Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesilain viittaussäännöksiä päivitettiin

Laki vesilain muuttamisesta 774/2023

Vesilakia (587/2011) muutetaan lailla 774/2023. Muutos liittyy suurempaan lakiuudistukseen, jonka yhteydessä on säädetty uusi rakentamislaki (751/2023). Voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) on muutettu kumoamalla siitä rakentamista koskevat luvut ja muuttamalla sen nimike alueidenkäyttölaiksi. Selostettavat muutokset ovat teknisluonteisia. Aiemmat viittaukset maankäyttö- ja rakennuslakiin on muutettu viittauksiksi alueidenkäyttölakiin ja rakentamislakiin.

Laki tulee voimaan 1.1.2025.

Ks. myös hallituksen esitys 139/2022 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesilain (587/2011) 1 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 luvun 5 §:n 1 momentti, 4 luvun 8 §:n 2 momentti ja 5 luvun 9 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä on 1 luvun 2 §:n 2 momentti laissa 34/2023, seuraavasti:


1 luku
Yleiset säännökset

2 §
Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia sovellettaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa on noudatettava luonnonsuojelulakia (9/2023), muinaismuistolakia (295/1963), alueidenkäyttölakia (132/1999) ja rakentamislakia (751/2023).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta ja suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Pykälän 2 momenttiin sisältyvä viittaus maankäyttö- ja rakennuslakiin muutetaan viittauksiksi alueidenkäyttölakiin ja rakentamislakiin.

3 luku
Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

5 §
Suhde maankäytön suunnitteluun

Lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon asemakaava. Lisäksi on otettava huomioon, mitä alueidenkäyttölaissa säädetään maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään suhteesta maankäytön suunnitteluun. Pykälän 1 momenttiin sisältyvä viittaus maankäyttö- ja rakennuslakiin muutetaan viittaukseksi alueidenkäyttölakiin.

4 luku
Veden ottaminen

8 §
Vesijohdon ja laitteistojen sijoittaminen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vesijohdon sijoittamisesta muutoin kuin veden ottamista koskevan päätöksen yhteydessä on voimassa, mitä rakentamislain 132 §:ssä säädetään.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Selostus:

Pykälässä säädetään vesijohdon ja laitteistojen sijoittamisesta. Pykälän 2 momenttia muutetaan siten, että viittaus maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ään korjataan viittaukseksi rakentamislain 132 §:ään.

5 luku
Ojitus

9 §
Oikeus ojittaa toisen alueella

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Asemakaava-alueella 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun oikeuden antamista koskevaan asiaan sovelletaan, mitä rakentamislain 132 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään, jollei:

1) kyse ole alueidenkäyttölain 10 luvussa tarkoitetusta ranta-asemakaava-alueesta;

2) ojitus palvele asemakaavassa osoitettujen maa- ja metsätalousalueiden maankuivatusta;

3) ojitus sijoitu suurimmalta osin asemakaava-alueen ulkopuolelle;

4) ojituksesta aiheudu haittaa tai veden johtamisen tarvetta kolmannen omistamalle kiinteistölle; tai

5) ojitus edellytä lupaviranomaisen antamaa lupaa tai ojitustoimituksen päätöstä.

Selostus:

Pykälässä säädetään oikeudesta ojittaa toisen alueella. Pykälän 3 momenttiin sisältyvä viittaus maankäyttö- ja rakennuslakiin muutetaan viittaukseksi rakentamislain vastaavaan pykälään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.