä, D. majalis; lapinkämmekkä, D. lapponica; kaitakämmekkä, D. traunsteineri)
tummahorsma, Epilobium obscurum
tummaneidonvaippa, Epipactis atrorubens
tundrasara, Carex holostoma
tunturiarho, Arenaria pseudofrigida
tunturikeulankärki, Oxytropis lapponica
tunturiorho, Chamorchis alpina
tunturivalkokämmekkä (valkokämmekkä), Pseudorchis straminea (P. albida)
tuoksualvejuuri, Dryopteris fragrans
tähkähelmikkä, Melica ciliata
upossarpio, Alisma wahlenbergii
valkolehdokki, Platanthera bifolia
valkopärskäjuuri, Veratrum album
vanakeltto, Crepis praemorsa
varputädyke, Veronica fruticans
veripunakämmekkä, Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
vuorijalava (luontaisesti syntyneet), Ulmus glabra
vuorikuisma, Hypericum montanum
värimaratti, Asperula tinctoria

Sammalet

hitupihtisammal, Cephalozia macounii
hiuskoukkusammal, Dichelyma capillaceum
idänlehväsammal, Plagiomnium drummondii
isonuijasammal, Meesia longiseta
isotorasammal, Cynodontium suecicum
katkokynsisammal, Dicranum viride
kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus)
korpihohtosammal, Herzogiella turfacea
kourukinnassammal, Scapania carinthiaca (S. massalongi)
lahokaviosammal, Buxbaumia viridis
lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum
lapinsirppisammal, Hamatocaulis lapponicus
pohjankellosammal, Encalypta mutica

Selostus:

Liitteessä 3 luetellaan koko maassa rauhoitetut kasvilajit. Kumoutuneessa asetuksessa nämä lueteltiin liitteessä 3(a).

Liitteeseen 3 lisättiin kynäjalavan (Ulmus laevis) ja vuorijalavan (Ulmus glabra) yhteyteen määre "luontaisesti syntyneet", jolloin muut kuin istutetut jalavayksiköt ovat rauhoitettuja. Rauhoituksen osittainen purkaminen oli tarpeen, sillä jalavan viljelyllä voidaan parantaa metsäluonnon resilienssiä ja monimuotoisuutta laajentamalla sekametsien pinta-alaa ja monipuolistamalla puulajivalikoimaa talousmetsissä. Määre "luontaisesti syntyneet" huomioi jalavien käytön myös rakennetun ympäristön istutuksissa. 

Liite 4
POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN MAAKUNTIEN ETELÄPUOLELLA RAUHOITETUT PUTKILOKASVIT

kirkiruoho, Gymnadenia conopsea
mätäsrikko, Saxifraga cespitosa
pahtarikko, Micranthes (Saxifraga) nivalis
pohjanväinönputki, Angelica archangelica subsp. archangelica
pulskaneilikka, Dianthus superbus
suopunakämmekkä (punakämmekkä), Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
tunturikiviyrtti, Woodsia alpina
vesihilpi, Catabrosa aquatica

Selostus:

Liitteessä 4 luetellaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien eteläpuolella rauhoitetut putkilokasvilajit. Liitteeseen 4 ei tehty sisällöllisiä muutoksia verrattuna kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen.

Liite 5
POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN MAAKUNNISSA RAUHOITETUT PUTKILOKASVIT

hentokiurunkannus, Corydalis intermedia
kalliokielo, Polygonatum odoratum
keltakurjenmiekka, Iris pseudacorus
korpinurmikka, Poa remota
lehtopalsami, Impatiens noli-tangere
nevaimarre, Thelypteris palustris
seinäraunioinen, Asplenium ruta-muraria
valkovuokko, Anemone nemorosa

Selostus:

Liitteessä 5 luetellaan Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa rauhoitetut putkilokasvit. Liitteeseen 5 ei tehty sisällöllisiä muutoksia verrattuna kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen.

Liite 6
UHANALAISET LAJIT

*Erityisesti suojeltavat lajit

Kaikilla liitteen lajeilla ei ole suomenkielistä nimeä. Niistä käytetään ryhmän (suvun, heimon, tms.) nimeä.

Putkilokasvit

ahokirkiruoho, Gymnadenia conopsea subsp. conopsea (Gymnadenia conopsea var.
conopsea)
*ahosilmäruoho, Euphrasia officinalis subsp. officinalis
*alppivuokko, Anemone trifolia
*baltiankämmekkä, Dactylorhiza majalis subsp. baltica
etelänhoikkaängelmä, Thalictrum simplex subsp. simplex
harjulieko, Diphasiastrum tristachyum
harmaahorsma, Epilobium lamyi
*harsomatara, Galium intermedium
helpitähkiö, Phleum phleoides
hentokatkero, Comastoma tenellum
*hentonäkinruoho, Najas tenuissima
hetesara, Carex acutiformis
*hietaneilikka, Dianthus arenarius
himmeävilla, Eriophorum brachyantherum
hirvenkello, Campanula cervicaria
*horkkakatkero, Gentianella amarella
*hostinsara, Carex hostiana
*hukkariisi, Leersia oryzoides
*hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens
*idänkurho, Carlina biebersteinii
idänkynsimö, Draba cinerea
*idänmasmalo, Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla
*idänverijuuri, Agrimonia pilosa
*imeläkurjenherne, Astragalus glycyphyllos
isokissankäpälä, Antennaria villifera
isokynsimö, Draba glabella
isolinnunruoho, Polygala vulgaris
*isopukinjuuri, Pimpinella major
isovesirikko, Elatine alsinastrum
*itämerenlaukkaneilikka, Armeria maritima subsp. intermedia
jokipalpakko, Sparganium neglectum
juurtokaisla, Scirpus radicans
jääleinikki, Ranunculus glacialis
*kainuunnurmihärkki, Cerastium fontanum subsp. vulgare var. kajanense
kaljukissankäpälä, Antennaria porsildii
kaljumäntykukka, Hypopitys hypophegea
*kalliorikko, Saxifraga adscendens
kalliosirkunjyvä, Hackelia deflexa
kalvaskallioinen, Erigeron acris subsp. decoloratus
*kangasraunikki, Gypsophila fastigiata
kangasvuokko, Pulsatilla vernalis
*karvamaksaruoho, Sedum villosum
karvamansikka, Fragaria viridis
katkeralinnunruoho, Polygala amarella
*keltahierakka, Rumex maritimus
keltakynsimö, Draba nemorosa
keltamatara, Galium verum
*kenttäorakko, Ononis spinosa subsp. arvensis
*ketoampiaisyrtti, Dracocephalum thymiflorum
*ketokatkero, Gentianella campestris
ketokurho, Carlina vulgaris
*ketonukki, Androsace septentrionalis
ketoraunikki, Psammophiliella muralis
*ketunsara, Carex vulpina
kevätsara, Carex caryophyllea
*kiiltoängelmä, Thalictrum lucidum
kiirunankello, Campanula uniflora
*kimalaisorho, Ophrys insectifera
kirppusara, Carex pulicaris
kultakynsimö, Draba alpina
kuusamonnokkasara, Carex lepidocarpa subsp. jemtlandica
*kuusamonsarake, Carex simpliciuscula
kylämalva, Malva pusilla
kynäjalava (luontaisesti syntyneet), Ulmus laevis
kääpiöpaju, Salix arbuscula
lapinalppiruusu, Rhododendron lapponicum
lapinesikko, Primula stricta
lapinkynsimö, Draba lactea
lapinkämmekkä, Dactylorhiza majalis subsp. lapponica
*lehtokattara, Bromopsis benekenii
*lehtolitukka, Cardamine impatiens
*lehtonata, Schedonorus giganteus
*lehtonoidanlukko, Botrypus virginianus
*lehtotakiainen, Arctium nemorosum
lehtoukonhattu, Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale
lehtoängelmä, Thalictrum aquilegiifolium
lettohernesara, Carex viridula var. bergrothii
lettorikko, Saxifraga hirculus
lettosara, Carex heleonastes
liejupahaputki, Oenanthe aquatica
lietetatar, Persicaria foliosa
*luhtaorvokki, Viola uliginosa
lumikynsimö, Draba nivalis
*lähdesara, Carex paniculata
*lännenhanhikki, Potentilla anglica
merihaarikko, Sagina maritima
*merijuola (merihaprajuola), Elytrigia junceiformis (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica)
*merikastikka (rantakaura), Calamagrostis arenaria
*merilettotähtimö, Stellaria crassifolia var. minor
*meriotakilokki, Salsola kali
*meritatar, Polygonum oxyspermum
*metsälitukka, Cardamine flexuosa
metsänemä (korallimetsänemä), Epipogium aphyllum
metsäomenapuu, Malus sylvestris
mykerösara, Carex bohemica
mäkiapila, Trifolium montanum
*mäkiorvokki, Viola collina
neidonkenkä, Calypso bulbosa
nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla
*niittylaukkaneilikka, Armeria maritima subsp. elongata
nokisara, Carex fuliginosa
norjanarho, Arenaria norvegica
*notkeanäkinruoho, Najas flexilis
*nummikellokanerva, Erica tetralix
*nummimatara, Galium saxatile
*nummisilmäruoho, Euphrasia micrantha
ojakaali, Lythrum portula
okaruusu, Rosa sherardii
ormio (euroopanormio), Pilularia globulifera
otasilmäruoho, Euphrasia salisburgensis
pahta-ailakki, Silene wahlbergella
pahtahietaorvokki, Viola rupestris subsp. relicta
*pahtaketokeltto, Crepis tectorum subsp. nigritula
*patukkasara, Carex hartmaniorum (Carex hartmanii)
paunikko (vesipaunikko), Crassula aquatica
*peltomaitikka, Melampyrum arvense
*peltorusojuuri, Buglossoides arvensis
*perämerenketomaruna, Artemisia campestris subsp. bottnica
*pikkuhanhikki, Potentilla verna
pikkukihokki, Drosera intermedia
pikkulehdokki, Platanthera oligantha
*pikkunoidanlukko, Botrychium simplex
*pikkupohjansorsimo, Arctophila fulva var. pendulina
*pikkupunka, Lysimachia minima
*pohjankehtoailakki, Silene involucrata subsp. tenella
*pommerinvirna, Vicia cassubica
*pulskaneilikan Kaavin serpentiinirotu, Dianthus superbus
*punavalkku, Cephalanthera rubra
*rantakatkero, Gentianella uliginosa
*rantalitukka, Cardamine parviflora
rantaorvokki, Viola stagnina
*rantaruttojuuri, Petasites spurius
rikkakukonkannus, Delphinium consolida
rikkileinikki, Ranunculus sulphureus
rohtokoirankieli, Cynoglossum officinale
ruijankissankäpälä, Antennaria nordhageniana
ruiskattara, Bromus secalinus
ruotsinpihlaja, Scandosorbus intermedia (Borkhausenia intermedia)
ruskokaisla, Blysmopsis rufa
*ruskoruosteheinä, Schoenus ferrugineus
rusonätä, Sabulina rubella
*rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes
röyhysara, Carex appropinquata
sakarahanhikki, Potentilla subarenaria
*saunionoidanlukko, Botrychium matricariifolium
*seinäraunioinen, Asplenium ruta-muraria
seljakämmekkä, Dactylorhiza sambucina
*serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum
sinikuusama, Lonicera caerulea
siperiankärhö, Clematis sibirica
siperianlillukka, Rubus humulifolius
siperianvehniö, Elymus fibrosus
*siroarnikki, Arnica angustifolia
*soikkokämmekkä, Orchis militaris
sopulinkallioinen, Erigeron borealis
sopulintunturitädyke, Veronica alpina subsp. pumila
*sorsanputki (isosorsanputki), Sium latifolium
suikeanoidanlukko, Botrychium lanceolatum
suippuorapihlaja, Crataegus rhipidophylla
*sukassara, Carex microglochin
*suolapunka (valkosuolapunka), Samolus valerandi
*suolayrtti (punasuolayrtti), Salicornia perennans
suomukka (pähkinäsuomukka), Lathraea squamaria
*suoneidonvaippa, Epipactis palustris
sykeröpoimulehti, Alchemilla hirsuticaulis
sysisara, Carex atrofusca
*sääskenvalkku, Malaxis monophyllos
*taarna (isotaarna), Cladium mariscus
*talvikkipaju, Salix pyrolifolia
tummahorsma, Epilobium obscurum
tummakallioinen, Erigeron humilis
tummaneidonvaippa, Epipactis atrorubens
tunturihilpi, Phippsia algida
*tunturihärkin Kaavin serpentiinirotu, Ceraastium alpinum
tunturikeulankärki, Oxytropis lapponica
tunturikynsimö, Draba fladnizensis
tunturinätä, Sabulina stricta
tunturiorho, Chamorchis alpina
tunturisarake, Carex myosuroides
tunturivalkokämmekkä, Pseudorchis straminea
*turjanhorsma, Epilobium laestadii
tylppöorapihlaja, Crataegus monogyna
*tähkähelmikkä, Melica ciliata
tähkämaitikka, Melampyrum cristatum
upossarpio, Alisma wahlenbergii
*vaaleajäsenruoho, Scleranthus perennis
*valkopärskäjuuri, Veratrum album
*vanakeltto, Crepis praemorsa
veripunakämmekkä, Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
vienansara, Carex atherodes
vuorijalava (luontaisesti syntyneet), Ulmus glabra
*vuorikuisma, Hypericum montanum
*vuorimunkki, Jasione montana
*värimaratti, Asperula tinctoria

Levät

harmaanäkinparta, Chara contraria
helmisyherönauha, Kumanoa globospora
hentosiloparta, Nitella gracilis
kalvassiloparta, Nitella hyalina
kaunotupsunauha, Batrachospermum elegans
lehosyherönauha, Kumanoa virgato-decaisneana
piikkinäkinparta, Chara horrida
rustonauha, Tuomeya americana
silonäkinparta, Chara braunii
tummahelmilevä, Ceramium virgatum

Sammalet

Lehtisammalet

aarnihiippasammal, Nyholmiella gymnostoma
aarnisammal, Schistostega pennata
alppikivisammal, Grimmia alpestris
alppilapiosammal, Tortula systylia
etelänhiippasammal, Orthotrichum cupulatum
etelänkynsisammal, Dicranum tauricum
etelänpaasisammal, Schistidium crassipilum
*etelänruostesammal, Anomodon rugelii
*etelänsuikerosammal, Brachythecium tommasinii
*etelänuurresammal, Zygodon conoideus
haapariippusammal, Neckera pennata
hakahiippasammal, Orthotrichum stramineum
hakasuikerosammal, Brachythecium campestre
*harapurosammal, Hygrohypnum montanum
harmokivisammal, Grimmia donniana
hentolehväsammal, Rhizomnium gracile
*hiuskoukkusammal, Dichelyma capillaceum
härmepaasisammal, Schistidium pruinosum
höyhensammal, Ctenidium molluscum
idänkellosammal, Encalypta affinis subsp. affinis
*idänlehväsammal, Plagiomnium drummondii
idänpaasisammal, Schistidium sibiricum
idänvaskisammal, Pseudoleskeella rupestris
isohiippasammal, Orthotrichum lyellii
*isokarvasammal, Flexitrichum gracile (Ditrichum gracile)
isonokkasammal, Eurhynchium striatum
*isonuijasammal, Meesia longiseta
isoriippusammal, Exsertotheca crispa
isotorasammal, Cynodontium suecicum
*itukivisammal, Grimmia anomala
*jouhisammal, Dicranodontium denudatum
*kaarihitusammal, Seligeria campylopoda
kaarikahtaissammal, Distichium inclinatum
*kaitahitusammal, Seligeria brevifolia
*kalkkihitusammal, Seligeria calcarea
*kalkkihuurresammal, Palustriella commutata
*kalkkijalosammal, Drepanocladus lycopodioides
*kalkkilapiosammal, Tortula mucronifolia
*kalkkilähdesammal, Philonotis calcarea
kalkkipahkurasammal, Gymnostomum calcareum
kalkkirensusammal, Rhynchostegium murale
*kalkkiruusukesammal, Rhodobryum ontariense
*kalkkisirppisammal, Drepanocladus sendtneri
kallionapasammal, Arctoa hyperborea
*karstahitusammal, Seligeria pusilla
*katkokynsisammal, Dicranum viride
*kenosammal, Amblyodon dealbatus
kerokivisammal, Grimmia reflexidens
*kerosuikerosammal, Sciuro-hypnum dovrense
*kertunhiippasammal, Orthotrichum patens
keräsammal, Stegonia latifolia
kierrepaasisammal, Schistidium recurvum
kiirunansammal, Oedipodium griffithianum
kivikoukerosammal, Lescuraea incurvata
*kolokärpänsammal, Rhabdoweisia crispata
koloriippusammal, Alleniella besseri
*kolusammal, Coscinodon cribrosus
*korpihohtosammal, Herzogiella turfacea
kosteikkohiirensammal, Ptychostomum cernuum
kultapahtasammal, Orthothecium chryseon
*kuparikiisusammal, Mielichhoferia mielichhoferiana
kuparikivisammal, Grimmia atrata
kurkkiopaasisammal, Schistidium sordidum
*kurkkiosammal, Grimmia mollis
kurusammal, Anomobryum julaceum sensu lato
kuulasammal, Archidium alternifolium
*kuurakellosammal, Encalypta brevipes
kyttyräkivisammal, Grimmia anodon
kääpiövarstasammal, Pohlia atropurpurea
lahokaviosammal, Buxbaumia viridis
*lapinlipposammal, Psilopilum cavifolium
*lapinmarrassammal, Tayloria splachnoides
lapinpaasisammal, Schistidium tenerum
*lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum
lapinpurosammal, Hygrohypnum molle
lapinseitasammal, Ptychostomum zieri
*lapinsirppisammal, Hamatocaulis lapponicus
lapintierasammal, Racomitrium macounii subsp. alpinum
*lapintuppisammal, Timmia norvegica
lapinvarstasammal, Pohlia obtusifolia
luhtarahkasammal, Sphagnum inundatum
*lumikarstasammal, Andreaea nivalis
lumivarstasammal, Pohlia erecta
lusikkahiirensammal, Bryum marratii
luutasammal, Thamnobryum alopecurum
lännenloukkosammal, Tetrodontium brownianum
*lännenriippusammal, Neckera pumila
merihiirensammal, Bryum salinum
metsäloukkosammal, Tetrodontium ovatum
muhkusammal, Anoectangium aestivum
mustapaasisammal, Schistidium trichodon
mutkapaasisammal, Schistidium flexipile
naalinsuikerosammal, Brachytheciastrum collinum
nallikkasammal, Gyroweisia tenuis
*napahiirensammal, Bryum wrightii
napakynsisammal, Dicranum laevidens
*napalehväsammal, Rhizomnium andrewsianum
naparaatosammal, Tetraplodon paradoxus
nelikolkkasammal, Pyramidula tetragona
nipponinlähdesammal, Philonotis yezoana
nokkalehväsammal, Plagiomnium rostratum
notkoritvasammal, Pseudocampylium radicale
*nummirahkasammal, Sphagnum molle
*nuokkukiisusammal, Mielichhoferia elongata
*nuokkulapiosammal, Tortula cernua
nuppusammal, Physcomitrium patens (Physcomitrella patens)
*oikokaulasammal, Trematodon laetevirens
ojaäimäsammal, Pleuridium acuminatum
otalehväsammal, Mnium spinosum
*paasihiippasammal, Orthotrichum urnigerum
*pahtakellosammal, Encalypta affinis subsp. macounii
pahtapalmikkosammal, Hypnum vaucheri
*pahtaseitasammal, Ptychostomum demissum
pahtasuikerosammal, Brachytheciastrum trachypodium
pahtavarstasammal, Pohlia crudoides
paljakka-ahmansammal, Kiaeria glacialis
paljakkakynsisammal, Dicranum spadiceum
paljakkalehväsammal, Mnium blyttii
paljakkamarrassammal, Tayloria froelichiana
paljakkanapasammal, Arctoa fulvella
paljakkapörrösammal, Hymenoloma compactum
paljakkavarstasammal, Pohlia andrewsii
pallosuppusammal, Physcomitrium sphaericum
palsakynsisammal, Dicranum groenlandicum
pampulasammal, Acaulon muticum
peltolapiosammal, Tortula caucasica
piekananpaasisammal, Schistidium poeltii
piennarsammal, Entosthodon fascicularis
*piilohitusammal, Seligeria subimmersa
piirtosammal, Aongstroemia longipes
*pikkupurosammal, Hygrohypnum norvegicum
pikkusiipisammal, Fissidens bryoides var. bryoides (Fissidens bryoides)
pikku-uurresammal, Zygodon stirtonii
*pitkäperähiirensammal, Ptychostomum longisetum
pohjanharasammal, Campylophyllum halleri
*pohjankellosammal, Encalypta mutica
*pohjankiiltosammal, Isopterygiopsis alpicola
pohjanlehväsammal, Plagiomnium curvatulum
*pohjannuijasammal, Meesia hexasticha
pohjanpalmikkosammal, Hypnum hamulosum
pohjansompasammal, Splachnum melanocaulon
pohjanvaskisammal, Pseudoleskeella papillosa
*pohjanväkäsammal, Campylium laxifolium
*poronsuikerosammal, Brachythecium coruscum
*puistotuppisammal, Timmia megapolitana
*purolaakasammal, Plagiothecium platyphyllum
pärskepaasisammal, Schistidium subjulaceum
päärynähiirensammal, Bryum warneum
pörrökivisammal, Grimmia incurva
rahkavarstasammal, Pohlia sphagnicola
*rannikkorahkasammal, Sphagnum affine
rannikkotakkusammal, Ulota phyllantha
rantalipposammal, Psilopilum laevigatum
rantatumpurasammal, Didymodon tophaceus
rikkatoukosammal, Microbryum davallianum
risatorasammal, Cynodontium bruntonii
*rivihitusammal, Seligeria tristichoides
rosomieronsammal, Ephemerum serratum
rotkohiippasammal, Orthotrichum laevigatum
ruostetyvisammal, Bryoerythrophyllum ferruginascens
ruskopalmikkosammal, Hypnum bambergeri
rusopahtasammal, Orthothecium rufescens
rusopurosammal, Hygrohypnum cochlearifolium
*sahahitusammal, Seligeria donniana
seitahiirensammal, Bryum intermedium subsp. nitidulum
silkkisuikerosammal, Brachythecium laetum
*silohiippasammal, Orthotrichum striatum
siropaasisammal, Schistidium elegantulum
somerahmansammal, Kiaeria riparia
*suippusammakonsammal, Hygroamblystegium tenax
*sulkanokkasammal, Kindbergia praelonga
suonipaasisammal, Schistidium venetum
taigakarhunsammal, Polytrichum pallidisetum
taigapalmikkosammal, Hypnum subimponens
*torvikellosammal, Encalypta longicolla (Encalypta longicollis)
tulvasiipisammal, Fissidens gymnandrus
tundrapalmikkosammal, Hypnum plicatulum
*tunturihiippasammal, Orthotrichum pellucidum
tunturikamppisammal, Sanionia nivalis
tunturikarstasammal, Andreaea blyttii
tunturikaulasammal, Trematodon brevicollis
tunturikellosammal, Encalypta alpina
tunturikivisammal, Grimmia elongata
tunturikoukerosammal, Lescuraea plicata
tunturilehväsammal, Cyrtomnium hymenophyllum
tunturiloukkosammal, Tetrodontium repandum
tunturipurosammal, Hygrohypnum alpinum
tunturiraatosammal, Tetraplodon pallidus
tunturisuikerosammal, Sciuro-hypnum glaciale
tunturisäiläsammal, Blindia caespiticia
*tunturituppisammal, Timmia bavarica
tunturitöppösammal, Cnestrum glaucescens
tunturivarstasammal, Pohlia ludwigii
*tupsukivisammal, Grimmia arenaria
*tupsutuppisammal, Timmia comata
turrisammal, Chionoloma tenuirostris (Oxystegus tenuirostris)
törmäsykerösammal, Weissia brachycarpa
*umpisammal, Tortula protobryoides
umpisykerösammal, Weissia longifolia
valjuhiirensammal, Bryum turbinatum
varjopaasisammal, Schistidium umbrosum
*verihiirensammal, Bryum cryophilum
*viheruurresammal, Zygodon viridissimus
vuoripalmikkosammal, Hypnum callichroum
vuorisuikerosammal, Brachythecium cirrosum

Maksasammalet

etelänpihtisammal, Cephalozia lacinulata
etelänraippasammal, Anastrophyllum michauxii
haaraliuskasammal, Riccardia multifida
haprakarvesammal, Frullania fragilifolia
harsosammal, Trichocolea tomentella
heleäkinnassamal, Scapania glaucocephala
hetekinnassammal, Scapania paludosa
*hitupihtisammal, Cephalozia macounii
*idänkäppyräsammal, Mannia sibirica
isokarvesammal, Frullania tamarisci
isonauhasammal, Aneura maxima
itupyörösammal, Odontoschisma denudatum
*kalkkihankasammal, Riccia beyrichiana
*kalkkikinnassammal, Scapania calcicola
*kalkkilovisammal, Oleolophozia perssonii
*kalliokaulussammal, Syzygiella autumnalis
kalliopunossammal, Porella cordaeana
kalliopussisammal, Marsupella emarginata
kalliopyörösammal, Odontoschisma macounii
*kalvaslovisammal, Lophoziopsis pellucida
*kantokinnassammal, Scapania apiculata
*kantopaanusammal, Calypogeia suecica
*kantopihtisammal, Fuscocephaloziopsis catenulata
kantoraippasammal, Crossocalyx hellerianus
*karhunlovisammal, Schistochilopsis grandiretis
*karvakäppyräsammal, Mannia pilosa
kerosammal, Prasanthus suecicus
kolohammassammal, Mesoptychia collaris
*korpikaltiosammal, Harpanthus scutatus
korusammal, Cololejeunea calcarea
*kourukinnassammal, Scapania carinthiaca
*kururaippasammal, Schizophyllopsis sphenoloboides
kääpiöhammassammal, Mesoptychia badensis
lapinkorvasammal, Jungermannia polaris
lapinpussisammal, Marsupella condensata
lastusammal, Reboulia hemisphaerica
lehtokinnassammal, Scapania nemorea
loukkokinnassammal, Scapania gymnostomophila
lähdehammassammal, Mesoptychia bantriensis
*lännenkarvesammal, Frullania oakesiana
lännenviiksisammal, Kurzia trichoclados
metsälovisammal, Lophozia guttulata
mäkäränsammal, Hygrobiella laxifolia
*napakinnassammal, Scapania spitsbergensis
napalovisammal, Lophoziopsis polaris
norokinnassammal, Scapania praetervisa
*otalimisammal, Lophocolea bidentata
*pahtakinnassammal, Scapania crassiretis
*paljakkakinnassammal, Scapania kaurinii
*peikonsammal, Clevea hyalina
*piilosammal, Aneura mirabilis
pikkuliuskasammal, Riccardia palmata
*pikkulovisammal, Lophozia ascendens
*pikkupussisammal, Marsupella sprucei
pikkuresusammal, Fossombronia incurva
pikkusahasammal, Bazzania tricrenata
*pohjankorvasammal, Jungermannia atrovirens
pohjanpussisammal, Marsupella sphacelata
polkupussisammal, Marsupella funckii
pulkkasammal, Sauteria alpina
puropussisammal, Marsupella aquatica
*purosuomusammal, Radula lindenbergiana
pärskekinnassammal, Scapania cuspiduligera
pärskesammal, Eremonotus myriocarpus
rahkalovisammal, Heterogemma laxa
*rantahankasammal, Riccia bifurca
*rantalovisammal, Heterogemma capitata
ripsihankasammal, Riccia ciliata
*ripsilovisammal, Lophozia ciliata
runkopunossammal, Porella platyphylla
rutahankasammal, Riccia huebeneriana
ryytisammal, Geocalyx graveolens
*saksisammal, Douinia ovata
*siloruutusammal, Conocephalum conicum
teilisammal, Haplomitrium hookeri
tummakinnassammal, Scapania obscura
*tundrakinnassammal, Scapania tundrae
*tunturikehräsammal, Moerckia blyttii
*tunturiraippasammal, Orthocaulis cavifolius
tunturisiiransammal, Nardia breidleri
*tunturivelhonsammal, Asterella lindenbergiana
*tuoksukäppyräsammal, Mannia fragrans
*törrökinnassammal, Scapania aequiloba
uurrehankasammal, Riccia canaliculata
*vakoruutusammal, Conocephalum salebrosum
*vesisiiransammal, Nardia compressa
vuorikinnassammal, Scapania irrigua subsp. rufescens

Sarvisammalet

puikkosammal, Phaeoceros carolinianus

Sienet

Helttasienet ja tatit

*aarniukonsieni, Leucopholiota lignicola
alvariukonsieni, Lepiota erminea
*etelänrisakas, Inocybe decemgibbosa
*haapavinokas, Pleurotus calyptratus
*haisukaulussieni, Protostropharia luteonitens (Stropharia luteonitens)
haisumalikka, Singerocybe phaeophthalma
*haisunahikas, Gymnopus foetidus
haperomukula, Elasmomyces mattirolianus
helavalmuska, Tricholoma batschii
*helmiherkkusieni, Agaricus moelleri
heloseitikki, Cortinarius cinnabarinus
hepokaulussieni, Protostropharia dorsipora (Stropharia dorsipora)
himmihapero, Russula velutipes
hyasinttivahakas, Hygrophorus hyacinthinus
häräntatti, Suillellus queletii
höytyukonsieni, Cystolepiota adulterina
*imelärisakas, Inocybe godeyi
*isohimmihiippo, Mycenella bryophila
jauhonuppiseitikki, Cortinarius flavovirens
*juurtotatti, Caloboletus radicans
*kainovahakas, Neohygrocybe ingrata
*kalkkirisakas, Inocybe pargasensis
*kalvasrusokas, Entoloma prunuloides
*kalvastatti, Hemileccinum impolitus (Xerocomus impolitus)
karvalahorusokas, Pluteus umbrosus
karvarusokas, Entoloma strigosissimum
kastanjatatti, Gyroporus castaneus
kaunojalkatatti, Caloboletus calopus
keltalehmäntatti, Leccinellum crocipodium (Leccinum crocipodium)
kirjonahkahapero, Russula olivacea
kittiukonsieni, Lepiota coloratipes
*kultatatti, Aureoboletus gentilis
kuuseitikki, Cortinarius argenteolilacinus
*lahotuppisieni, Volvariella caesiotincta
*lampaanvahakas, Neohygrocybe ovina
lautasmalikka, Infundibulicybe gigas
lehtovahakas, Hygrophorus nemoreus
leijonaseitikki, Cortinarius elegantior
lettorisakas, Inocybe hirculus
liitukynsikäs, Lyophyllum konradianum
liitu-ukonsieni, Lepiota subalba
limajalkavahakas, Hygrocybe glutinipes
*limettivahakas, Hygrocybe citrinovirens
loistuppisieni, Volvariella surrecta
louhenseitikki, Cortinarius oulankaensis
*lounavahakas, Hygrocybe aurantiosplendens
lumiukonsieni, Lepiota angustispora
lystiseitikki, Cortinarius lustrabilis
lännenhapero, Russula zvarae
löyhkäkedokas, Hodopilus foetens
myrkkyrisakas, Inocybe erubescens
myytikkä, Mythicomyces corneipes
nevamesisieni, Desarmillaria ectypa (Armillaria ectypa)
*niljahelokka, Pholiota mucigera
nokivahakas, Hygrophorus atramentosus
norlanninseitikki, Cortinarius norrlandicus
*nukkajuurekas, Xerula pudens
nupuvahakas, Hygrocybe subpapillata
*okravahakas, Hygrocybe intermedia
otsonseitikki, Cortinarius albogaudis
outorisakas, Inocybe cryptocystis
persikkahapero, Russula persicina
pisarahelttahelokka, Hemistropharia albocrenulata
pitkäjalkahaprakas, Psathyrella multipedata
pohjannuppiseitikki, Cortinarius boreidionysae
*pulmuseitikki, Cortinarius niveoglobosus
punarusokas, Entoloma queletii
punatunkkaseitikki, Cortinarius hinnuleoarmillatus
*purorisakas, Inocybe multicoronata
retikkahiippo, Mycena pelianthina
rikkinuppiseitikki, Cortinarius meinhardii
ruskohapero, Russula mustelina
ruskovahakas, Cuphophyllus colemannianus
*rusoukonsieni, Cystolepiota moelleri
ryppyjyväslakki, Dermoloma cuneifolium
ryyniseitikkiryhmä, Cortinarius psammocephalus coll. (Cortinarius psammocephalus)
saarnihiippo, Mycena renati
*salonääpikkä, Galerina pruinatipes
seepiajyväslakki, Dermoloma josserandii var. phaeopodium
seitarisakas, Inocybe diabolica
*seittivahakas, Hygrophorus purpurascens
*simpukkarisakas, Inocybe mytiliodora
*sinihelttajauhikas, Melanophyllum eyrei
sinilimaseitikki, Cortinarius salor
sinipunarusokas, Entoloma euchroum
sinityvihiippo, Mycena cyanorhiza
*suippu-ukonsieni, Macrolepiota mastoidea
*suohytyvinokas, Hohenbuehelia longipes
suttunuppiseitikki, Cortinarius olivaceodionysae
*suttuvyöseitikki, Cortinarius fuscoperonatus
synkkäjyväslakki, Dermoloma pseudocuneifolium
säämiskävalmukka, Leucopaxillus compactus
taalainnuppiseitikki, Cortinarius dalecarlicus
taatelikärpässieni, Amanita spadicea
tahmaukonsieni, Chamaemyces fracidus
taigatatti, Suillus spectabilis
*taikavahakas, Hygrophorus pudorinus
talvihiippo, Mycena tintinnabulum
tarhaukonsieni, Macrolepiota excoriata
*tuhatheltta, Baeospora myriadophylla
*tuhruvalhakka, Pseudotricholoma metapodium (Porpoloma metapodium)
tummaterähapero, Russula illota
täplämustesieni, Coprinopsis stangliana
ukonseitikki, Cortinarius anisochrous
usvanuppiseitikki, Cortinarius caesiocanescens
uumavahakas, Hygrocybe constrictospora
vahveronvieras, Entoloma pseudoparasiticum
vankkahaprakas, Psathyrella maculata
vaskimyrkkyseitikki, Cortinarius tofaceus
viehkonuppiseitikki, Cortinarius barbaricus
*viherhäiverusokas, Entoloma olivaceotinctum
*viherrusokas, Entoloma incanum
*viiniukonsieni, Lepiota fuscovinacea
viiruvahakas, Hygrocybe spadicea
violettirusokas, Entoloma mougeotii var. fuscomarginatum

Kääväkkäät

*aarnihaarakas, Artomyces cristatus (Clavicorona cristata)
aurinkohaarakas, Ramaria flavobrunnescens
erakkokääpä, Antrodia infirma
haaparaspi, Radulodon erikssonii
haaparypykkä, Phlebia bresadolae
haapatyllikkä, Conferticium ravum
haavanpökkelökääpä, Polyporus pseudobetulinus
harjaskääpä, Funalia trogii
harmoliimaharsukka, Phlebiella insperata
harmonnahka, Crustoderma longicystidiatum
havuerakka, Atheloderma mirabile
havuludekääpä, Skeletocutis cummata (Skeletocutis ochroalba)
hiilikääpä, Gloeophyllum carbonarium
huopaorakas, Hydnellum cumulatum
hyyrykääpä, Antrodia hyalina
isokarvakääpä, Inonotus dryophilus
iso-otaraspikka, Deviodontia pilaecystidiata
isorustikka, Aporpium macroporum
kairakääpä, Antrodia primaeva
kalkkikääpä, Antrodia crassa
kalvaskääpä, Antrodia cretacea
*kanadankääpä, Tyromyces canadensis
karitsankääpä, Albatrellus citrinus
karttakääpä, Antrodia mappa
karvaorvakka, Punctularia strigosozonata
kastanjakääpä, Polyporus badius
*keltakerroskääpä, Perenniporia tenuis
keltakänsäkkä, Cristinia gallica
kilpinyhäkkä, Hyphoderma mutatum
kirsikääpä, Postia perdelicata
kirvelikääpä, Antrodia leucaena
*korukääpä, Postia persicina
kuitukarakääpä, Steccherinum fimbriatellum
kultakääpä, Postia auricoma (Postia luteocaesia)
kupariorakas, Sarcodon lundellii
kuusensitkokääpä, Antrodiella parasitica
*kätkökääpä, Inonotopsis subiculosa
lakkikarakääpä, Steccherinum pseudozilingianum
liekkihaarakas, Ramaria ignicolor
liilakääpä, Skeletocutis lilacina
*lohikääpä, Aurantiporus priscus
lohkokääpä, Diplomitoporus crustulinus
lohkonahakka, Xylobolus frustulatus
lovikääpä, Postia lowei
luhtanyhäkkä, Hyphoderma deviatum
*lutikkakääpä, Skeletocutis jelicii
maaseitti, Cejpomyces terrigenus
mokkakääpä, Inonotus hispidus
mustanuijakas, Clavaria asperulospora
musteorakas, Sarcodon fuligineoviolaceus
*männynpihkakääpä, Pelloporus triqueter
oranssijalkaorakas, Sarcodon martioflavus
paksukääpä (paksukuorikääpä), Physisporinus crocatus
pantaorvakka, Candelabrochaete septocystidia
partaorakas, Hydnellum mirabile
piilo-orakas, Phellodon secretus
pikkukennokääpä, Datronia stereoides
poimukääpä, Antrodia pulvinascens
rahkakääpä, Postia balsamina
raidantuoksukääpä, Haploporus odorus
rantaotaraspikka, Kneiffiella efibulata
rantarypykkä, Phlebia lindtneri
rikkilämäkkä, Rhizochaete sulphurina
risakääpä, Chaetoporellus latitans
rusovanukka, Amylocorticium subincarnatum
ruusuhaarakas, Ramaria rubella
*röyhelökääpä, Pycnoporellus alboluteus
*sahramikääpä, Aurantiporus croceus
sammaltorvikka, Cotylidia muscigena
*satiinikääpä, Coltricia cinnamomea
silo-orakas, Sarcodon leucopus
sinihuovakka, Amaurodon cyaneus
sitkaskääpä, Antrodia piceata
*sopulinkääpä, Piloporia sajanensis
suomenhaarakas, Ramaria fennica
suorahaarakas, Ramaria stricta
talikääpä, Obba rivulosa
tammenkerroskääpä, Perenniporia medulla-panis
tammiorvakka, Peniophora quercina
tuliorakas, Hydnellum auratile
tulvakääpä, Tyromyces fumidiceps
tummanuijakas, Clavaria atrofusca
vankkahaarakas, Ramaria flavescens
välkkyludekääpä, Skeletocutis stellae

Kupusienet

haisumantumukula, Melanogaster ambiguus
hakamaatuhkelo, Lycoperdon caudatum
*hiekkajalkakuukunen, Tulostoma brumale
jyväsmaatähti, Geastrum minimum
kaulusmaatähti, Geastrum michelianum
kenttätuhkelo, Lycoperdon lividum
koiranpökkösieni, Mutinus caninus
kukkamaatähti, Geastrum floriforme
*lettotuhkelo, Bovista paludosa
liuskamaamuna, Bovista tomentosa
lumikuukunen, Lycoperdon cretaceum
*luumukula, Sclerogaster compactus
*pikkumaatähti, Geastrum schmidelii
poimumaatähti, Geastrum striatum
*ryytimantumukula, Melanogaster broomeanus
*sammaljalkakuukunen, Tulostoma niveum
*sinimukula, Chamonixia caespitosa

Kotelosienet

aarninappu, Pseudographis pinicola
hehkumaljakas, Rhodotarzetta rosea
himmeäloisikka, Tolypocladium capitatum (Cordyceps capitata)
härmämörsky, Dissingia oblongispora (Helvella oblongispora)
jalavanlehtipaise, Taphrina ulmi
*kalkkijuurtomaljakas, Sowerbyella requisii
*kalvomaljakas, Karstenella vernalis
*keltajuurtomaljakas, Sowerbyella radiculata
keltajänönkorva, Otidea minor
keltamaitomaljakas, Peziza succosa
kesäkorvasieni, Gyromitra sphaerospora
*kruunumaljakas, Sarcosphaera coronaria
*kultajuurtomaljakas, Sowerbyella imperialis
*kuoppajänönkorva, Otidea phlebophora
kuusennokipielus, Camarops tubulina
miilumaljakas, Pyropyxis rubra
*oliivikieli, Microglossum olivaceum
*peikonmalja, Ionomidotis irregularis
pippurimaahikas, Elaphomyces striatosporus
pitkäsarvisieni, Xylaria longipes
punareunamaljakas, Plectania melastoma
pähkinämaljakas, Urnula craterium
*raspikieli, Trichoglossum walteri
ruskojuurtomaljakas, Sowerbyella brevispora
rusomaljakas, Leucoscypha ovilloides
*seittikarvakka, Arachnopeziza aurelia
*sinimaitomaljakas, Peziza saniosa
sininappio, Mniaecia jungermanniae
*sitruunajänönkorva, Otidea concinna

Jäkälät

*aarnijäkälä, Elixia flexella
aarnikaihejäkälä, Lopadium disciforme
*aarnineulajäkälä, Chaenotheca hygrophila
aarninokijäkälä, Acolium karelicum
aarniruskeinen, Biatora fallax
aarnityynyjäkälä, Micarea hedlundii
aarniuurrejäkälä, Lambiella fuscosora
aidaskehräjäkälä, Protoparmelia oleagina
aidasnystyjäkälä, Lecidea paraclitica
alaskankultajäkälä, Calogaya bryochrysion
alppinapajäkälä, Umbilicaria leiocarpa
alppisäröjäkälä, Thelidium austriacum
*arojäkälä, Heppia lutosa
*atlantinkultajäkälä, Rufoplaca tristiuscula
*dalmatianmustuainen, Verrucaria fuscovelutina
*etelänmarmorijäkälä, Diplotomma pharcidium
etelänmustuainen, Verrucaria transiliens
*etelännaava, Usnea wasmuthii
*etelännappijäkälä, Rinodina polyspora
*etelännuppijäkälä, Calicium notarisii
*etelänpeikonjäkälä, Psorotichia lugubris
etelänpisteikäs, Naetrocymbe fraxini
*etelänrakojäkälä, Clauzadea metzleri
*haaratappijäkälä, Pilophorus robustus
*haavanhyytelöjäkälä, Collema subnigrescens
haavankermajäkälä, Ochrolechia pallescens
*haavanlimijäkälä, Fuscopannaria confusa
*haavannappijäkälä, Rinodina colobina
haavanpiilojäkälä, Arthonia patellulata
*haavansilmäjäkälä, Lecania dubitans
*hajamustuainen, Verrucaria disjuncta
hajanappijäkälä, Rinodina aspersa
hankotorvijäkälä, Cladonia glauca
hapsipullokas, Endocarpon adsurgens
*harmaamustuainen, Verrucaria caerulea
*harmaamyhkyjäkälä, Placopsis lambii
*harmaaneulajäkälä, Chaenotheca cinerea
*harsuluppo, Bryoria glabra
hattusäröjäkälä, Thelidium auruntii
hehkujäkälä, Catolechia wahlenbergii
*helohattujäkälä, Catillaria erysiboides
*helsinginmustuainen, Verrucaria helsingiensis
hentohitujäkälä, Piccolia ochrophora
hentokesijäkälä, Scytinium subtile
*hentoluppo, Bryoria tenuis
hentomustuainen, Verrucaria corticola
hentotinajäkälä, Stereocaulon incrustatum
hietajäkälä, Aphanopsis coenosa
*hitukeltajäkälä, Polycauliona phlogina
hongantorvijäkälä, Cladonia parasitica
huiskujäkälä, Cheiromycina flabelliformis
hämeenpaasijäkälä, Miriquidica ventosa
hämysukkulajäkälä, Scoliciosporum ophiosporum
*härmäkukkurajäkälä, Bryonora pruinosa
härmäpisteikäs, Arthopyrenia cinereopruinosa
härmäsilmäjäkälä, Lecania nylanderiana
höynäpiilojäkälä, Arthonia apatetica
*isohuppujäkälä, Strigula stigmatella
*isokaarijäkälä, Henrica theleodes
*isokuoppajäkälä, Acarospora macrospora
isosäröjäkälä, Thelidium papulare
*isovahajäkälä, Gyalecta peziza
isovellamonjäkälä, Atla alpina
isovirtajäkälä, Gyalidea fritzei
*itämerenlimajäkälä, Lempholemma degelianum
*jalokultajäkälä, Caloplaca lucifuga
*jalolehtojäkälä, Bacidia laurocerasi
*jalonyppyjäkälä, Buellia arnoldii
jalopallerojäkälä, Lecidella flavosorediata
*jalopiilojäkälä, Inoderma byssaceum
*jaloruukkujäkälä, Ramonia chrysophaea
jalosirotejäkälä, Varicellaria hemisphaerica
*jaloskutula, Scutula heeri
jalotorvijäkälä, Cladonia foliacea
*jalotulijäkälä, Gyalolechia bracteata
*jauhehuhmarjäkälä, Sclerophora farinacea
jauhekehräjäkälä, Lecanora exspersa
jauhenaava, Usnea fulvoreagens
jauheneulajäkälä, Chaenotheca stemonea
*jauhetinajäkälä, Stereocaulon farinaceum
*juovajäkälä, Xyloschistes platytropa
*juurikuoppajäkälä, Acarospora rhizobola
*jyrkännekonnanjäkälä, Polyblastia inconspicua
jyväskultajäkälä, Flavoplaca dichroa
jäkälännäppy, Nectriopsis lecanodes
jäykkätinajäkälä, Stereocaulon coniophyllum
*jäätikköjäkälä, Siphula ceratites
kaarrejäkälä, Arthrosporum populorum
kaarrekehräjäkälä, Protoparmeliopsis macrocyclos
*kaitalaakajäkälä, Physcia phaea
kalkkihattujäkälä, Catillaria lenticularis
*kalkkihyytelöjäkälä, Enchylium bachmanianum var. bachmanianum
kalkkikarttajäkälä, Rhizocarpon petraeum
*kalkkikeijunjäkälä, Biatorella fossarum
kalkkikirppujäkälä, Opegrapha dolomitica
*kalkkikirppunen, Opegrapha rupestris
*kalkkikonnakas, Halospora deminuta
kalkkikuultojäkälä, Vezdaea retigera
kalkkilehtojäkälä, Bacidia coprodes
*kalkkilemmonjäkälä, Lemmopsis arnoldiana
*kalkkimarmorijäkälä, Diplotomma lutosum
kalkkinystyjäkälä, Lecidea polycocca
*kalkkinännijäkälä, Pseudosagedia linearis
*kalkkipistejäkälä, Acrocordia conoidea
*kalkkiraspijäkälä, Staurothele guestphalica
*kalkkisilmäjäkälä, Lecania rabenhorstii
kalkkituoksujäkälä, Hymenelia epulotica
*kalkkitähtijäkälä, Petractis clausa
kalliokeuhkojäkälä, Lobarina scrobiculata
*kalliomunuaisjäkälä, Nephroma helveticum
*kalliopiilojäkälä, Arthonia fusca
kalliopöllyjäkälä, Ropalospora lugubris
kalvashuhmarjäkälä, Sclerophora pallida
kalvaskansijäkälä, Bagliettoa steineri
*kalvaskuoppajäkälä, Acarospora versicolor
kalvasruskeinen, Biatora pallens
kalvokonnanjäkälä, Agonimia gelatinosa
kapeahuulikultajäkälä, Caloplaca leptocheila
karhunkehräjäkälä, Lecanora leptacinella
*karstaruskokarve, Xanthoparmelia verruculifera
*kastanjakukkurajäkälä, Bryonora castanea
katajankultajäkälä, Caloplaca subathallina
*katvevahajäkälä, Gyalecta friesii
*kauharustojäkälä, Ramalina obtusata
kehräkultajäkälä, Caloplaca diphyodes
kelonuppijäkälä, Calicium adspersum
*keltalaikkajäkälä, Pertusaria flavida
keltanuppijäkälä, Calicium tigillare
keltaröyhelöntossukka, Abrothallus peyritschii
kenttäjäkälä, Sarcosagium campestre
kerppukermajäkälä, Ochrolechia szatalaënsis
ketotorvijäkälä, Cladonia decorticata
keuhkojäkälänryyni, Dactylospora lobariella
*kiiltojäkälä, Eopyrenula leucoplaca
*kiiltoluppo, Bryoria nitidula
*kiiltonaava, Usnea glabrata
kiirunanjäkälä, Dacampia hookeri
*kiisunapajäkälä, Umbilicaria dendrophora
*kimpputorvijäkälä, Cladonia subcervicornis
kinnaskiventiera, Aspicilia subradians
kirjojäkälä, Lithographa tesserata
*kirjolehtojäkälä, Bacidina arnoldiana
*kirjoluppo, Bryoria americana
kissantassujäkälä, Felipes leucopellaeus
kiventieranruudukas, Placopyrenium formosum
koivunhuhmarjäkälä, Sclerophora peronella
koivunkalvakkajäkälä, Psoroglaena abscondita
koivunlehtojäkälä, Bacidia igniarii
*koivunnappijäkälä, Rinodina trevisanii
koivunnystyjäkälä, Lecidea betulicola
koskityynyjäkälä, Micarea vulpinaris
kosteikkonystyjäkälä, Lecidea subhumida
koturineula, Chaenothecopsis epithallina
kristallikarttajäkälä, Rhizocarpon expallescens
kruunujäkälä, Rhexophiale rhexoblephara
kuiritinajäkälä, Stereocaulon spathuliferum
*kukrinvahajäkälä, Gyalecta kukriensis
kuoppavahajäkälä, Gyalecta foveolaris
kuparikeltuaisjäkälä, Candelariella vainioana
kuppikuoppajäkälä, Myriospora rhagadiza
*kuppirustojäkälä, Ramalina baltica
kuprupakurajäkälä, Toninia rosulata
kupukultajäkälä, Bryoplaca tetraspora
kupunuppujäkälä, Protoblastenia calva
*kuruvellamonjäkälä, Atla palicei
*kuulamustuainen, Verrucaria triglavensis
kuusenneula, Chaenothecopsis viridialba
kuusennystyjäkälä, Lecidea plebeja
*kuusenpiikkijäkälä, Gyalideopsis piceicola
kuusentassijäkälä, Cliostomum griffithii
kuviohurmioinen, Pronectria ornamentata
*kämmenjäkälälaji, Squamarina sp.
kätköhyytelöjäkälä, Rostania occultata var. occultata
*kätköraspijäkälä, Staurothele hymenogonia
*käyräpiilojäkälä, Arthonia excipienda
käyräsukkulajäkälä, Scoliciosporum curvatum
kääpiötyynyjäkälä, Micarea myriocarpa
kääpänystyjäkälä, Lecidea microphaea
lahokultajäkälä, Caloplaca caesiorufella
laholehtojäkälä, Bacidina phacodes
*lahoparvikas, Multiclavula mucida
lahotummujäkälä, Palicella filamentosa
lahotyynyjäkälä, Micarea elachista
lapinkultajäkälä, Parvoplaca tiroliensis
lapinmustuainen, Verrucaria devergens
lapinnaava, Usnea perplexans
lapinnappijäkälä, Rinodina mniaraeiza
*lapinnyppyjäkälä, Tetramelas chloroleucus
lapinnystyräjäkälä, Arctomia delicatula
lapinukonjäkälä, Sporastatia testudinea
*lapinverkkojäkälä, Sporodictyon terrestre
latojäkälä, Pseudothelomma ocellatum
lehtohelojäkälä, Biatoridium monasteriense
*lehtohitujäkälä, Strangospora deplanata
*lehtokarve, Cetrelia cetrarioides
lehtopikkupisteikäs, Muellerella hospitans
*lehtosilmäjäkälä, Lecania koerberiana
lepänmustuainen, Verrucaria lignicola
lepänpistejäkälä, Naetrocymbe rhyponta
*levymarmorijäkälä, Diplotomma venustum
liekohelmijäkälä, Puttea exsequens
liekojukurajäkälä, Protothelenella xylina
liekoneula, Chaenothecopsis debilis
*liekonystyjäkälä, Lecidea apochroeella
liekosäkkijäkälä, Thelocarpon superellum
*liitukarttajäkälä, Rhizocarpon chioneum
limikesijäkälä, Scytinium imbricatum
liminystyjäkälä, Romjularia lurida
limipullokas, Endocarpon psorodeum
liuskekiventiera, Aspicilia perradiata
liuskekonnanjäkälä, Polyblastia schisticola
*liuskelimajäkälä, Lempholemma intricatum
liuskenappijäkälä, Rinodina tephraspis
loishurmejäkälä, Ramboldia insidiosa
loisnappijäkälä, Rinodina parasitica
*louhukehräjäkälä, Lecanora subcarnea
*louhunahkajäkälä, Peltigera elisabethae
luoteiskarttajäkälä, Rhizocarpon copelandii
*lupponaava, Usnea chaetophora
lupporustojäkälä, Ramalina thrausta
*lännenhyytelöjäkälä, Collema nigrescens
*lännenkesijäkälä, Scytinium magnussonii
lännenlaikkajäkälä, Pertusaria coronata
*lännenlehtojäkälä, Bacidia friesiana
*lännenmunuaisjäkälä, Nephroma laevigatum
lännentorvijäkälä, Cladonia polydactyla
lättälimajäkälä, Lempholemma dispansum
maanuppujäkälä, Protoblastenia terricola
maasäröjäkälä, Thelidium zwackhii
maavellamonjäkälä, Atla wheldonii
*maitonappijäkälä, Rinodina calcigena
*maksakilpinen, Placidium squamulosum
*muhkumustuainen, Verrucaria apatela
muhkurajäkälä, Bryodina rhypariza
munuaiskupru, Refractohilum galligenum
munuaislasikarvonen, Protounguicularia nephromatis
munuaisneppi, Plectocarpon nephromeum
munuaispiilokka, Arthonia nephromiaria
*murikkasäröjäkälä, Thelidium impressum
muurikehräjäkälä, Myriolecis crenulata
myhkyhyytelöjäkälä, Enchylium bachmanianum var. millegranum
*myhkypiilokka, Arthonia gelidae
myhkytinajäkälä, Stereocaulon capitellatum
*mäkikonnanjäkälä, Polyblastia fugax
*naalinjäkälä, Phaeorrhiza nimbosa
*naalinnystyräjäkälä, Arctomia interfixa
nahkajäkälänhymelöinen, Lasiosphaeriopsis salisburyi
nahkajäkälännappunen, Pezizella epithallina
nahkaneppi, Plectocarpon peltigerae
*napanystyjäkälä, Lecidea umbonata
*nappikarve, Parmelina pastillifera
nastanystyjäkälä, Lecidea globulispora
nauhanappijäkälä, Rinodina bischoffii
nelikkonappijäkälä, Rinodina conradii
nipukkajäkälä, Cresporhaphis wienkampii
nokilehtojäkälä, Bacidia vermifera
nokinapajäkälä, Umbilicaria havaasii
*nokinappijäkälä, Rinodina calcarea
*norjanröyhelö, Platismatia norvegica
*norjantyynyjäkälä, Micarea osloënsis
*norrlanninmustuainen, Verrucaria norrlandica
*nuijaneulajäkälä, Chaenotheca hispidula
nuijatorvijäkälä, Cladonia polycarpoides
nukkamunuaisjäkälä, Nephroma resupinatum
nukkatyynyjäkälä, Micarea tomentosa
*nypykkäkirppujäkälä, Opegrapha vermicellifera
oranssinappijäkälä, Rinodina cinnamomea
orvonmustuainen, Verrucaria vitikainenii
orvonvellamonjäkälä, Atla vitikainenii
*otavannystyjäkälä, Lecidea septentrionalis
othmarinmustuainen, Verrucaria othmarbreussii
*oulangankeijunjäkälä, Biatorella hemisphaerica
*oulanganmustejäkälä, Placynthium stenophyllum
*oulanganmustuainen, Verrucaria oulankaensis
*oulangansäröjäkälä, Thelidium larianum
*oulanganvellamonjäkälä, Atla oulankaensis
*paahdekypäräjäkälä, Farnoldia hypocrita
*paahdelemmonjäkälä, Lemmopsis pelodes
pahtahyytelöjäkälä, Collema glebulentum
*pahtakonnanjäkälä, Polyblastia aurorae
*pahtapakurajäkälä, Toninia alutacea
*palleropaanujäkälä, Psora globifera
pallotohvelijäkälä, Anisomeridium biforme
*pampulamustuainen, Verrucaria cataleptoides
*partanaava, Usnea barbata
petäjänkehräjäkälä, Lecanora cadubriae
*pihanappijäkälä, Rinodina archaea
pihlajanlaikkajäkälä, Lepra ophthalmiza
*pihlajanläiskäjäkälä, Phlyctis agelaea
*piikkiluppo, Bryoria smithii
piilolehtojäkälä, Bacidia inornata
*piilonappijäkälä, Rinodina immersa
piilonännijäkälä, Porina leptalea
piiloraspijäkälä, Staurothele rupifraga
pikikehräjäkälä, Myriolecis torrida
*pikkukaarijäkälä, Henrica melaspora
pikkukarttajäkälä, Rhizocarpon sublavatum
pikkukesijäkälä, Scytinium biatorinum
pikkukonnakas, Halospora discrepans
*pikkukonnanjäkälä, Polyblastia intermedia
*pikkupistejäkälä, Acrocordia subglobosa
pikkurustojäkälä, Ramalina dilacerata
*pikkuverkkojäkälä, Sporodictyon minutum
pikkuviirujäkälä, Xylographa trunciseda
*pisamavahajäkälä, Gyalecta incarnata
*pisarakonnanjäkälä, Agonimia globulifera
*pistekonnanjäkälä, Polyblastia singularis
*pohjanhyytelöjäkälä, Collema curtisporum
*pohjankuppijäkälä, Solorina octospora
pohjanpaasijäkälä, Miriquidica leucophaeoides
pohjansäkkijäkälä, Thelocarpon depressellum
*pohjantinajäkälä, Stereocaulon arenarium
*pohjolankonnanjäkälä, Polyblastia media
*poimuhyytelöjäkälä, Blennothallia crispa
*puistokultajäkälä, Solitaria chrysophthalma
punahurmejäkälä, Ramboldia cinnabarina
punakorujäkälä, Rhizoplaca chrysoleuca
punakukkurajäkälä, Bryonora septentrionalis
pähkinänpisteikäs, Pyrenula coryli
päällyskultajäkälä, Caloplaca stillicidiorum
raidanhyytelöjäkälä, Collema furfuraceum
raidankeuhkoneppi, Plectocarpon lichenum
raidannappijäkälä, Rinodina cinereovirens
raidanpiilojäkälä, Arthonia incarnata
*rantanahkapiilokka, Arthonia fuscopurpurea
*rasvamustuainen, Verrucaria pinguicula
*reikäkarve, Menegazzia terebrata
*reunamustuainen, Verrucaria fraudulosa
*revonpiilojäkälä, Arthonia helvola
*rikonkultajäkälä, Athallia saxifragarum
ripsisopulinjäkälä, Leptochidium albociliatum
*risahyytelöjäkälä, Callome multipartita
*ritarikultajäkälä, Caloplaca exsecuta
*rosokilpinen, Catapyrenium psoromoides
rosokiventiera, Aspicilia dendroplaca
*rotkokehräjäkälä, Lecanora epanora
*rotkoluppo, Bryoria bicolor
*rotkoraspijäkälä, Staurothele succedens
rotkoruijanjäkälä, Leciophysma furfurascens
*rotkoseittijäkälä, Sarcogyne distinguenda
ruostekultajäkälä, Blastenia ferruginea
*ruotsinkirppujäkälä, Opegrapha suecica
ruskokilpinen, Placidium rufescens
*ruskokonnanjäkälä, Polyblastia fusca
ruskoneulajäkälä, Chaenotheca phaeocephala
rusokultajäkälä, Caloplaca fuscorufa
rusolaakajäkälä, Phaeophyscia endophoenicea
rusolehtojäkälä, Bacidia herbarum
rusonuppujäkälä, Protoblastenia lilacina
rusopyöröjäkälä, Catinaria neuschildii
*rusovirtajäkälä, Gyalidea roseola
ruutukilpijäkälä, Dermatocarpon leptophyllodes
*ruutumustuainen, Verrucaria polysticta
*ryppykesijäkälä, Scytinium schraderi
ryväsjäkälä, Hertelidea botryosa
*ryväslimajäkälä, Lempholemma botryosum
*ryynijäkälä, Gregorella humida
*ryynikultajäkälä, Caloplaca isidiigera
*ryynilehtojäkälä, Bacidia biatorina
ryynilimajäkälä, Lempholemma isidioides
ryynilimijäkälä, Moelleropsis nebulosa
*röyhelökarve, Cetrelia olivetorum
*saananmustuainen, Verrucaria saanaënsis
*saaristokonnanjäkälä, Polyblastia dimidiata
*saarnenjäkälä, Megalaria grossa
*salojäkälä, Schismatomma pericleum
salonyppyjäkälä, Buellia erubescens
*salosilmäjäkälä, Lecania fuscella
sammalkehräjäkälä, Lecanora epibryon
*sammalkonnanjäkälä, Polyblastia agraria
sammallimajäkälä, Lempholemma chalazanum
sammallimiryyni, Dactylospora protothallina
*sammalnyppyjäkälä, Tetramelas geophilus
sammalvahajäkälä, Gyalecta geoica
sauvaneulajäkälä, Chaenotheca sphaerocephala
savihyytelöjäkälä, Enchylium limosum
savijäkälä, Leptogium byssinum
savonsäröjäkälä, Thelidium olivaceonitens
*seinätassijäkälä, Cliostomum corrugatum
*seitakultajäkälä, Pachypeltis castellana
seitanappijäkälä, Rinodina turfacea var. ecrustacea
*siimesjäkälä, Heterodermia speciosa
siloneulajäkälä, Chaenotheca laevigata
sinikesijäkälä, Leptogium cyanescens
sinitiera, Eiglera flavida
sipoonmustuainen, Verrucaria amylacea
*sirontajäkälä, Involucropyrenium nuriense
sirorustojäkälä, Ramalina elegans
sirosäröjäkälä, Thelidium aphanes
soikioviirujäkälä, Xylographa erratica
sokkelojäkälä, Claurouxia chalybeioides
*sormijäkälä, Dactylina ramulosa
sormiraspijäkälä, Staurothele pulvinata
sukkulakuultojäkälä, Vezdaea acicularis
*suomenkuoppajäkälä, Acarospora castaneocarpa
*suomennappijäkälä, Rinodina deflectens
suomensojokka, Phaeocalicium tremulicola
suomukuoppajäkälä, Acarospora oligospora
suomupakurajäkälä, Toninia squalida
suomusimpukkajäkälä, Normandina pulchella
*suomusopulinjäkälä, Leptochidium crenatulum
suonirustojäkälä, Ramalina sinensis
*sysinuppijäkälä, Calicium abietinum
*sädelimajäkälä, Lempholemma radiatum
taigakehräjäkälä, Lecanora umbricolor
*taigakonnanjäkälä, Polyblastia helvetica
*taigamustuainen, Verrucaria onegensis
taiganappijäkälä, Rinodina olivaceobrunnea
taigatyynyjäkälä, Micarea eximia
takkuhankajäkälä, Evernia divaricata
*talikalvakkajäkälä, Psoroglaena biatorella
tammenlaikkajäkälä, Pertusaria pertusa
*tammennuppijäkälä, Calicium quercinum
tappijäkälänhymelöinen, Lasiosphaeriopsis pilophori
tappisäkkijäkälä, Thelocarpon strasseri
tinakultajäkälä, Rufoplaca scotoplaca
tippajäkälä, Thelopsis melathelia
*toskalinmustuainen, Verrucaria sublapponica
*tsekinmustuainen, Verrucaria corcontica
tummakehräjäkälä, Lecanora anopta
*tummakultajäkälä, Pyrenodesmia variabilis
*tummatuoksujäkälä, Hymenelia melanocarpa
*tummavahajäkälä, Gyalecta truncigena
*tundrahattujäkälä, Catillaria groenlandica
*tundrakiventiera, Aspicilia pergibbosa
tundrakultajäkälä, Amundsenia approximata
*tundramustejäkälä, Placynthium pulvinatum
tundramustuainen, Verrucaria lapponica
tundrapaisukarve, Hypogymnia subobscura
*tundravellamonjäkälä, Atla tibelliorum
tunturihuppujäkälä, Strigula muscicola
tunturihyytelöjäkälä, Rostania ceranisca
*tunturikarstajäkälä, Santessoniella arctophila
tunturikilpinen, Placidium norvegicum
tunturikiventiera, Aspicilia njuljae
tunturikonnanjäkälä, Polyblastia sendtneri
tunturikukkurajäkälä, Bryonora curvescens
*tunturilimijäkälä, Pannaria hookeri
*tunturimustejäkälä, Placynthium dolichoterum
tunturisilmäjäkälä, Halecania alpivaga
tunturisäkkijäkälä, Thelocarpon sphaerosporum
tunturisäröjäkälä, Thelidium decussatum
*tunturivahajäkälä, Gyalecta erythrozona
*tuoksupakurajäkälä, Toninia aromatica
tuomenpisteikäs, Arthopyrenia cerasi
tuonenkonnanjäkälä, Polyblastia borealis
*tuonennappijäkälä, Rinodina orculata
tupsalejäkälä, Ricasolia amplissima
*tupsurustojäkälä, Ramalina roesleri
turjannahkajäkälä, Peltigera frippii
*turunkultajäkälä, Caloplaca turkuensis
turvenappijäkälä, Rinodina turfacea var. turfacea
*turvetorvijäkälä, Cladonia incrassata
tylppökiventiera, Aspicilia permutata
tynnyrijäkälä, Megaspora verrucosa
tyrskykilpijäkälä, Dermatocarpon polyphyllizum
tyvimustuainen, Verrucaria trabicola
tyvinystyjäkälä, Lecidea strasseri
*täpläkesijäkälä, Scytinium fragrans
*täpläpakurajäkälä, Toninia physaroides
*täpläruskeinen, Biatora hemipolia
vaharantatiera, Ionaspis ceracea
valkokonnanjäkälä, Polyblastia albida
varjojäkälä, Chaenotheca gracilenta
varjosilmäjäkälä, Lecania sylvestris
viherkansijäkälä, Bagliettoa parmigerella
viherkorujäkälä, Rhizoplaca melanophthalma
*viherlehtojäkälä, Bacidia viridescens
voijäkälä, Candelaria pacifica
*vuomanahkajäkälä, Peltigera retifoveata
*vuorijäkälä, Dimelaena oreina
vuorinahkajäkälä, Peltigera monticola
*vuorivahajäkälä, Gyalecta subclausa
äimäjäkälä, Rhaphidicyrtis trichosporella

SELKÄRANKAISET ELÄIMET

Nisäkkäät

liito-orava, Pteromys volans
*naali, Vulpes lagopus
pikkulepakko, Pipistrellus nathusii
*ripsisiippa, Myotis nattereri
*saimaannorppa, Pusa hispida saimensis

Linnut

arosuohaukka, Circus macrourus
*etelänkiisla, Uria aalge
*etelänsuosirri, Calidris alpina schinzii
*haarahaukka, Milvus migrans
haarapääsky, Hirundo rustica
*heinäkurppa, Gallinago media
hiirihaukka, Buteo buteo
huuhkaja, Bubo bubo
hömötiainen, Poecile montanus
karikukko, Arenaria interpres
keräkurmitsa, Eudromias morinellus
*kiljuhanhi, Anser erythropus
*kiljukotka, Clanga clanga
kirjokerttu, Curruca nisoria
koskikara, Cinclus cinclus
kuhankeittäjä, Oriolus oriolus
*kuningaskalastaja, Alcedo atthis
lampiviklo, Tringa stagnatilis
*lapasotka, Aythya marila
lapinkirvinen, Anthus cervinus
lapinsirri, Calidris temminckii
lapinuunilintu, Seicercus borealis
liejukana, Gallinula chloropus
maakotka, Aquila chrysaetos
mehiläishaukka, Pernis apivorus
merisirri, Calidris maritima
mustakurkku-uikku, Podiceps auritus
mustapyrstökuiri, Limosa limosa
*mustatiira, Chlidonias niger
muuttohaukka, Falco peregrinus
naurulokki, Chroicocephalus ridibundus
niittysuohaukka, Circus pygargus
pajusirkku, Schoeniclus schoeniclus
peltosirkku, Emberiza hortulana
pensastasku, Saxicola rubetra
piekana, Buteo lagopus
pikkuhuitti, Zapornia parva
pikkukultarinta, Iduna caligata
pikkusirri, Calidris minuta
*pikkutiira, Sternula albifrons
pikku-uikku, Tachybaptus ruficollis
pilkkasiipi, Melanitta fusca
pulmunen, Plectrophenax nivalis
pussitiainen, Remiz pendulinus
pähkinänakkeli, Sitta europaea
*rantakurvi, Xenus cinereus
rastaskerttunen, Acrocephalus arundinaceus
riskilä, Cepphus grylle
ristisorsa, Tadorna tadorna
ruokosirkkalintu, Locustella luscinioides
räystäspääsky, Delichon urbicum
selkälokki, Larus fuscus
sepelrastas, Turdus torquatus
sinisuohaukka, Circus cyaneus
sitruunavästäräkki, Motacilla citreola
suokukko, Calidris pugnax
tervapääsky, Apus apus
*tunturihaukka, Falco rusticolus
tunturikiuru, Eremophila alpestris
tunturipöllö, Bubo scandiacus
turkinkyyhky, Streptopelia decaocto
turturikyyhky, Streptopelia turtur
törmäpääsky, Riparia riparia
töyhtötiainen, Lophophanes cristatus
valkoselkätikka, Dendrocopos leucotos
varpunen, Passer domesticus
varpuspöllö, Glaucidium passerinum
vesipääsky, Phalaropus lobatus
viherpeippo, Chloris chloris
viiksitimali, Panurus biarmicus
viiriäinen, Coturnix coturnix
virtavästäräkki, Motacilla cinerea
vuorihemppo, Linaria flavirostris

Sammakkoeläimet

*rupilisko, Triturus cristatus

SELKÄRANGATTOMAT ELÄIMET

Nivelmadot

*verijuotikas, Hirudo medicinalis

Nilviäiset

*ahmattikotilo, Merdigera obscura
*harmaasulkukotilo, Bulgarica cana
*hienouurresulkukotilo, Clausilia dubia
*idänsulkukotilo, Macrogastra borealis
*isosulkukotilo, Macrogastra ventricosa
*jokihelmisimpukka, Margaritifera margaritifera
*kalkkisiemenkotilo, Vertigo genesii
*kalkkitorvilokotilo, Quickella arenaria
*litteäkristallikotilo, Vitrea contracta
nystysiruetana, Arion intermedius
*soukkasulkukotilo, Ruthenica filograna
*suorasuusulkukotilo, Cochlodina orthostoma
vuollejokisimpukka, Unio crassus

Hämähäkkieläimet

dyyniotsohämähäkki, Arctosa perita
dyyniriippuhämähäkki, Ipa keyserlingi
*hietakivikkohämähäkki, Berlandina cinerea
hietanopsahämähäkki, Rhysodromus fallax (Philodromus fallax)
hämähäkkilaji, Alopecosa barbipes
hämähäkkilaji, Clubiona juvenis
jokirapuhämähäkki, Xysticus viduus
lehtorapuhämähäkki, Xysticus luctator
*lettokääpiöhämähäkki, Satilatlas britteni
letto-okajalkahämähäkki, Zora parallela
lettorapuhämähäkki, Ozyptila gertschi
lounaanvarpuhämähäkki, Cicurina cicur
luola-aukkohämähäkki, Meta menardi
muurahaiskääpiöhämähäkki, Acartauchenius scurrilis
niittysuppilohämähäkki, Agelena labyrinthica
paahderapuhämähäkki, Ozyptila scabricula
palsakääpiöhämähäkki, Kikimora palustris
rämeristihämähäkki, Aculepeira ceropegia
saaristokääpiöhämähäkki, Silometopus ambiguus
tummahelmihämähäkki, Enoplognatha thoracica
töpököyttäjähämähäkki, Euryopis laeta

Juoksujalkaiset

*viherjuoksiainen, Geophilus carpophagus

Äyriäiset

*paljakkakilpiäinen, Lepidurus arcticus
pohjanlehtijalkainen, Branchinecta paludosa

Hyönteiset

Päivänkorennot

jokisurviainen, Brachycercus harrisellus
kymisurviainen, Ephemera lineata
*petosurviainen, Baetopus tenellus
*tummanyhäsurviainen, Habrophlebia fusca
vantaansurviainen, Heptagenia flava

Sudenkorennot

kääpiötytönkorento, Nehalennia speciosa
viherukonkorento, Aeshna viridis

Verkkosiipiset

virtakorento, Osmylus fulvicephalus

Koskikorennot

*etelänkoipikorri, Nemoura dubitans
*vantaankorri, Rhabdiopteryx acuminata

Suorasiipiset

*palosirkka, Psophus stridulus
*ruususiipisirkka, Bryodemella tuberculata
sarviokasirkka, Tetrix tenuicornis

Luteet

aitoahdelude, Notostira erratica
ajuruoholude, Pionosomus varius
haarniskalude, Catoplatus fabricii
hietaruutulude, Rhyparochromus phoeniceus
hietikkolude, Gonianotus marginepunctatus
hietikkomataralude, Polymerus lammesi
hietikkonatalude, Phimodera humeralis
karvaraitalude, Pilophorus confusus
kellokimolude, Orthocephalus brevis
kirjopiilolude, Tritomegas bicolor
kissankäpälälude, Galeatus spinifrons
koilude, Tropidophlebia costalis
kuorilatikka, Aradus bimaculatus
kyyröslude, Pygolampis bidentata
lehmuslude, Megacoelum infusum
lemmikkilude, Dictyla convergens
leveäharmolude, Peritrechus nubilus
liekolutiainen, Ceratocombus corticalis
masmalohammaslude, Coriomeris scabricornis
*mykerökauluslude, Calocoris roseomaculatus
mykerörikkalude, Orius horvathi
*myyräkangaslude, Geocoris grylloides
nopsalude, Systellonotus triguttatus
nummilatuskalude, Sciocoris cursitans
nummimarmorilude, Phytocoris insignis
*otakilokkilude, Parapiesma salsolae
*paahdekangaslude, Geocoris dispar
palolatikka, Aradus angularis
pitkäsiipikirvalude, Temnostethus pusillus
pähkinäkaitalude, Orthotylus prasinus
pääskylude, Oeciacus hirundinis
rimpijuoksulude, Salda sahlbergi
rytilude, Actinocoris signatus
soukkasavikkalude, Piesma capitatum
suolakkolude, Halosalda lateralis
toukohohtolude, Euryopicoris nitidus
tuhkalatikka, Aradus laeviusculus
tummajuoksulude, Salda muelleri
täplänaskalilude, Nabis punctatus
töyräslude, Brachycarenus tigrinus
*viirukangaslude, Geocoris ater

Yhtäläissiipiset

alppiruusukemppi, Cacopsylla rhododendri
angervotäpläkeijukas, Micantulina pseudomicantula
arokirpukas, Stiromoides maculiceps
hiekkakirpukas, Kosswigianella exigua
hiekkaponsikas, Psammotettix albomarginatus
hietikkosarakirva, Iziphya bufo
kaskaslaji, Arthaldeus striifrons
kaskaslaji, Ditropsis flavipes
kaskaslaji, Eurhadina kirschbaumi
kaskaslaji, Eurhadina ribauti
kaskaslaji, Florodelphax leptosoma
kemppilaji, Cacopsylla zetterstedti
kemppilaji, Craspedolepta malachitica
kemppilaji, Trioza chrysanthemi
ketoponsikas, Psammotettix cephalotes
*keulankärkikirva, Nearctaphis vera
kilpikirvalaji, Planococcus vovae
kirvalaji, Cinara pinihabitans
kirvalaji, Cinara piniphila
kirvalaji, Cinara smolandiae
kirvalaji, Maculolachnus submacula
kirvalaji, Trama rara
*kirvalaji, Therioaphis brachytricha
kirvalaji, Acanthochermes quercus
kirvalaji, Acyrthosiphon auctum
kirvalaji, Acyrthosiphon chelidonii
kirvalaji, Amphorophora gei
kirvalaji, Anthracosiphon hertae
kirvalaji, Aphis brunellae
*kirvalaji, Aphis erigerontis
kirvalaji, Aphis etiolata
kirvalaji, Aphis newtoni
kirvalaji, Aphis praeterita
kirvalaji, Aphis ruborum
kirvalaji, Aphis selini
kirvalaji, Aphis serpylli
kirvalaji, Aspidaphis adjuvans
kirvalaji, Brachycaudus napelli
kirvalaji, Chaetosiphon tetrarhodum
kirvalaji, Coloradoa abrotani
kirvalaji, Coloradoa campestrella
kirvalaji, Coloradoa inodorella
kirvalaji, Dysaphis hirsutissima
kirvalaji, Dysaphis ossiannilssoni
kirvalaji, Lipaphis alliariae
kirvalaji, Macrosiphoniella abrotani
kirvalaji, Macrosiphoniella asteris
kirvalaji, Macrosiphum lisae
kirvalaji, Macrosiphum weberi
kirvalaji, Megourella purpurea
kirvalaji, Nasonovia altaensis
kirvalaji, Pleotrichophorus duponti
kirvalaji, Pleotrichophorus persimilis
kirvalaji, Schizaphis rufula
kirvalaji, Titanosiphon artemisiae
kirvalaji, Trichosiphonaphis corticis
kirvalaji, Uroleucon inulicola
kirvalaji, Geoica setulosa
kirvalaji, Paracletus cimiciformis
kirvalaji, Smynthurodes betae
*korpikirpukas, Florodelphax paryphasma
kuljuponsikas, Limotettix atricapillus
käenminttutinkeli, Eupteryx collina
lehdesniittykirpukas, Muirodelphax aubei
lehtotinkeli, Edwardsiana stehliki
luhtakaunokas, Cicadella lasiocarpae
lusteponsikas, Adarrus multinotatus
lännenpehkupää, Anaceratagallia estonica
*marunanaamiokas, Macropsidius sahlbergi
*masmalokirva, Aphis klimeschi
mesiheinäkirpukas, Muellerianella fairmairei
*nataponsikas, Psammotettix excisus
*nurmikohokkikirva, Brachycolus cucubali
*orapaatsamakemppi, Cacopsylla rhamnicola
*paahdeponsikas, Laburrus impictifrons
paahdeporaponsikas, Doratura exilis
puistotinkeli, Edwardsiana plebeja
rantavehnäponsikas, Psammotettix sabulicola
röllikeijukas, Dikraneura variata
saaristokemppi, Trioza rhamni
siperianponsikas, Mongolojassus sibiricus
soraikkokirpukas, Achorotile longicornis
suolarantaponsikas, Macrosteles sordidipennis
suppaponsikas, Limotettix ochrifrons
tupasvillaponsikas, Cosmotettix panzeri
*vuorilaulukaskas, Cicadetta montana
vuoriponsikas, Rosenus laciniatus

Ripsiäiset

mäntylahotorviainen, Eurytrichothrips affinis

Perhoset

aarnikiiltokääriäinen, Cydia cornucopiae
*ahdeyökkönen, Athetis gluteosa
*ahoaamukääriäinen, Clepsis lindebergi
ahokirjokääriäinen, Selenodes karelicus
ahokätkökääriäinen, Neocochylis hybridella (Cochylis hybridella)
aholattakoi, Agonopterix capreolella
aitakääriäinen (tarhaharmokääriäinen), Neosphaleroptera nubilana
ajuruohojäytäjäkoi, Scrobipalpa artemisiella
*ajuruohopussikoi, Coleophora lixella
ajuruohosulkanen, Merrifieldia leucodactyla
*ajuruohovarsikoi, Klimeschia transversella
*apilakirjokääriäinen, Capricornia boisduvaliana
aroaamukääriäinen, Clepsis neglectana
aurinkoyökkönen, Panemeria tenebrata
dyyniheinäkoisa, Pediasia fascelinella
dyynikoisa, Lamoria zelleri
dyynisammalkoi, Bryotropha umbrosella
*dyynisukkulakoi, Scythris empetrella
*dyynisulkanen, Merrifieldia tridactyla
elokaarnakääpiökoi, Zimmermannia atrifrontella
*esikkokaitakoi, Monochroa servella
etelänhopeatäplä, Argynnis laodice
etelävalkotäpläpaksupää, Hesperia comma subsp. comma
haapakiitäjä, Laothoe amurensis
*haapatyttöperhonen, Archiearis notha
*haarikkopussikoi, Coleophora boreella
hakamiinakoi, Phyllonorycter lautellus
hammasharmoyökkönen, Xestia distensa
hanhenpajumiinakoi, Phyllonorycter quinqueguttellus
hanhikkikääpiökoi, Stigmella aeneofasciella
harjupussikoi, Coleophora colutella
*harjusinisiipi, Scolitantides vicrama
heinäratamokoisa, Homoeosoma sinuellum
heinätähtimövyökoi, Caryocolum petrophilum
helmihitukoi, Elachista tetragonella
helmiäiskoisa (helmiäissoukkokoisa), Selagia argyrella
hevosmuurahaiskoi, Niditinea truncicolella
hierakkakaitakoi, Monochroa palustrella
*hietahitukoi, Elachista bruuni
hietamittari, Phibalapteryx virgata
*hietaneilikkavyökoi, Caryocolum arenariellum
hietapeilikääriäinen, Pelochrista huebneriana
hietapussikoi, Coleophora caelebipennella
*hietikkokenttäkääriäinen, Dichrorampha heegerana
*hietikkokoisa, Pima boisduvaliella
*hopeajuovakoisa, Catoptria fulgidella
huhtasinisiipi, Aricia nicias
*humalakiiltokääriäinen, Grapholita discretana
*hämeenhitukoi, Elachista saarelai
idänhäränsilmä, Hyponephele lycaon
idänlatvakääriäinen, Pammene luculentana
*idänokakoisa, Udea elutalis
idänritariyökkönen, Catocala adultera
isoapollo (apollo), Parnassius apollo
*isoarokoisa, Pempeliella ornatella
*isoharmokääriäinen, Cnephasia communana
isopussikoi, Coleophora brevipalpella
isoraanumittari, Epirrhoe tartuensis
isovahakoisa, Galleria mellonella
isovaskiyökkönen, Autographa macrogamma
jalavakiiltokääriäinen, Cydia leguminana
*jalavakätkökääriäinen, Phtheochroa schreibersiana
jalavamiinakoi, Phyllonorycter tristrigellus
jalavapussikoi, Coleophora badiipennella
*jalavatöyhtökoi, Bucculatrix albedinella
*juurilasisiipi, Bembecia ichneumoniformis
*jäkkäräverkkokoi, Digitivalva reticulella
jäkälämittari, Cleorodes lichenarius
jäkälänopsayökkönen, Sympistis lapponica
jättisammalkoisa, Gesneria centuriella
*kaakonsurviaiskoi, Nemophora minimella
kairanokiperhonen, Erebia disa
*kalkkikirjokääriäinen, Argyroploce noricana
*kallioishietakoi, Gnorimoschema nordlandicolellum
kallioisjäytäjäkoi, Scrobipalpula diffluella
kallioiskätkökääriäinen, Cochylidia heydeniana
*kallioissulkanen, Oidaematophorus rogenhoferi
*kallioistöyhtökoi, Bucculatrix latviaella
kalliokiiltokoi, Glyphipterix equitella
kalliolahokoi, Decantha borkhausenii
*kalliosinisiipi, Scolitantides orion
kalvaskeltasiipi, Eilema pygmaeolum
kangaskeltanosulkanen, Oxyptilus ericetorum
kangaskirjokääriäinen, Argyroploce concretana
kannussinisiipi, Cupido argiades
*karjalanharmokääriäinen, Cnephasia alticolana
karjalanpussikoi, Coleophora carelica
kaskivarsikääriäinen, Endothenia gentianaeana
*katkokätkökääriäinen, Aethes beatricella
katkolattakoi, Agonopterix alstromeriana
kaunokirjokoi, Heinemannia laspeyrella
*kaunokkikätkökääriäinen, Cochylimorpha alternana
*kaunokkipeilikääriäinen, Pelochrista caecimaculana
kaunokkipussikoi, Coleophora conspicuella
kaunopatinayökkönen, Euchalcia variabilis
kaunosavikkakoi, Chrysoesthia drurella
kekokoi, Myrmecozela ochraceella
keltapalsamikääriäinen, Pristerognatha penthinana
keltatäplähiipijä, Carterocephalus palaemon
*keltaverkkoperhonen (punakeltaverkkoperhonen), Euphydryas aurinia
kelttosulkanen, Oxyptilus distans
keminhitukoi, Elachista krogeri
*kenttähietakoi, Gnorimoschema streliciellum
*kenttäkirjokoisa, Pyrausta ostrinalis
*kenttäpussikoi, Coleophora directella
kesäkuusamahitukoi, Perittia herrichiella
ketoharmokääriäinen, Cnephasia pasiuana
*ketohitukoi, Perittia farinella
ketopeilikääriäinen, Eucosma fulvana
ketosiilikäs, Arctia aulica
*ketosukkulakoi, Scythris laminella
*ketotöyhtökoi, Bucculatrix argentisignella
*ketovyökoi, Caryocolum alsinellum
kevättynkäkoi, Diurnea fagella
kihokkisulkanen, Buckleria paludum
kiiltohammaskoi, Epermenia profugella
*kiiltokeulakoi, Chionodes violaceus
kirjoheinäkoisa, Agriphila biarmica
kirjolahokoi, Denisia stroemella
kirjomaayökkönen, Opigena polygona
*kirjopapurikko, Lopinga achine
*kirjoviiksikoi, Brachmia dimidiella
*kirvelilattakoi, Depressaria chaerophylli
kissankäpäläpussikoi, Coleophora pappiferella
*kitkerökätkökääriäinen, Aethes tesserana
kohokkipussikoi, Coleophora hackmani
*koiruohokoisa, Euzophera cinerosella
*koiruohopussikoi, Coleophora absinthii
kolmitäplähitukoi, Elachista triatomea
kolmitäpläkoi, Telechrysis tripuncta
korokoi, Elatobia fuliginosella
kortehietakoi, Gnorimoschema herbichii
korukaitakoi, Eulamprotes superbella
*koukerokoisa, Diasemia reticularis
*kulopussikoi, Coleophora amellivora
kulosukkulakoi, Scythris noricella
*kultalatvakääriäinen, Pammene aurana
*kultasurviaiskoi, Nemophora metallica
kupariyökkönen, Syngrapha hochenwarthi
*kurjenhernepussikoi, Coleophora svenssoni
kurupohjanmittari, Entephria nobiliaria
*kuusamakääpiökoi, Stigmella lonicerarum
kuusamalasisiipi, Synanthedon soffneri
kuusamaviuhkanen, Pterotopteryx dodecadactyla
kuuyökkönen, Zanclognatha lunalis
käpäläjäytäjäkoi, Scrobipalpa murinella
käpäläkirjokoisa, Pyrausta porphyralis
*käpälälattakoi, Levipalpus hepatariellus
kärsäkoisa, Synaphe punctalis
kärsämöpussikoi, Coleophora millefolii
kärsämöväkäskoi, Sophronia sicariella
kääpiöhopeatäplä, Boloria improba
kääriäiskoi, Carcina quercana
laidunharmokääriäinen (pikkuharmokääriäinen), Cnephasia incertana
laidunkaitakoi, Monochroa sepicolella
laikkupussimittari, Comibaena bajularia
*lapinkaalikoi, Rhigognostis kuusamoensis
lapinkeltaperhonen, Colias hecla
lapinkenttämittari, Xanthorhoe abrasaria
lapinkirjokoisa, Loxostege ephippialis
lapinlattakoi, Agonopterix arctica
lapinsukkulakoi, Scythris fuscopterella
lapinverkkoperhonen, Euphydryas iduna
lapinvuokkohohtokoi, Aristotelia heliacella
lapinvuokkokääpiökoi, Stigmella dryadella
lapinvuokkopussikoi, Coleophora unigenella
lapinvuokkovarsikoi, Tinagma dryadis
lapinvuokkoväkäskoi, Sophronia gelidella
lattamaayökkönen, Spaelotis ravida
*laukkaneilikkahohtokoi, Aristotelia brizella
lehdeskääpiökoi, Stigmella hybnerella
*lehmuskirjokoi, Chrysoclista linneella
lehtohopeatäplä, Boloria titania
lehtopussikoi, Coleophora anatipennella
leppäsoukkokääriäinen, Epinotia sordidana
*lettokoi, Scrobipalpopsis petasitis
linnunherneryhäkoi, Leucoptera lathyrifoliella
*linnunhernetikkukoi, Micrurapteryx gradatella
liuskepaljakkayökkönen, Xestia lyngei
*loistokaapuyökkönen, Cucullia argentea
lompolohitukoi, Elachista kebneella
lounaanpeittoyökkönen, Luperina testacea
lounaanseulakoi, Incurvaria masculella
*luhtakirjokääriäinen, Aterpia chalybeia
*luhtakultasiipi, Lycaena helle
luhtasukkulakoi, Scythris palustris
*luhtatuikekoi, Prochoreutis solaris
lustehitukoi, Elachista subocellea
luuaamukääriäinen, Clepsis rogana
luumittari, Aspitates gilvaria
luumutarhakoi, Argyresthia albistria
läikkäsukkulakoi, Scythris limbella
*läätekätkökääriäinen, Aethes kyrkii
*läätelattakoi, Agonopterix broennoeensis
*läätepeilikääriäinen, Eucosma saussureana
*mailaskiiltokääriäinen, Cydia medicaginis
*maitekiiltokääriäinen, Cydia succedana
*maitekääpiökoi, Trifurcula subnitidella
maitepussikoi, Coleophora discordella
maitiaiskehrääjä, Lemonia dumi
*malipeilikääriäinen, Eucosma pupillana
malisulkanen, Hellinsia distincta
mansikkakääpiökoi, Ectoedemia arcuatella
*marunakätkökääriäinen, Cochylidia richteriana
marunalattakoi, Depressaria artemisiae
*marunapeilikääriäinen, Pelochrista infidana
*marunatöyhtökoi, Bucculatrix artemisiella
*meiramikirjokoisa, Pyrausta auratus
meiramipussikoi, Coleophora albitarsella
metsäpohjanmittari, Entephria caesiata
minttukätkökääriäinen, Phalonidia manniana
*muurahaissinisiipi, Phengaris arion
myrttipussikoi, Coleophora cornutella
*mäkihiilikoi, Anacampsis fuscella
mäkihärkkivyökoi, Caryocolum blandelloides
neidonkielikoisa, Cynaeda dentalis
*neilikkapussikoi, Coleophora adelogrammella
*niittyhumalakääpiökoi, Glaucolepis headleyella
niittyrengaskehrääjä, Malacosoma castrense
nukulasulkanen, Capperia trichodactyla
*nummijuuriyökkönen, Apamea anceps
nummimaayökkönen, Eugnorisma glareosum
nummisammalkoi, Bryotropha affinis
*nunnakirjokoisa, Pyrausta cingulatus
nuokkukohokkipussikoi, Coleophora nutantella
nätkelmäpunatäplä, Zygaena lonicerae
nätkelmäryhäkoi, Leucoptera orobi
omenakirjokoi, Blastodacna atra
*orakkosulkanen, Marasmarcha lunaedactyla
orapaatsamakätkökääriäinen, Phtheochroa sodaliana
orapaatsamakääpiökoi, Stigmella catharticella
orapaatsamavälkekoi (orapaatsamaversokoi), Sorhagenia lophyrella
*paahdekeulakoi, Athrips amoenellus
*paahdekiiltokääriäinen, Grapholita caecana
paahdekääpiökoi, Stigmella basiguttella
*paahdeväkäskoi, Sophronia humerella
pahtapohjanmittari, Entephria flavicinctata
paistelatvakääriäinen, Pammene splendidulana
pajukirjokoi, Chrysoclista lathamella
pajumittari, Macaria loricaria
paljakkakirjoyökkönen, Lasionycta staudingeri
paljakkapohjanmittari, Entephria byssata
pantterimittari, Pseudopanthera macularia
*perämerenhitukoi, Elachista vonschantzi
piennarpussikoi, Coleophora gardesanella
pihlajayökkönen, Trichosea ludifica
piiskuhietakoi, Gnorimoschema valesiellum
pikkuapollo, Parnassius mnemosyne
*pikkuarokoisa, Delplanqueia dilutella
pikkupussikoi, Coleophora chrysanthemi
*pikkusinisiipi, Cupido minimus
pikkuvahakoisa, Achroia grisella
pikkuvyömittari, Cyclophora quercimontaria
pilkkupussikoi, Coleophora squalorella
pitkäkoipikoisa, Dolicharthria punctalis
pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis
pohjanhopeatäplä, Boloria polaris
pohjanlehtimittari, Scopula frigidaria
pohjanliuskamittari, Acasis appensata
pohjanmataramittari, Colostygia turbata
pohjannauhamittari, Perizoma minoratum
pohjannunnamittari, Baptria tibiale subsp. borealis
*pohjansurviaiskoi, Cauchas breviantennella
pohjanvalkotäpläpaksupää, Hesperia comma subsp. catena
poppelikääröyökkönen, Cosmia contusa
*pronssisukkulakoi, Scythris disparella
puistoseittikoi, Scythropia crataegella
*punalatvapussikoi, Coleophora follicularis
*punalatvasulkanen, Adaina microdactyla
punamykerökoi, Metzneria aprilella
*purppurasammalkoi, Bryotropha purpurella
*purtojuurisurviaiskoi, Nemophora cupriacella
pyökkimiinakoi, Phyllonorycter maestingellus
*pähkämövarsikääriäinen, Endothenia nigricostana
pörhönopsayökkönen, Sympistis zetterstedtii
raidepussikoi, Coleophora granulatella
rakkasiilikäs, Chelis puengeleri
rannikkikaitakoi, Monochroa tetragonella
*rantavehnähitukoi, Elachista littoricola
ratamoverkkoperhonen subsp. norvegica, Melitaea athalia subsp. norvegica
*raunikkivyökoi, Caryocolum petryi
rikkosulkanen, Stenoptilia pelidnodactyla
ruijannokiperhonen, Erebia medusa subsp. polaris
ruokohämy-yökkönen, Protarchanara brevilinea
ruostepapurikko, Lasiommata megera
ruskopaatsamamittari, Philereme transversata
ruskopikkumittari, Eupithecia sinuosaria
ruskoraanumittari, Epirrhoe galiata
rusoharmoyökkönen, Xestia brunneopicta
rusojaloyökkönen, Pyrrhia exprimens
rusolehtimittari, Scopula rubiginata
ruusuaamukoi, Lampronia morosa
ruusuruohokoisa, Eurhodope cirrigerella
ruusuruohokääriäinen, Rhopobota stagnana
rytölaukkukoi, Agnoea flavifrontella
rämekarvajalka, Gynaephora selenitica
rämekulmumittari, Idaea muricata
rämelehtimittari, Scopula virgulata
saaristopussikoi, Coleophora adspersella
saaristoraanumittari, Epirrhoe pupillata
saarnitikkukoi, Caloptilia cuculipennella
sademittari, Hypoxystis pluviaria
sahahietayökkönen, Euxoa recussa
sahaneulasmittari, Heterothera serraria
sarakylmänperhonen, Oeneis norna
sauramomykerökoi, Metzneria santolinella
*sauramoviirukoi, Isophrictis anthemidella
savikkapikkumittari, Eupithecia simpliciata
savuharmoyökkönen, Xestia gelida
sianpuolukkakääpiökoi, Etainia albibimaculella
sianpuolukkapussikoi, Coleophora arctostaphyli
silkkiyökkönen, Hillia iris
*sokkelokääpäkoi, Nemapogon fungivorellus
*somerikkopeilikääriäinen, Pelochrista guentheri
sormisarahitukoi, Elachista occidentalis
soukkoheinäkoisa, Agriphila poliella
sumuaamukoi, Lampronia standfussiella
sumuvirnayökkönen, Lygephila viciae
suolaheinäkaitakoi, Monochroa rumicetella
*suolakkojäytäjäkoi, Scrobipalpa salicorniae
*suolakkopussikoi, Coleophora salicorniae
suomenmaayökkönen, Actebia fennica
*suomennunnamittari, Baptria tibiale subsp. fennica
suomenpeilikääriäinen, Eucosma suomiana
suomupussikoi, Coleophora kuehnella
suoputkilattakoi, Agonopterix selini
*suovenhokas, Nola karelica
suppakaitakoi, Monochroa ferrea
sysiharmoyökkönen, Xestia atrata
särkkäsammalkoi, Bryotropha desertella
säämiskäpussikoi, Coleophora solitariella
*taiga-aamukääriäinen, Clepsis illustrana
taigasammalkoisa, Eudonia aequalis
talvijäytäjäkoi, Carpatolechia decorella
tammenkuorikoisa, Elegia similella
tammirullakääriäinen, Choristoneura hebenstreitella
*tataarikohokkipussikoi, Coleophora silenella
*tervakoisa, Catastia marginea
timjamipikkumittari, Eupithecia distinctaria
*toukokuusamahitukoi, Perittia obscurepunctella
tuhkapaljakkayökkönen, Xestia quieta
tulikukkakoi, Nothris verbascella
tulvamittari, Macaria artesiaria
tummahäränsilmä, Maniola jurtina
tummakeltanosulkanen, Oxyptilus parvidactylus
tummakärsäkoi, Aplota nigricans
tummaruskoyökkönen, Mniotype bathensis
tummasekoyökkönen, Amphipoea crinanensis
*tummaverkkoperhonen, Melitaea diamina
tundrahopeatäplä, Boloria chariclea
tundramittari, Psychophora sabini
tundrasinisiipi, Agriades aquilo
tunturiharmoyökkönen, Xestia lorezi
tunturihopeatäplä, Boloria napaea
tunturikaalikoi, Plutella hyperboreella
tunturikeltaperhonen, Colias tyche
tunturikirjokääriäinen, Argyroploce aquilonana
tunturikirjosiipi, Pyrgus andromedae
tunturikirjoyökkönen, Lasionycta dovrensis
tunturilaikkukääriäinen, Epiblema simplonianum
*tunturipikkumittari, Eupithecia fennoscandica
tunturisulkanen, Stenoptilia islandica
turahitukoi, Elachista eskoi
turalehtimittari, Scopula corrivalaria
*tuulenlentopussikoi, Coleophora filaginella
*tyräkkitarhakääriäinen, Lobesia euphorbiana
täpläjuovakoisa, Catoptria maculalis
täpläverkkoperhonen, Melitaea cinxia
töpöheinäkoisa, Platytes cerussella
*töyräspussikoi, Coleophora partitella
vaaleaharmoyökkönen, Xestia sincera
*vahakeltasiipi, Eilema cereolum
valkolehtimittari, Scopula ornata
valkopääkoisa, Salebriopsis albicilla
*valkoreunapussikoi, Coleophora albella
vallipussikoi, Coleophora albicans
*vallitöyhtökoi, Bucculatrix ratisbonensis
*varjohitukoi, Elachista ornithopodella
varjolaikkukääriäinen (töpölaikkukääriäinen), Notocelia tetragonana
varjosulkanen, Pselnophorus heterodactylus
*varjotupsukoi, Mompha terminella
*varjotäpläkoi, Ethmia terminella
vasamayökkönen, Acronicta tridens
*vaskisukkulakoi, Scythris productella
*verikirjokoisa, Pyrausta sanguinalis
verikätkökääriäinen, Phtheochroa vulneratana
viheryökkönen, Calamia tridens
*viirupikkumittari, Eupithecia pernotata
villapussikoi, Coleophora expressella
vilukkokehrääjäkoi, Kessleria fasciapennella
virnasinisiipi, Glaucopsyche alexis
vuorikaalikoi, Rhigognostis senilella
vyömantukoi, Hypatopa segnella

Kierresiipiset

hietakierresiipi, Halictoxenos spencei
ketokierresiipi, Stylops thwaitesi

Vesiperhoset

kalmosirvikäs, Agrypnetes crassicornis
kalvaspalkonen, Allotrichia pallicornis
*lähdesirvikäs, Crunoecia irrorata
merisarvekas, Triaenodes reuteri
noropalkonen, Hydroptila occulta
*okapääsirvikäs, Ecclisopteryx dalecarlica
pikkulipporysäkäs, Plectrocnemia conjuncta
*terhopalkonen, Stactobiella risi

Kaksisiipiset

aarninokikirsikäs, Gnophomyia viridipennis
aronaamiokärpänen, Myopotta pallipes
haapanokikirsikäs, Gnophomyia acheron
haavanjälsikärpänen, Strongylophthalmyia pictipes
hietaruskokiiluri, Tachytrechus notatus
hiidenlahokirsikäs, Phoroctenia vittata
honkapuuhari, Chalcosyrphus piger
*hurmepalokärpänen, Andrenosoma cyrtoxys
immenköyrykäs, Rhabdomastix parva
*isoaavekiiluri, Sciapus basilicus
*isolantakärpänen, Scathophaga scybalaria
jalosummaaja, Symmerus nobilis
jalotikarikärpänen, Thereva nobilitata
jokihopeakiiluri, Argyra setulipes
kaakonpetokärpänen, Tolmerus pyragra
kaislahattara, Dicranomyia esbeni
kalkkilähdekirsikäs, Scleroprocta pentagonalis
kalkkipahlakirsikäs, Adelphomyia punctum
*kalkkisarakka, Orimarga juvenilis
*kaltiokiiluri, Dolichopus setiger
*kalvakkapetokärpänen, Neomochtherus pallipes
karumutakirsikäs, Molophilus occultus
*kaunokimalaiskärpänen, Systoechus gradatus
*kaunokinsiemenkärpänen, Terellia colon
*kaunokinvarsikärpänen, Terellia plagiata
keijujalokirsikäs, Ctenophora nigriceps
kesämaitiaiskärpänen, Tephritis fallax
*ketoaavekiiluri, Sciapus albifrons
kolikkokiiluri, Dolichopus planitarsis
kolmiopuuhari, Xylota triangularis
kolmisukasäpsiäinen, Sepsis biflexuosa
*komeanaamiokärpänen, Physocephala nigra
kulohelosurri, Helophilus groenlandicus
kulopuuhari, Lejota ruficornis
*kumpukannuskarski, Bibio fulvicollis
*kyrmypetokärpänen, Leptarthrus vitripennis
kärpäslaji, Dithryca guttularis
kärpäslaji, Tephritis mutabilis
kärpäslaji, Tephritis separata
kärpäslaji, Herina palustris
kärpäslaji, Homalocephala bimaculata
kärpäslaji, Angiometopa falleni
kärpäslaji, Taxigramma heteroneurum
kärpäslaji, Homoneura biumbrata
kärpäslaji, Sapromyza simplicior
kärpäslaji, Chamaemyia aridella
kärpäslaji, Aphria longirostris
kärpäslaji, Chetogena tschorsnigi
kärpäslaji, Cleonice keteli
kärpäslaji, Dexia vacua
kärpäslaji, Eliozeta pellucens
kärpäslaji, Gymnosoma clavatum
kärpäslaji, Linnaemya bergstroemi
kärpäslaji, Peleteria rubescens
kärpäslaji, Wagneria alpina
kärpäslaji, Protocalliphora rognesi
kärpäslaji, Hydrophorus freyi
kärpäslaji, Microphorella praecox
kärpäslaji, Ortalischema albitarse
kärpäslaji, Saltella sphondylii
kärpäslaji, Sepsis nigripes
kärpäslaji, Nanna brevifrons
kärpäslaji, Pelidnoptera nigripennis
*kärsämövarsikärpänen, Oxyna nebulosa
*laiduntuhkapaarma, Atylotus rusticus
lehtojalokirsikäs, Ctenophora pectinicornis
lettolähdekiiluri, Dolichopus costalis
*lähdeasekärpänen, Oxycera dives
lähdemutakirsikäs, Molophilus bifidus
mantuasekärpänen, Nemotelus notatus
mehiläispalokärpänen, Choerades fuliginosus
mehiläispuuhari, Brachypalpus laphriformis
merimultakärpänen, Heterocheila buccata
meriparvekas, Erioptera griseipennis
*meritikarikärpänen, Acrosathe baltica
metsähämysääski, Hyperoscelis eximia
näkinhitukirsikäs, Tasiocera fuscescens
outaruskokirsikäs, Limonia messaurea
perhossääskilaji, Panimerus przhiboroi
petsamonkiiluri, Peodes petsamoensis
pohjanpalokärpänen, Choerades lapponicus
puroliekokirsikäs, Lipsothrix errans
pääskyntäikärpänen, Crataerina hirundinis
rivikirjokirsikäs, Tipula matsumuriana pseudohortensis
*ruopparuskokiiluri, Tachytrechus hamatus
ruskosädekärpänen, Xanthomyia alpestris
saksankiiluri, Hercostomus germanus
salokirsikäs, Libnotes ladogensis
salokärsäkirsikäs, Elephantomyia edwardsi
sarvipuuhari, Sphecomyia vespiformis
sitruunakirvari, Xanthogramma citrofasciatum
suomenpuukärpänen, Xylomya czekanovskii
sutihattara, Dicranomyia moniliformis
sääskilaji, Chaetocladius glacialis
sääskilaji, Chaetocladius muliebris
sääskilaji, Cladopelma goetghebueri
sääskilaji, Corynocera oliveri
sääskilaji, Cricotopus cumulatus
sääskilaji, Cryptochironomus denticulatus
sääskilaji, Diamesa arctica
sääskilaji, Hydrobaenus martini
sääskilaji, Orthocladius abiskoensis
sääskilaji, Paracladopelma nereis
sääskilaji, Smittia contingens
sääskilaji, Tanytarsus gibbosiceps
sääskilaji, Vivacricotopus ablusus
sääskilaji, Asindulum nigrum
sääskilaji, Macrocera crassicornis
sääskilaji, Macrocera nigricoxa
sääskilaji, Macrorrhyncha rostrata
sääskilaji, Orfelia boreoalpina
sääskilaji, Orfelia krivosheinae
sääskilaji, Rocetelion humerale
sääskilaji, Urytalpa galdes
sääskilaji, Dicranomyia boreobaltica
sääskilaji, Dicranomyia klefbecki
sääskilaji, Molophilus pullus
sääskilaji, Tipula pabulina
sääskilaji, Tipula recondita
sääskilaji, Boletina kullervoi
sääskilaji, Boletina nuortti
sääskilaji, Brevicornu occidentale
sääskilaji, Exechiopsis davatchii
sääskilaji, Manota unifurcata
sääskilaji, Mycetophila nigrofusca
sääskilaji, Mycetophila ostentanea
sääskilaji, Mycomya britteni
sääskilaji, Mycomya collini
sääskilaji, Mycomya parva
sääskilaji, Mycomya shewelli
sääskilaji, Mycomya sieberti
sääskilaji, Mycomya thula
sääskilaji, Phronia signata
sääskilaji, Phronia sompio
sääskilaji, Sciophila antiqua
sääskilaji, Sciophila arizonensis
sääskilaji, Sciophila holopaineni
sääskilaji, Sciophila setosa
sääskilaji, Sciophila spinifera
sääskilaji, Stigmatomeria crassicornis
sääskilaji, Synplasta bayardi
sääskilaji, Syntemna oulankaensis
sääskilaji, Syntemna penicilla
sääskilaji, Chaoborus nyblaei
tanskankirjokirsikäs, Tipula jutlandica
*tuhkanaamiokärpänen, Zodion cinereum
*tuhkatikarikärpänen, Thereva cinifera
tundrasahakainen, Prionocera abscondita
täpläkylkiluhtiainen, Colobaea punctata
vaaleahiekkapäpsiäinen, Medetera plumbella
vaalealätkäkiiluri, Thinophilus flavipalpis
*vaaleapalokärpänen, Choerades igneus
vaivaisluhtiainen, Pherbellia nana
veripalokärpänen, Andrenosoma albibarbe
*veritöpökiiluri, Chrysotus laesus
viluhopeakiiluri, Argyra spoliata
*vyösienisääski, Cerotelion striatum
*vyövillakärpänen, Villa cingulata
vähäkurakiiluri, Campsicnemus pumilio

Pistiäiset

ahmaspistiäislaji, Acropimpla didyma
ahmaspistiäislaji, Allomacrus arcticus
ahmaspistiäislaji, Aneuclis brevicauda
ahmaspistiäislaji, Arotes albicinctus
ahmaspistiäislaji, Arotrephes speculator
ahmaspistiäislaji, Astrenis sinuatus
ahmaspistiäislaji, Atractogaster semisculptus
ahmaspistiäislaji, Barycnemis alpina
ahmaspistiäislaji, Barycnemis dissimilis
ahmaspistiäislaji, Barycnemis exhaustator
ahmaspistiäislaji, Blapsidotes vicinus
ahmaspistiäislaji, Coleocentrus heteropus
ahmaspistiäislaji, Cremastus spectator
ahmaspistiäislaji, Ctenophion niger
ahmaspistiäislaji, Cylloceria fusciventris
ahmaspistiäislaji, Delomerista borealis
ahmaspistiäislaji, Deuteroxorides elevator
ahmaspistiäislaji, Dichrogaster crassicornis
ahmaspistiäislaji, Dichrogaster mandibularis
ahmaspistiäislaji, Dichrogaster schimitscheki
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus aciculatus
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus atratus
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus cognator
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus curticornis
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus dux
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus pterelas
ahmaspistiäislaji, Dolichomitus sericeus
ahmaspistiäislaji, Flavopimpla cicatricosa
ahmaspistiäislaji, Gelis avarus
ahmaspistiäislaji, Gelis balteatus
ahmaspistiäislaji, Gelis curvicauda
ahmaspistiäislaji, Gelis declivis
ahmaspistiäislaji, Gelis forticornis
ahmaspistiäislaji, Gelis glacialis
ahmaspistiäislaji, Gelis kiesenwetteri
ahmaspistiäislaji, Gelis leptogaster
ahmaspistiäislaji, Gelis meuseli
ahmaspistiäislaji, Gelis mutillatus
ahmaspistiäislaji, Gelis obesus
ahmaspistiäislaji, Gelis orbiculatus
ahmaspistiäislaji, Gelis vagabundus
ahmaspistiäislaji, Itoplectis clavicornis
ahmaspistiäislaji, Itoplectis melanocephala
ahmaspistiäislaji, Liotryphon caudatus
ahmaspistiäislaji, Liotryphon crassiseta
ahmaspistiäislaji, Lycorina triangulifera
ahmaspistiäislaji, Megarhyssa vagatoria
ahmaspistiäislaji, Mesoclistus cushmani
ahmaspistiäislaji, Microleptes rectangulus
ahmaspistiäislaji, Microleptes splendidulus
ahmaspistiäislaji, Neoxorides collaris
ahmaspistiäislaji, Odontocolon appendiculatum
ahmaspistiäislaji, Odontocolon geniculatum
ahmaspistiäislaji, Phradis interstitialis
ahmaspistiäislaji, Phradis rufiventris
ahmaspistiäislaji, Phradis terebrator
ahmaspistiäislaji, Pleurogyrus pumilus
ahmaspistiäislaji, Polyaulon stiavnicensis
ahmaspistiäislaji, Scambus cincticarpus
ahmaspistiäislaji, Tersilochus acutangulus (Tersilochus kerzhneri)
ahmaspistiäislaji, Tersilochus coeliodicola
ahmaspistiäislaji, Thaumatogelis aloiosa
ahmaspistiäislaji, Thaumatogelis vulpinus
ahmaspistiäislaji, Tromatobia ornata
ahmaspistiäislaji, Xorides brachylabis
ahmaspistiäislaji, Xorides depressus
ahmaspistiäislaji, Xorides gravenhorstii
ahmaspistiäislaji, Xorides indicatorius
ahmaspistiäislaji, Xorides irrigator
ahmaspistiäislaji, Xorides praecatorius
ahmaspistiäislaji, Zatypota kerstinae
ahomaamehiläinen, Andrena gelriae
aitakirvahukka, Pemphredon beaumonti
*alvaritikaripistiäinen, Arachnospila alvarabnormis
dyynihietapistiäinen, Ammophila campestris
*dyyniokahukka, Oxybelus argentatus
*dyynitikaripistiäinen, Arachnospila wesmaeli
*dyyniviholainen, Myrmica constricta
*eteläntuoksukeltiäinen, Lasius meridionalis
hammaskultiainen, Chrysis brevitarsis
*harjuhietapistiäinen, Podalonia affinis
harjutikaripistiäinen, Arachnospila westerlundi
*harjuvainupistiäinen, Evagetes proximus
hietikkokiertomehiläinen, Nomada baccata
hiisipuupistiäinen, Urocerus fantoma
*idänisolehtiäinen, Tenthredo bifasciata
idännystyhukka, Nysson maculosus
*idänperhoshukka, Lestica alata
*inkerinkiiltohukka, Crabro ingricus
isopipomehiläinen, Coelioxys conoideus
*jalolehtiäinen, Leucopelmonus nobilis
kalvastörmäampiainen, Odynerus reniformis
karvaloisviholainen, Myrmica hirsuta
kaunoisolehtiäinen, Tenthredo eburata
kaunomailapistiäinen, Arge pagana
*kellonummimehiläinen, Dufourea inermis
*keltasiimakiertomehiläinen, Nomada subcornuta
*kerinuijapistiäinen, Corynis amoena
ketokudospistiäinen, Pamphilius jucundus
*ketoraspipistiäinen, Priocnemis agilis
ketosäihkykultiainen, Cleptes nitidulus
kevätkoloampiainen, Ancistrocerus nigricornis
kielioksahukka, Passaloecus brevilabris
kiilupistiäislaji, Brachymeria minuta
kiilupistiäislaji, Brachymeria parvula
kiilupistiäislaji, Hockeria inopinata
kiilupistiäislaji, Hockeria susterai
kiilupistiäislaji, Hybothorax graffii
kiilupistiäislaji, Ormyrus gratiosus
kimmelnuijapistiäinen, Abia candens
kirjoheinälehtiäinen, Selandria melanosterna
kirjojunki, Xiphydria picta
*korunuijapistiäinen, Abia sericea
kudospistiäislaji, Neurotoma iridescens
kudospistiäislaji, Pamphilius latifrons
*kultamaamehiläinen, Andrena humilis
kultapiiskukiertomehiläinen, Nomada obtusifrons
*kultasurviaiskätkä, Stilbops ruficornis
kurjenjalkakiertomehiläinen, Nomada tormentillae
kuusamankudospistiäinen, Pamphilius thorwaldi
*kuustäplähietamehiläinen, Lasioglossum sexnotatulum
*kyttyräverhoilijamehiläinen, Megachile pyrenaea
*kääpiöhietakultiainen, Hedychridium zelleri
lapinpuupistiäinen, Sirex atricornis
lehtipistiäislaji, Athalia lugens
lehtipistiäislaji, Athalia scutellariae
lehtipistiäislaji, Birka annulitarsis
lehtipistiäislaji, Dineura parcivalvis
lehtipistiäislaji, Dolerus pachycerus
lehtipistiäislaji, Dolerus triplicatus
lehtipistiäislaji, Dolerus zhelochovtsevi
lehtipistiäislaji, Endophytus anemones
lehtipistiäislaji, Fenella nigrita
lehtipistiäislaji, Halidamia affinis
lehtipistiäislaji, Harpiphorus lepidus
lehtipistiäislaji, Kaliofenusa ulmi (Fenusa ulmi)
lehtipistiäislaji, Macrophya erythrocnema
lehtipistiäislaji, Nematinus bilineatus
lehtipistiäislaji, Paracharactus gracilicornis
lehtipistiäislaji, Parna apicalis
lehtipistiäislaji, Parna tenella
lehtipistiäislaji, Pseudodineura mentiens
lehtipistiäislaji, Stethomostus funereus
lehtipistiäislaji, Tenthredopsis stigma
lehtipistiäislaji, Thrinax contigua
lehtoisolehtiäinen, Tenthredo trabeata
lehtokultiainen, Chrysis corusca
*lehtomuurarimehiläinen, Osmia pilicornis
*lehtoniittymaamehiläinen, Andrena fulvago
leukapipomehiläinen, Coelioxys mandibularis
*loisnummimuurahainen, Anergates atratulus
lounaanhohkahukka, Psenulus schencki
maitiaisnummimehiläinen, Dufourea minuta
metsäloisampiainen, Dolichovespula omissa
*mustahevosmuurahainen, Camponotus vagus
muurahaisnäivertäjämehiläinen, Hoplitis robusta
*nelitäplähietamehiläinen, Lasioglossum quadrinotatulum
*nirhaperämehiläinen, Biastes truncatus
nummimaamehiläinen, Andrena bluethgeni
nykähukka, Belomicrus borealis
*nätkelmämaamehiläinen, Andrena lathyri
omenamaamehiläinen, Andrena helvola
otapipomehiläinen, Coelioxys lanceolatus
*paahdehoikkahukka, Mimumesa spooneri
paahdekaitahukka, Mimesa bicolor
paahdetikaripistiäinen, Arachnospila fuscomarginata
paahdevakomehiläinen, Halictus leucaheneus
pensaspikkuhukka, Crossocerus cinxius
pihtipistiäislaji, Bocchus vernieri
pihtipistiäislaji, Gonatopus solidus
*pikipistiäinen, Ferreola diffinis
*pikkuhietamehiläinen, Lasioglossum nitidiusculum
*pikkuiskosmehiläinen, Colletes marginatus
pikkujunki, Xiphydria megapolitana
*pikkupuukkopistiäinen, Tiphia minuta
pikkuvainupistiäinen, Evagetes dubius
pisteverimehiläinen, Sphecodes puncticeps
pukinjuurimaamehiläinen, Andrena nanula
pulskamailapistiäinen, Arge pullata
*pumpurinuijapistiäinen, Pseudoclavellaria amerinae
punamuurarimehiläinen, Osmia leaiana
*punaraspipistiäinen, Priocnemis minuta
*puolukkamaamehiläinen, Andrena similis
*purtojuurimaamehiläinen, Andrena marginata
*päistärpistiäinen, Aporinellus sexmaculatus
*rannikkotikaripistiäinen, Arachnospila consobrina
raudikkopistiäinen, Homonotus sanguinolentus
*reunuskultiainen, Chrysis graelsii
*ruokosorjoampiainen, Symmorphus fuscipes
*rusovainupistiäinen, Evagetes subglaber
*ruusuruohokiertomehiläinen, Nomada armata
ryppyraspipistiäinen, Priocnemis pusilla
savilovihukka, Diodontus tristis
sekokultiainen, Chrysis parietis
seljakirvahukka, Pemphredon baltica
*sinikultiainen, Chrysis iris
suomenkultiainen, Chrysis westerlundi
suomenkuusipistiäinen, Gilpinia fennica
sysi-isolehtiäinen, Tenthredo amurica
tammietanainen, Caliroa cothurnata
tammilehtiäinen, Periclista lineolata
tarhaloiskimalainen, Bombus barbutellus
torakkapistiäislaji, Gasteruption caucasicum
torakkapistiäislaji, Gasteruption nigritarse
tulikultiainen, Chrysis ignita
tummatikaripistiäinen, Arachnospila sogdianoides
tundrakimalainen, Bombus hyperboreus
tunturimuurarimehiläinen, Osmia svenssoni
täpläisolehtiäinen, Tenthredo fagi
täpläkorsiainen, Cephus brachycercus
täplävakomehiläinen, Halictus maculatus
ukonhattukimalainen, Bombus consobrinus
varsikimopistiäinen, Anoplius alpinobalticus
verijuurivarsiainen, Hartigia linearis
*verkkoverimehiläinen, Sphecodes reticulatus
*viherpyörökultiainen, Holopyga metallica
viiruoksahukka, Passaloecus gracilis
*vyökiertomehiläinen, Nomada flavopicta
*vyökultiainen, Chrysis equestris
äkämäpistiäislaji, Ibalia jakowlewi
äkämäpistiäislaji, Ibalia rufipes

Kovakuoriaiset

*aarnikätkä, Bothrideres bipunctatus (Bothrideres contractus)
*aarnimäihiäinen, Ipidia sexguttata
*aarniseppä, Crepidophorus mutilatus
aarnivilistäjä, Phymatura brevicollis
ahvenirppu, Holotrichapion aethiops
*ajuruohokuoriainen, Chrysolina cerealis
auhtomantukuntikas, Philonthus confinis
dyyninyhäkäs, Melanophthalma suturalis
*erakkokuoriainen, Osmoderma barnabita
*haavanlahokärsäkäs, Cossonus parallelepipedus
*haavanoksakatkiainen, Leiopus punctulatus
haavanpikkutylppö, Acritus minutus
haavansahajumi, Xyletinus tremulicola
*halavasepikkä, Hylochares cruentatus
*harjukaraseppä, Cardiophorus asellus
harmaalitukkakärsäkäs, Ceutorhynchus cochleariae
*havulahokärsäkäs, Dryophthorus corticalis
*havuliekopimikkä, Hymenophorus doublieri
hehkuseppä, Ampedus praeustus
helmaruokokuoriainen, Donacia brevitarsis
helolantiainen, Esymus merdarius
*heloseppä, Ampedus cinnabarinus
hentokuorihärö, Silvanus unidentatus
hentoristikiitäjäinen, Panagaeus bipustulatus
hernenirppu, Oxystoma opeticum
hiesusilosonkiainen, Platystethus cornutus
hietalantiainen, Bodilopsis sordida
*hietamyyräkiitäjäinen, Dyschirius impunctipennis
hietaseppä, Agrypnus murinus
hietatöyryläs, Augyles hispidulus
*hiilihaiskiainen, Silpha obscura
hoikkamyyriäinen, Bledius longulus
hylkyisotylppö, Margarinotus neglectus
*idänkukkajäärä, Lepturalia nigripes
idänmantukuntikas, Bisnius diversipennis
idäntähtikirjaaja, Pityogenes irkutensis
idänvaajapimikkä, Prionychus melanarius
isoantikainen, Anthicus sellatus
isokesiäinen, Trox sabulosus
*isolaakasittiäinen, Onthophagus gibbulus
isopunakuoriainen, Lopheros rubens
*jalavajäärä, Rhamnusium bicolor
*jalavanlahokärsäkäs, Cossonus cylindricus
jannensirkeinen, Atheta janssoni
jymypallovesiäinen, Cercyon obsoletus
kaakonkorsikuoriainen, Plateumaris affinis
kaakonmantukuntikas, Philonthus caucasicus
*kaakonnirppu, Cyanapion columbinum
kaljurankokartukas, Hypnogyra angularis
kallasharvekiitäjäinen, Ophonus puncticollis
kaltiotaitosukeltaja, Agabus uliginosus
kampajalosoukko, Agrilus laticornis
*kannussyöksykäs, Mordellochroa tournieri
karikesirkeinen, Atheta ravilla
karvahernekärsäkäs, Sitona macularius
karvakukkajäärä, Etorofus pubescens
*kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis
*kaukosyöksykäs, Conalia baudii
kellarikiitäjäinen, Laemostenus terricola
kelonyhäkäs, Corticaria alleni
keltanokärsäkäs, Glocianus molleri
*keltanopiilopää, Cryptocephalus hypochoeridis
keltanutukainen, Micropeplus fulvus
kenttäharvekiitäjäinen, Harpalus distinguendus
kerisirkeinen, Atheta inquinula
ketokirppa, Chaetocnema aerosa
ketokuonokärsäkäs, Tanymecus palliatus
kiiltovalekas, Plectophloeus nitidus
kilpitaitosukeltaja, Agabus clypealis
kimokorvakärsäkäs, Otiorhynchus tristis
*kirjosukkulainen, Cyrtanaspis phalerata
koivukauniainen, Dicerca furcata
koivukirppa, Altica aenescens
*korpikolva, Pytho kolwensis
korukeräpallokas, Agathidium pulchellum
kovakuoriaislaji, Psylliodes chalcomerus
kovakuoriaislaji, Agabus striolatus
kovakuoriaislaji, Atomaria atricapilla
kovakuoriaislaji, Atomaria grossepunctata
kovakuoriaislaji, Cryptophagus laticollis
kovakuoriaislaji, Cryptophagus subfumatus
kovakuoriaislaji, Scydmaenus rufus
kovakuoriaislaji, Halobrecta flavipes
kovakuoriaislaji, Aleochara funebris
kovakuoriaislaji, Aleochara tristis
kovakuoriaislaji, Aloconota languida
kovakuoriaislaji, Atheta atomaria
kovakuoriaislaji, Atheta laticeps
kovakuoriaislaji, Bolitochara obliqua
kovakuoriaislaji, Haploglossa nidicola
kovakuoriaislaji, Tomoglossa luteicornis
kovakuoriaislaji, Cyanapion afer
kovakuoriaislaji, Leptacinus sulcifrons
kovakuoriaislaji, Cis fagi
kovakuoriaislaji, Cis vestitus
kovakuoriaislaji, Haliplus fulvicollis
kovakuoriaislaji, Haliplus obliquus
kovakuoriaislaji, Brachypera dauci
kovakuoriaislaji, Stenus audax
kovakuoriaislaji, Stenus longitarsis
kovakuoriaislaji, Stenus noctivagus
kovakuoriaislaji, Stenus subarcticus
kuismanirppu, Pseudostenapion simum
kulokurekiitäjäinen, Sericoda bogemannii
kunttalantiainen, Liothorax niger
*kupokiitäjäinen, Carabus convexus
kuusikytry, Ernobius angusticollis
*kuusitäpläjäärä, Anoplodera sexguttata
kyhmykorvakärsäkäs, Otiorhynchus rugifrons
kynsimökärsäkäs, Ceutorhynchus hirtulus
*kyrmymerimyyriäinen, Bledius spectabilis
*kärsämökuoriainen, Chrysolina analis
*kätköpää, Pachnephorus pilosus
laakamerimyyriäinen, Bledius tricornis
lahokapo, Boros schneideri
*laholapevalekas, Batrisodes buqueti
*laidunnirppu, Squamapion cineraceum
laidunsieniäinen, Combocerus glaber
laiduntadelaakanen, Acrolocha pliginskii
lapinhyrrä, Bembidion hyperboraeorum
*lapinsilmähyrrä, Bembidion lapponicum
lapinsirkeinen, Boreophilia latifemorata
*lattarikkaseppä, Aulonothroscus laticollis
*lehmusjäärä, Chlorophorus herbstii
lehtisoukkotylppö, Paromalus flavicornis
lehtokarvasieniäinen, Mycetophagus atomarius
*lehtosepikkä, Hylis foveicollis
*leppäjäärä, Poecilium alni
*leppäkauniainen, Dicerca alni
lettokiitäjäinen, Chlaenius costulatus
*liekohärkä, Ceruchus chrysomelinus
lietesilosonkiainen, Platystethus alutaceus
liivapallovesiäinen, Cercyon depressus
*liivapimikkä, Crypticus quisquilius
*lohjanseppä, Pseudanostirus globicollis
*lounaanjumi, Hemicoelus fulvicornis (Anobium fulvicorne)
lounalantiainen, Calamosternus granarius
luhtasysikiitäjäinen, Pterostichus gracilis
luisurutakärsäkäs, Neophytobius quadrinodosus
*lähdelaakaripsikkä, Acrotrichis lucidula
*lähdepurolaakanen, Lesteva punctata
läiskäpiilopää, Cryptocephalus biguttatus
lännenkarvapehkiäinen, Thymalus limbatus
*mailashernekärsäkäs, Sitona humeralis
mantulantiainen, Liothorax plagiatus
manturosolaakanen, Omalium excavatum
marmorikuoriainen, Protaetia marmorata
marunamykerökuoriainen, Olibrus baudueri
meritöyryläs, Heterocerus flexuosus
minttukärsäkäs, Datonychus arquatus
minttunirppu, Squamapion vicinum
*mustakehnäkiitäjäinen, Chlaenius tristis
mustalaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus roberti
mykeröpyörökärsäkäs, Glocianus distinctus
mäkiminttukiillokas, Meligethes bidens
möljäkeiju, Nacerdes melanura
mörökilpikuoriainen, Cassida murraea
*nahkuri, Tragosoma depsarium
naudanlantiainen, Melinopterus sphacelatus
navettahilvekäs, Atomaria nigripennis
niittymykerökuoriainen, Stilbus testaceus
*nummikiillokas, Meligethes exilis
nummikärsäkäs, Coniocleonus nebulosus
*näsiänjalosoukko, Agrilus integerrimus
outaseppä, Fleutiauxellus algidus
outorääpetylppö, Saprinus immundus
*paahdelantiainen, Nobius serotinus
*paistepirkko, Platynaspis luteorubra
pajunnorkkokärsäkäs, Dorytomus salicis
pajupiilopää, Cryptocephalus saliceti
*pajusepikkä, Dirrhagofarsus attenuatus
palpakkoliejukärsäkäs, Bagous lutosus
pariukkotylppö, Hister bissexstriatus
peippikärsäkäs, Thamiocolus sahlbergi
perminseppä, Ampedus lepidus
pesärääpetylppö, Saprinus rugifer
piilolantiainen, Eupleurus subterraneus
pikakirjoittaja, Ips sexdentatus
pikkuharjuniluri, Carphoborus minimus
pikkuimikkäkärsäkäs, Mogulones pallidicornis
*pikkukapolaakanen, Hapalaraea pygmaea
pikkukirjonirppu, Microon sahlbergi
pikkulaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus thomsoni
pikkumäihiäinen, Cryptarcha undata
pikkupeilikiitäjäinen, Notiophilus aestuans
pikkusavipimikkä, Opatrum sabulosum
pikkuvakosonkiainen, Anotylus tetratoma
pistehernekärsäkäs, Sitona puncticollis
pistekiiltoripsikkä, Ptenidium punctatum
*pitkämerimyyriäinen, Bledius diota
pohjanmyyriäinen, Bledius bernhaueri
pohjanrääpikäs, Catops borealis
puikkohärö, Airaphilus perangustus
puistorikkaseppä, Trixagus exul
*punahärö, Cucujus cinnaberinus
puolanjäärä, Arhopalus ferus
*purohyrrä, Bembidion monticola
purorantavilistäjä, Gnypeta ripicola
pyöröjuovakirppa, Phyllotreta exclamationis
pyöröliejukärsäkäs, Bagous petro
pyörörutavesiäinen, Anacaena globulus
pärnäjäärä, Oplosia cinerea
pörrölyhytsiipi, Dinothenarus pubescens
pötkykaarnakuoriainen, Orthotomicus longicollis
raatorääpetylppö, Saprinus planiusculus
*rahkahyrrä, Bembidion humerale
rantakiitäjäinen, Cicindela maritima
rantavaajasirkeinen, Acrotona obfuscata
rastipyörökärsäkäs, Mogulones asperifoliarum
retikkakirppa, Phyllotreta nigripes
reunustyppyjäärä, Acmaeops marginatus
runkosepikkä, Xylophilus corticalis
ruostenurmikärsäkäs, Gymnetron rostellum
*ruskoantikainen, Anthicus umbrinus
ruskomantukuntikas, Philonthus ventralis
ruskoveistiäinen, Nitidula rufipes
ruskovirpiäinen, Choragus sheppardi
ruusunjalosoukko, Agrilus cuprescens
*ruutukärsäkäs, Poophagus sisymbrii
salopikkukuntikas, Gabrius bescidicus
*salpajäärä, Stenocorus meridianus
sarvihärö, Uleiota planata
silokiiltoripsikkä, Ptenidium laevigatum
silotadelaakanen, Acrolocha sulcula
sinijalosoukko, Agrilus pseudocyaneus
sinilaukkakärsäkäs, Ceutorhynchus constrictus
soramantukuntikas, Bisnius nitidulus
sorasiemenkiitäjäinen, Amara convexior
sukasnorkkokärsäkäs, Dorytomus hirtipennis
*suolamyyräkiitäjäinen, Dyschirius salinus
surupirkko (sysipirkko), Hyperaspis concolor
syyssirkeinen, Atheta autumnalis
särkkälantiainen, Bodiloides ictericus
tallirääpikäs, Catops fuscus
*tammikukkajäärä, Strangalia attenuata
tarhavakoripsikkä, Millidium minutissimum
tenonhyrrä, Bembidion petrosum
teretylppö, Teretrius fabricii
teräsnirppu, Eutrichapion punctiger
turjanmyyriäinen, Bledius erraticus
*typytoukohärkä, Meloe brevicollis
typöleinikkikuoriainen, Prasocuris glabra (Hydrothassa glabra)
*täpläjalokuoriainen, Buprestis novemmaculata
täpläkarvasieniäinen, Mycetophagus quadriguttatus
töpövähäkiitäjäinen, Microlestes maurus
*ukkokukkajäärä, Macroleptura thoracica
ukkotöyryläs, Heterocerus obsoletus
*ukonkyrmykärsäkäs, Cionus longicollis
*uppokeiju, Ditylus laevis
uurosysikiitäjäinen, Pterostichus aterrimus
*uurrenirppu, Diplapion confluens
vaalearikkaseppä, Trixagus atticus
vaaleasydänkiitäjäinen, Nebria livida
vajeraitasukeltaja, Deronectes latus
*vantaanripsikkä, Ptiliolum stockmanni
varipisarsukeltaja, Haliplus varius
*vaskihyrrä, Bembidion aeneum
vaskikaarniainen, Cyanostolus aeneus
*vaskilyhytsiipi, Ocypus aeneocephalus
vaskirääpetylppö, Saprinus aeneus
*vennajäärä, Mesosa myops
*verijäärä, Nivellia sanguinosa
*veriseppä, Ampedus sanguineus
*vienankääpiäinen, Wagaicis wagai
viherkehnäkiitäjäinen, Chlaenius nigricornis
vihertyppyjäärä, Acmaeops smaragdulus
vitaliejukärsäkäs, Bagous limosus
vuohennokkakirppa, Longitarsus fulgens
vuoksenhyrrä, Bembidion stephensii
*vyöseppä, Drapetes mordelloides
*vyösieniäinen, Lycoperdina succincta
vyösyöksykäs, Variimorda villosa
vähähyrrä, Bembidion minimum
vähämultapallokas, Leiodes badia
*vähämustakeiju, Melandrya barbata
vähärosovesiäinen, Hydrochus crenatus
vähäruskokalvaja, Gonioctena flavicornis
ängelmänälvikäs, Galeruca laticollis

Selostus:

Liitteessä 6 luetellaan uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat eliölajit. Liitteeseen 6 ei tehty sisällöllisiä muutoksia verrattuna kumoutuneeseen luonnonsuojeluasetukseen.

Liite 7
SUOMESSA ESIINTYVÄT EUROOPAN UNIONIN TIUKKAA SUOJELUA EDELLYTTÄVÄT ELIÖLAJIT

ELÄIMET

Nisäkkäät

etelänlepakko, Eptesicus serotinus
ilves, Lynx lynx
isolepakko, Nyctalus noctula
isoviiksisiippa, Myotis brandtii
karhu, Ursus arctos
kimolepakko, Vespertilio murinus
koivuhiiri, Sicista betulina
korvayökkö, Plecotus auritus
kääpiölepakko, Pipistrellus pygmaeus
lampisiippa, Myotis dasycneme
liito-orava, Pteromys volans
naali, Vulpes lagopus
pikkulepakko, Pipistrellus nathusii
pohjanlepakko, Eptesicus nilssonii
pyöriäinen, Phocoena phocoena
ripsisiippa, Myotis nattereri
saimaannorppa, Pusa hispida saimensis
saukko, Lutra lutra
susi, Canis lupus (ei poronhoitoalueella)
vesisiippa, Myotis daubentonii
viiksisiippa, Myotis mystacinus

Matelijat

kangaskäärme, Coronella austriaca

Sammakkoeläimet

rupilisko, Triturus cristatus
viitasammakko, Rana arvalis

Nilviäiset

vuollejokisimpukka, Unio crassus

Perhoset

isoapollo, Parnassius apollo
isokultasiipi, Lycaena dispar
kirjopapurikko, Lopinga achine
kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna
luhtakultasiipi, Lycaena helle
muurahaissinisiipi, Phengaris arion
pikkuapollo, Parnassius mnemosyne

Kovakuoriaiset

erakkokuoriainen, Osmoderma barnabita (O. eremita)
isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus
jättisukeltaja, Dytiscus latissimus
kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis
korpikolva, Pytho kolwensis
punahärö, Cucujus cinnaberinus

Korennot

idänkirsikorento, Sympecma paedisca
kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia
lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis
sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons
täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis
viherukonkorento, Aeshna viridis

KASVIT

hajuheinä, Cinna latifolia
hentonäkinruoho, Najas tenuissima
hämeenkylmänkukka, Pulsatilla patens
idänkynsimö, Draba cinerea
idänverijuuri, Agrimonia pilosa
kiiltovalkku, Liparis loeselii
laaksoarho, Moehringia lateriflora
lapinhilpi, Arctagrostis latifolia
lapinkaura, Trisetum subalpestre
lapinleinikki, Coptidium (Ranunculus) lapponicum
lettorikko, Saxifraga hirculus
lietetatar, Persicaria foliosa
myyränporras, Diplazium sibiricum
neidonkenkä, Calypso bulbosa
nelilehtivesikuusi, Hippuris tetraphylla
notkeanäkinruoho, Najas flexilis
nuokkuesikko (ruijanesikko), Primula nutans
pahtahietaorvokki, Viola rupestris subsp. relicta
pahtaketokeltto (pahtakeltto), Crepis tectorum subsp. nigritula (nigrescens)
perämerenketomaruna (perämerenmaruna), Artemisia campestris subsp. bottnica
pikkulehdokki, Platanthera oligantha
pikkunoidanlukko, Botrychium simplex
pohjankehtoailakki, Silene involucrata
pohjansorsimo, Arctophila fulva
rönsysorsimo, Puccinellia phryganodes
serpentiiniraunioinen, Asplenium adulterinum
tikankontti, Cypripedium calceolus
tundrasara, Carex holostoma
tunturiarho, Arenaria pseudofrigida
tuoksualvejuuri, Dryopteris fragrans
upossarpio, Alisma wahlenbergii

Selostus:

Liitteessä 7 luetellaan Suomessa esiintyvät Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttävät eliölajit.

Kumoutuneeseen asetukseen verrattuna liitteeseen 7 lisättiin kaksi luontodirektiivin liitteeseen IV a sisältyvää lepakkolajia, jotka ovat kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus) ja etelänlepakko (Eptesicus serotinus). Liitteestä poistettiin vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus), koska se on uusimpien tutkimustietojen perusteella todettu eteläisemmäksi lajiksi. 

Lisäksi liitteeseen sisällytettiin luontodirektiivin liitteessä IV b luetellut Suomessa esiintyvät kasvilajit. 


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.