Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tasavallan presidentti antoi uuden asetuksen kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa 801/2021

Selostettavalla asetuksella kumotaan nykyinen asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa (199/2013). Uusi asetus vastaa voimassa olevaan valtakunnan lainsäädäntöön neljännen päästökauppakauden 2021-2030 valmistelujen yhteydessä tehtyjä muutoksia. Neljännen päästökauppakauden käytännöt sisällytettiin päästökauppadirektiiviin (2003/87/EY) direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU 2018/410). Päästökauppadirektiivin muutoksen toimeenpanemiseksi eduskunta hyväksyi päästökauppalain muuttamisesta annetun lain (291/2019, muutettuna lailla 913/2020).

Asetus tuli voimaan 1.9.2021.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2009:31, muutettu ÅFS 2010:88, ÅFS 2012:66 ja ÅFS 2015:105) tarkoitettujen ja päästökauppalaissa (311/2011) säädettyjen päästökauppaan liittyvien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa.

Selostus:

Pykälässä säädetään soveltamisalasta. Maakuntalain 3 §:ää muutettiin vuonna 2015 päästökauppaan liittyvien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta annetulla maakuntalailla (ÅFS 2015:105). Asetuksen 1 §:ään otettiin tämän vuoksi viittaus myös muutokseen ÅFS 2015:105.

2 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtävät

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuksista laadittavasta luettelosta sekä luettelon perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä päästöoikeuksien muuttamisesta.

Selostus:

Pykälässä säädetään Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtävistä. Pykälän mukaan hallitus on toimivaltainen myöntämään lupia ja hyväksymään tarkkailusuunnitelmia sekä yleisesti valvomaan päästökauppalain noudattamista Ahvenanmaalla.

3 §
Energiaviraston tehtävät

Päästökauppalain 8 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja 9 luvussa tarkoitettua rekisterin ylläpitoa sekä 61–64 §:ssä tarkoitettuja todentajia koskevia hallintotehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa Energiavirasto.

Selostus:

Pykälässä säädetään Energiaviraston tehtävistä. Vanhan kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen antamisen jälkeen päästökauppalain 10 lukuun on lisätty säännöksiä ja hallintotehtäviä. Päästökauppalain 10 luvun säännöksistä valtakunnan Energiavirasto on hoitanut todentajan hyväksymistä, valvontaa ja hyväksymisen peruuttamista koskevat 61-64 §:ssä säädetyt hallintotehtävät. Näitä hoitaa jatkossakin valtakunnan Energiavirasto. Päästökauppalain 10 luku sisältää myös säännöksiä laitosten velvollisuudesta tarkkailla, ilmoittaa ja todentaa päästöjä sekä päästökauppaviranomaisen velvollisuudesta arvioida päästömäärää virhetilanteessa. Koska Ahvenanmaan maakunnan hallitus on toimivaltainen myöntämään lupia ja hyväksymään tarkkailusuunnitelmia sekä yleisesti valvomaan päästökauppalain noudattamista Ahvenanmaalla, Energiavirasto hoitaa ainoastaan todentajiin ja niiden hyväksyntään liittyvät päästökauppalain 10 luvun mukaiset hallintotehtävät. Kumotussa asetuksessa viitataan valtakunnan Energiamarkkinavirastoon. Energiamarkkinavirasto on nykyään Energiavirasto, joten 3 ja 4 §:n viittaukset on muutettu koskemaan Energiavirastoa.

4 §
Korvaukset

Energiavirastolle korvataan 3§:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakunnan rekisteriä koskevien hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin maakunnan hallitus ja Energiavirasto yhdessä sopivat. Päästöoikeuksien huutokaupasta valtiolle tuloutetut tulot, jotka johtuvat maakunnan puolesta huutokaupattujen päästöoikeuksien myynnistä, siirretään valtion varoista maakunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja Energiavirasto yhdessä sopivat. Maakunnan päästöoikeuksien osuus huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä määräytyy kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisten investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/410 samalla tavoin kuin Suomen osuus määräytyy kaikkien jäsenvaltioiden huutokauppaamista päästöoikeuksista.

Selostus:

Kumotussa asetuksessa viitattiin valtakunnan Energiamarkkinavirastoon. Energiamarkkinavirasto on nykyään Energiavirasto, joten 3 ja 4 §:n viittaukset on muutettu koskemaan Energiavirastoa. Uuteen asetukseen on lisäksi tehty muita lakiteknisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sen asialliseen sisältöön.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (199/2013).

Selostus:

Pykälässä säädetään asetuksen voimaantulosta sekä nykyisen asetuksen kumoamisesta.


Tämä asetus tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy

Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.