Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta

Valtioneuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta 276/2022

Valtioneuvosto antoi uuden asetuksen (276/2022) tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta liikenteen palveluista annetun lain (320/2017, liikennepalvelulaki) 43 §:n antaman valtuuden nojalla. Asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön tarkastusmääristä, tarkastusten sisällöstä ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta. Sääntely perustuu EU-oikeuden vaatimuksiin, jotka seuraavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/22/EY (tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 561/2006 (ajo- ja lepoaika-asetus), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 165/2014 (ajopiirturiasetus), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1071/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2012. Valvontaviranomaisten työnjaosta ja valvonnan täytäntöönpanosta ei ole säädetty aiemmin valtioneuvoston asetuksella.

Asetus tuli voimaan 18.4.2022.

Ks. myös Liikenne- ja viestintäministeriön muistio.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 43 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 60/2022:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta perustuen vaatimuksiin, jotka seuraavat:

1) asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä siltä osin kun on kyse tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä sekä neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2006/22/EY;

2) tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 561/2006, jäljempänä ajo- ja lepoaika-asetus;

3) tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 165/2014, jäljempänä ajopiirturiasetus;

4) maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1071/2009;

5) hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2012.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen soveltamisalasta.

Pykälän mukaisesti asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta. Sääntely perustuu vaatimuksiin, jotka seuraavat säännöksen 1–5 kohdissa mainituista EU:n tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöön kuuluvista direktiiveistä ja asetuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kuljettajalla ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä ajopiirturiasetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajaa, sekä ajoneuvossa mukana olevaa tarvittaessa kuljettajana toimivaa henkilöä;

2) ajoneuvolla ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä ajopiirturiasetuksen soveltamisalaan kuuluvaa ajoneuvoa;

3) toimivaltaisella viranomaisella poliisia, Tullia, Rajavartiolaitosta, työsuojeluviranomaista ja Liikenne- ja viestintävirastoa.

Selostus:

Pykälässä määritellään asetuksen keskeiset määritelmät.

Pykälän kohdissa 1–3 määritellään tarkemmin, mitä asetuksessa tarkoitetaan käsitteillä kuljettaja, ajoneuvo ja toimivaltainen viranomainen. Määritelmät ovat yhdenmukaiset liikennepalvelulain 5 ja 23 lukujen sekä keskeisten EU-asetusten kanssa.

3 §
Toimivaltaisten viranomaisten työnjako

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista tienvarsilla omalla tehtäväalueellaan.

Työsuojeluviranomainen valvoo tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista yrityksissä. Lisäksi työsuojeluviranomainen koordinoi kansallisen valvontastrategian täytäntöönpanoa ja yhteydenpitoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä toimittaa ajo- ja lepoaika-asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut tiedot Euroopan komissiolle.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa yritysten riskiluokitusjärjestelmästä ja riskiluokitustiedon toimittamisesta valvontaa varten.

Selostus:

Pykälässä säädetään toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta.

Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, että poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat, kukin omalla tehtäväalueellaan, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista tienvarsilla.

Pykälän 2 momentissa säädetään työsuojeluviranomaisen roolista sosiaalilainsäädännön noudattamisen valvonnassa yrityksissä. Työsuojeluviranomainen sekä valvoo tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista yrityksissä että koordinoi kansallisen valvontastrategian täytäntöönpanoa ja yhteydenpitoa EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Lisäksi työsuojeluviranomainen toimittaa ajo- ja lepoaika-asetuksen 17 artiklan tarkoittamat tiedot Euroopan komissiolle. Artiklan tarkoittamilla tiedoilla tarkoitetaan mukaisesti joka toinen vuosi laadittavaa kertomusta ajo- ja lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen soveltamisesta sekä kyseisen alan kehityksestä.

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, että yritysten riskiluokitusjärjestelmästä ja riskiluokitustiedon toimittamisesta valvontaa varten vastaa Liikenne- ja viestintävirasto.

4 §
Tarkastusmäärät

Kuljettajien työssäolopäivistä tarkastetaan vuosittain vähintään kolme prosenttia. Kaikista tarkastettavista kuljettajien työssäolopäivistä vähintään 30 prosenttia tarkastetaan tienvarsilla ja vähintään 50 prosenttia yrityksissä.

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen on toteutettava tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhteistarkastuksia tienvarsilla vähintään kuusi kertaa vuodessa. Työsuojeluviranomaisen johdolla on pyrittävä järjestämään vuosittain tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhteistarkastuksia yrityksissä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Lisäksi yhteistarkastuksia tienvarsilla ja yrityksissä on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa kunkin toimiessa omalla alueellaan.

Selostus:

Pykälässä säädetään tarkastusmääristä.

Pykälän 1 momentissa säädetään kuljettajien tarkastettavien työssäolopäivien määrästä sekä tarkastusten jakautumisesta tienvarsille ja yrityksiin. Työssäolopäivistä vuosittain tarkastetaan vähintään kolme prosenttia. Kaikista tarkastettavista työssäolopäivistä vähintään 30 prosenttia tarkastetaan tienvarsilla ja vähintään 50 prosenttia yrityksissä.

Pykälän 2 momentissa säädetään poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen toteuttamien tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhteistarkastusten vähimmäismäärästä tienvarsilla. Momentin mukainen vähimmäismäärä on 6 kertaa vuodessa. Lisäksi momentissa säädetään yrityksissä järjestettävistä yhteistarkastuksista muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä pyrkimyksestä toteuttaa yrityksissä ja tienvarsilla yhteistarkastuksia yhdessä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa samanaikaisesti.

5 §
Tarkastusten sisältö

Tienvarsilla tulee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnan yhteydessä pääsääntöisesti tarkastaa:

1) kuljettajan vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat sekä mahdolliset tulosteet ja muistiinpanot;

2) ajoneuvon nopeusrajoittimen moitteeton toiminta;

3) ajopiirturin toiminta ja käyttö.

Yrityksissä tulee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnan yhteydessä pääsääntöisesti tarkastaa:

1) kuljettajien vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat sekä näiden lepoaikojen välinen muu työ;

2) kuljettajien kahden viikon ajoaikoja koskevan rajoituksen noudattaminen;

3) piirturilevyjen, ajopiirtureiden ja kuljettajakorttien tiedot sekä mahdolliset tulosteet ja muistiinpanot;

4) ajopiirturin toiminta ja käyttö;

5) kuljettajien viikoittainen enimmäistyöaika ja yötyötä koskevien vaatimusten noudattaminen;

6) työnantajan velvollisuuksien noudattaminen kuljettajille maksetun majoituksen ja työaikojen järjestämisen osalta viikoittaisten lepoaikojen vietossa.

Selostus:

Pykälässä säädetään tarkastusten sisällöstä.

Pykälän 1 momentin 1–3 kohdissa listataan tienvarsilla toteutettavan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnan yhteydessä tarkastettavat kuljettajaan ja ajoneuvoon liittyvät seikat. Näitä seikkoja ovat kohdan 1 mukaan kuljettajan vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat sekä muut mahdolliset kuljettajan ajo- ja lepoaikoja täydentävät asiakirjat eli tulosteet ja muistiinpanot. Lisäksi seikkoja ovat kohdan 2 mukainen ajoneuvon nopeusrajoittimen moitteeton toiminta ja kohdan 3 mukainen ajopiirturin toiminta ja käyttö.

Pykälän 2 momentin 1–6 kohdissa listataan yrityksissä toteutettavan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnan yhteydessä tarkastettavat kuljettajaan, ajoneuvoon ja yritykseen liittyvät seikat. Näitä seikkoja ovat kohdan 1 mukaan kuljettajien vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat, tauot sekä vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat sekä näiden lepoaikojen välinen muu työ ja kohdan 2 mukaan kuljettajien kahden viikon ajoaikoja koskevan rajoituksen noudattaminen. Lisäksi seikkoihin lukeutuvat kohdan 3 mukaisesti piirturilevyjen, ajopiirtureiden ja kuljettajakorttien tiedot sekä mahdolliset tulosteet ja muistiinpanot, kohdan 4 mukaisesti ajopiirturin toiminta ja käyttö, kohdan 5 mukaisesti kuljettajien viikoittainen enimmäistyöaika ja yötyötä koskevien vaatimusten noudattaminen sekä kohdan 6 mukaisesti työnantajan velvollisuuksien noudattaminen kuljettajille maksetun majoituksen ja työaikojen järjestämisen osalta viikoittaisten lepoaikojen vietossa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2022.

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen voimaantulosta. Asetus tuli voimaan 18.4.2022.


Tämä asetus tuli voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2022.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.