Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia päivitetty vastaamaan hallintolain julkista kuuluttamista koskevia säännöksiä

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta 1410/2019

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (1299/2004) muutettiin osana ympäristöoikeudellisten säädösten menettelysäännösten kokonaisuudistusta, jolla sähköinen asiointi säädettiin asiakirjojen tiedoksi antamisessa ensisijaiseksi paperiasiointiin nähden. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettun lain muutoksilla yhdenmukaistettiin säännöksiä vastaamaan hallintolain (434/2003) uutta sääntelyä julkisesta kuulutuksesta. Tämän lisäksi muutoksilla haluttiin yhtenäistää ympäristöllisiä menettelyjä asiakirjojen tiedoksiannossa.

Hallintolakiin lisättiin 1.1.2020 uudet julkisia kuulutuksia koskevat 62 a ja 62 b §. Uuden 62 a §:n mukaan kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan lähtökohtaisesti Internetissä viranomaisen verkkosivuilla, ja tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Hallintolain 62 b §:ssä säädetään, että julkinen kuulutus ja kuulutettava asiakirja voivat sisältää ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, jotka on myös poistettava Internetistä viranomaisen verkkosivuilta näkyvilläpitoajan, eli 14 vuorokauden kuluttua. Hallintolain lisäksi myös kuntalaissa (410/2015) ollaan siirrytty sähköiseen kuuluttamismenettelyyn.

Muutoksella vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa aiemmin säädetystä julkipanomenettelystä luovuttiin ja se korvattiin hallintolain 62 a §:n mukaisella menettelyllä, jossa päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Joiltakin osin hallintolain yleissäännöksiin tehtiin ympäristöministeriön hallinnonalan säännösten erityisluonteisuuden takia tarkennuksia. Koska vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisella julkisella kuuluttamisella täytetään myös yleisempää ympäristöasioihin liittyvää tiedottamisvelvoitteita, lakiin oli tarvetta lisätä joltain osin menettelyä koskevaa erityissääntelyä.

Sähköisen toimintaympäristön hyödyntämisellä pyritään tehostamaan viranomaisten toimintaa ja lisäämään päätöksenteon valmistelun avoimuutta ottaen huomioon hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan vaatimukset. Koska sähköisen toimintaympäristön hyödyntäminen on lisääntynyt, lakia haluttiin muuttaa paremmin vastaamaan sähköisen asioinnin tarpeita. Sähköisen viestintään siirtymisen arvioitiin parantavan asianosaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia heidän oikeuspiiriinsä ja ympäristöön vaikuttavista hankkeista.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muutokset tulivat voimaan 1.1.2020 samanaikaisesti hallintolain muutosten kanssa.

Ks. myös hallituksen esitys HE 73/2019 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 10 d §:n 1 momentti sekä 15 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 d §:n 1 momentti laissa 1263/2014, 15 § laissa 1593/2009 ja 17 § osaksi laissa 1593/2009, seuraavasti:

10 d §
Pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelu

Vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtävän pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelussa laadittavien valmisteluasiakirjojen tiedoksi antamisessa ja niitä koskevassa kuulemisessa noudatetaan, mitä 15 §:ssä säädetään. Jos pohjavesialueen luokkaa tai rajaa muutetaan vesienhoitosuunnitelman laatimisesta erillisenä menettelynä, 15 §:ssä säädetystä poiketen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pidettävä valmisteluasiakirjojat nähtävillä vähintään 30 päivää. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettävä asiassa lausunto pohjavesialueen sijaintikunnalta ja niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella ja luokituksella voi olla vaikutusta sekä siltä maakunnan liitolta, jonka alueella pohjavesialue sijaitsee.


Selostus:

Pykälän 1 momentin aiempi viittaus lain 15 §:n 1 ja 2 momenttiin muutettiin viittaukseksi koko 15 §:ään ja momenttiin sisällytettiin vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 27 §:n 2 momentin mukainen sääntely. 1 momentin mukaan vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtävän pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelussa laadittavien valmisteluasiakirjojen tiedoksi antamisessa ja niitä koskevassa kuulemisessa noudatettaisiin, mitä 15 §:ssä säädetään. Sekä näkyvilläpitoaika, kuusi kuukautta, että menettely yhtenäistettiin muutoksella vesienhoitosuunnitelmaluonnoksia koskevan sääntelyn kanssa.

Momenttiin sisällytettiin myös mahdollisuus poiketa 15 §:n määräajasta, mikäli pohjavesialueen luokkaa tai rajaa muutetaan vesienhoitosuunnitelman laatimisesta erillisenä menettelynä. Määräaika on tällöin sama kuin mitä se oli aikaisemman lain mukaan, eli vähintään 30 päivää.

15 §
Osallistuminen ja tiedottaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava 13 §:ssä tarkoitetut valmisteluasiakirjat tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Tieto kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutustua valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin ja esittää niistä mielipiteensä kirjallisesti tai sähköisesti kuuden kuukauden ajan, joka alkaa 1 momentissa tarkoitetun kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen. Valmisteluasiakirjoista ja menettelyn aikatauluista säädetään 13 §:ssä. Valmisteluasiakirjojen ja tausta-asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Selostus:

Pykälän 1 momenttiin lisättiin, että 13 §: n valmisteluasiakirjat on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, sekä viittaus hallintolain sääntelyyn julkisesta kuulutuksesta. Pykälän 1 momentin viittaus kunnan ilmoitustauluun korvattiin viittauksella kuntalakiin ja maininnalla, että tieto kuulutuksesta on julkaistava asianomaisessa kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti.

Pykälän 2 momenttiin otettiin vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 27 §:ään perustuva kuuden kuukauden määräaika tutustumismahdollisuudelle kuulutettuihin valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin. Kyseinen tutustumismahdollisuus toteutetaan pitämällä asiakirjat nähtävillä kyseisen ajan. Tämä katsottiin tarpeelliseksi valtakunnallisen yhdenmukaisuuden ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun sekä resurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta. Muutoksen takana on myös ajatus nähtävilläpitoajan yhteensovittamisesta merenhoitosuunnitelman ja tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien nähtävilläpitoaikojen kanssa.

Lisäksi 2 momentin mukaiset asiakirjoihin tutustumiseen ja mielipiteen jättämiseen liittyvät velvoitteet koskevat 1 momenttia laajemmin valmisteluasiakirjojen lisäksi myös näiden tausta-asiakirjoja. Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 mukaan on esitettävä tieto siitä, mistä tausta-asiakirjat ovat saatavilla. Tämä tarkoittaa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee esimerkiksi julkaista tausta-asiakirjat tai linkit näihin verkkosivuillaan, pitää asiakirjoja nähtävillä paperisina tai varata käyttöön sähköinen asiointipiste, jotta yleisöllä olisi mahdollisuus tutustua kyseisiin asiakirjoihin.

Pykälän 3 momenttiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan ELY-keskuksen on pyydettävä tarvittavat lausunnot, jotka esimerkiksi voivat olla lausuntoja alueellisilta ja valtakunnallisilta viranomaisilta, ohjaavilta ministeriöiltä sekä muilta vesihoidon yhteistyöryhmissä mukana olevilta sidosryhmiltä. Momenttiin lisättiin maininta, että valmisteluasiakirjoista ja aikatauluista säädetään 13 §:ssä, ja selvennettiin näin ollen, että valmisteluasiakirjoista tulisi järjestää kuuden kuukauden mittaiset kuulemiset.

17 §
Vesienhoitosuunnitelman hyväksyminen

Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat.

Ympäristöministeriö julkaisee valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sähköisesti. Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston päätöksen sähköisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava valtioneuvoston päätös tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa lisäksi päätöksen niille viranomaisille, joita asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu.

Valtioneuvoston päätöksen tiedoksi antamisesta kansainvälisellä vesienhoitoalueella määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Selostus:

Pykälän 2 momentin säännökset julkipanosta poistettiin ja korvattiin maininnalla, että ympäristöministeriö julkaisee vesienhoitosuunnitelmat sähköisesti.

Pykälän 3 momenttiin lisättiin viittaus hallintolain säännöksiin julkisesta kuuluttamisesta. Viittaus kunnan ilmoitustauluun poistettiin ja korvattiin maininnalla, että kuulutuksesta on julkaistava ELY-keskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti.

Pykälän 4 momenttiin tehtiin teknisluonteinen selvennys. Tiedoksi saattamisen sijasta puhutaan tiedoksi antamisesta ja maininta kansainvälisistä sopimuksista muutettiin monikkomuotoon.

Pykälän sääntely muutettiin tehtävien viranomaisvastuiden selventämiseksi aktiivimuotoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy

Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.