Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusi muutosasetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:stä

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta 846/2021

Valtioneuvosto antoi asetuksen (846/2021) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (826/2021, muutettu 828/2021 ja 831/2021) 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetus annettiin tartuntatautilain (1227/2016) väliaikaisten säännösten nojalla.

Asetuksella poistettiin rajoituksia, jotka koskivat kiihtymisvaiheessa olevia alueita. Lisäksi asetuksella lievennettiin ja poistettiin leviämisvaiheessa olevien alueiden rajoituksia. Uudenmaan maakunnan osalta leviämisvaiheen rajoituksia sovelletaan enää vain Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa epidemiatilanteen parantumisen johdosta. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asetuksesta poistettiin kokonaan asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloissa ja pakollinen istumapaikkavaatimus ulkotiloissa. Sellaisilla alueilla, jotka ovat leviämisvaiheessa, sovelletaan enää vain vaatimusta asiakkaiden omasta istumapaikasta sisätiloissa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksista. Asiakasmäärärajoituksia sovelletaan enää vain leviämisvaiheen alueilla. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä tulee rajoittaa sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Anniskelu- ja aukioloaikarajoitusten osalta soveltamisala rajattiin koskemaan vain leviämisvaiheen alueita, joissa anniskelu sallitaan kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika on kello 5–1.

Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Säädettyjen kevennysten taloudelliset vaikutukset ovat myönteisiä käytännössä koko maassa. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan edelleen viikoittain ja rajoituksia muutetaan sekä alueiden epidemiatilanteiden muutosten että erityisesti riskinarvioiden muutosten mukaisesti. Riskinarviot tehdään rokotuskattavuuden edistymisen seurannan yhteydessä.

Asetus tuli voimaan 1.10.2021.

Ks. myös sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (826/2021) 3 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 831/2021, seuraavasti:

3 §
Asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä käytännöt asiakkaidensa palvelemiseksi siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa taikka Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kaupungissa sijaitsevan ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Selostus:

Asetuksen 3 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden velvollisuudesta järjestää asiakkaiden oleskelu ja sijoittaminen tartuntatautiturvallisella tavalla.

Pykälän 1 ja 2 momenttien osalta oikeustila säilyi ennallaan.

Pykälän 3 momentin ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimusta koskevasta listauksesta poistettiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Muutosasetuksen johdosta edellä mainituissa maakunnissa ja sairaanhoitopiirissä ei enää tarvitse noudattaa asiakkaiden istumapaikkoja koskevaa vaatimusta sisätiloissa. Momenttiin puolestaan lisättiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Muutosasetuksen johdosta ravitsemisliikkeiden sisätilojen istumapaikkavaatimus säilyy edelleen näiden kaupunkien osalta. Lisäksi momentista poistettiin kokonaan istumapaikkavaatimus ravitsemisliikkeiden ulkotilojen osalta. Ulkotilojen istumapaikkavaatimuksen kumoaminen koskee koko maan ravitsemisliikkeitä.

Pykälästä poistettiin 4 momentti, jossa säädettiin ravitsemisliikkeen velvollisuudesta ohjata asiakkaat istumaan istumapaikoillaan sekä ohjeistaa asiakkaita liikkeessä kulkemisesta. Muutosasetuksen johdosta tämä velvollisuus poistui ravitsemisliikkeiltä koko maassa. Momentin poistamisen yhteydessä poistui myös momentissa ollut viittaus majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:ään, jossa säädetään oikeudesta evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen ja poistaa asiakas liikkeestä.

4 §
Erityiset rajoitukset

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa taikka Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kaupungissa sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa (297/2021) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, sisä- ja ulkotilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet tartuntatautilain (1227/2016) 58 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta suurimmasta määrästä asiakkaita tai henkilöitä. Edellä mainitussa maakunnassa tai kaupungissa sijaitsevan muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti enintään kolme neljäsosaa mainitussa momentissa tarkoitetusta määrästä asiakkaita tai henkilöitä.

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Karjalan tai Pohjanmaan maakunnassa taikka Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kaupungissa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 24 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 1:een.

Selostus:

Asetuksen 4 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeitä koskevista erityisistä rajoituksista.

Pykälän 1 momentin asiakaspaikkarajoituksia koskevasta listauksesta poistettiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Pykälän aiempi ilmaus 'sisätilassa tai sen osassa' korvattiin ilmauksella 'sisä- ja ulkotilassa tai sen osassa'. Tällä muutoksella momentin asiakaspaikkarajoitukset ulotettiin koskemaan sisätilojen lisäksi myös suoraan siinä mainittujen maakuntien ja kaupunkien ravitsemisliikkeiden ulkotiloja. Aiemmin ulkotiloja koskevista rajoituksista säädettiin pykälän 2 momentissa. Muutosasetuksen johdosta listauksesta poistetuissa maakunnissa ja sairaanhoitopiirissä alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärää ei tarvitse enää rajoittaa sisä- eikä ulkotiloissa puoleen normaalista eikä muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärää kolmeen neljäsosaan normaalista. Uudenmaan poistuessa listauksesta, momenttiin lisättiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Muutosasetuksen johdosta näissä kaupungeissa alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on edelleen rajoitettu sekä sisä- että ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista muusta Uudenmaan alueesta poiketen. Lisäksi momenttiin tehtiin pieni teknisluonteinen muutos, jonka johdosta ilmauksen 'edellä mainitussa maakunnassa' jälkeen lisättiin ilmaus 'tai kaupungissa'.

Pykälästä poistettiin aiempi 2 momentti, joka sisälsi viittauksen pykälän 1 momenttiin. Momentissa säädettiin asiakaspaikkarajoituksista ravitsemisliikkeiden ulkotilojen osalta. Momentti jäi tarpeettomaksi, kun ravitsemisliikkeiden ulkotilojen asiakaspaikkarajoitukset sisällytettiin pykälän uuteen 1 momenttiin.

Pykälän nykyisessä 2 momentissa säädetään anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista listattujen maakuntien ja kaupunkien osalta. Momentti mukailee aiempaa 3 momenttia lukuun ottamatta eräitä muutoksia oikeustilassa. Momentin listauksesta poistettiin Uudenmaan maakunta. Momentin listaukseen puolestaan lisättiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Muutosasetuksen johdosta Uudenmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä ei tarvitse enää noudattaa momentissa säädettyjä anniskelu- ja aukioloaikarajoituksia lukuun ottamatta Helsingin, Espoon, Vantaan tai Kauniaisten kaupungissa sijaitsevia ravitsemisliikkeitä. Näiden kaupunkien alueilla sijaitsevien ravitsemisliikkeiden osalta anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset ovat edelleen voimassa, mistä johtuen anniskelu on sallittua kello 24 saakka ja liikkeen sallittu aukioloaika on kello 5–1.

Pykälästä poistettiin 3 ja 4 momentit, joissa säädettiin ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloaikarajoituksista. Poistetun 3 momentin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset siirtyivät oikeustilaltaan muokattuina uuteen 2 momenttiin. Poistetun 4 momentin rajoitukset koskivat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiriä. Muutosasetuksen johdosta edellä mainituissa maakunnissa ja sairaanhoitopiirissä ei ole enää lainkaan voimassa ravitsemisliikkeitä koskevia anniskelu- tai aukioloaikarajoituksia.


Tämä asetus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.