Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Kemikaalitietojen toimittamista ja käsittelyä yhdenmukaistettiin

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1126/2020

Ympäristönsuojelusta annettua valtioneuvoston asetusta (713/2014, YSA) muutettiin lisäämällä kemikaalitietoihin liittyvät tarkentavat säännökset asetuksen 4 ja 14 §:ään sekä tekemällä tiedoksiantomenettelyn sähköistämisestä johtuvat muutokset asetuksen 11 §:ään. Muutosten on tarkoitus selkeyttää ja yhdenmukaistaa kemikaalitietojen toimittamista ja käsittelyä ympäristölupaprosessissa sekä ilmoituksenvaraisessa toiminnassa. Lisäksi muutoksella saatetaan YSA sisällöllisesti vastaamaan ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) lakimuutosta 504/2019, jolla säädettiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palveluiden ensisijaisuudesta, ja jolla otettiin huomioon hallintolakiin (434/2003) tehdyt tiedoksiantomenettelyn ajantasaistamiseen liittyvät muutokset. YSA on annettu YSL 39, 44, 83 ja 115 b §:n nojalla.

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2021.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 50/2019, muutetaan 4 §:n 1 momentin 6 kohta, 11 §:n 1 momentin 7 kohta ja 14 §:n 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 6 kohta ja 11 §:n 1 momentin 7 kohta asetuksessa 50/2019, sekä lisätään 4 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 50/2019, uusi 7 kohta seuraavasti:

4 §
Hakemukseen ja ilmoitukseen liitettävät tiedot

Hakemukseen tai ilmoitukseen on liitettävä tarpeen mukaan:


6) ehdotus tarkkailun järjestämiseksi;
7) kemikaaliluettelo.


Selostus:

Pykälän 1 momenttiin lisättiin uusi kohta 7, jonka mukaan ympäristölupahakemukseen tai YSL:n 10 a luvun mukaiseen ilmoitukseen on liitettävä tarpeen mukaan kemikaaliluettelo. Lisäyksen on tarkoitus selventää, että hakijalla on velvollisuus toimittaa luettelo toiminnassa käytettävistä kemikaaleista. Velvollisuus koskee soveltuvin osin myös ilmoitusta edellyttävää toimintaa.

Kemikaaleja koskeva tieto on olennainen, kun arvioidaan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ja riskejä. Aikaisemminkin kemikaalitietoja on tullut toimittaa, mutta niiden vaatimustaso on kattavuuden ja tarkkuuden osalta vaihdellut. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan tietojen toimittamista. Kemikaaliluettelo tulee toimittaa uuteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään sähköiseen KemiDigi-järjestelmään. KemiDigi-järjestelmässä se on kaikkien sitä tarvitsevien viranomaisten käytössä yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Kemikaalin määritelmä on kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) sekä aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen.

11 §
Kuulutus lupahakemuksesta ja ilmoituksesta sekä asiakirjojen nähtävilläpito

Lupahakemuksesta ja ilmoituksesta on kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. Lupahakemusta ja ilmoitusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin:


7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti kuulutus sekä hakemus- tai ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävillä;


Selostus:

Pykälän 1 momentin 7 kohtaan tehtiin teknisluonteinen ja selventävä täydennys lisäämällä siihen maininta kuulutuksesta.

Pykälän 3 momentti kumottiin tarpeettomana, sillä paperisista asiakirjoista säätäminen ei tiedoksiantomenettelyn sähköistymisen johdosta enää ole tarpeen. Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Toiminnan vaikutusalueen kunnat julkaisevat tiedon kuulutuksesta noudattaen kuntalain (410/2015) 108 §:ää.

14 §
Lupapäätöksen kertoelmaosan sisältö

Lupapäätöksen kertoelmaosasta on käytävä ilmi tarpeellisin osin:


7) keskeiset tiedot toiminnasta, käytetyistä prosesseista, raaka-aineista, tuotteista, polttoaineista sekä toiminnan kannalta muista oleellisista kemikaaleista;


Selostus:

Pykälän 1 momentin 7 kohtaa muutettiin siten, että lupapäätöksen kertoelmaosasta on tarpeellisin osin käytävä ilmi toiminnan, käytettyjen prosessien, raaka-aineiden, tuotteiden ja polttoaineiden lisäksi myös keskeiset tiedot toiminnan kannalta muista oleellisista kemikaaleista. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan kemikaalien huomion ottamista ympäristölupaprosessissa sekä edistämään toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.


Tämä asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy

Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.