Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Maa-aineslakiin lisätty julkista kuuluttamista ja henkilötietojen julkaisemista koskevia säännöksiä

Laki maa-aineslain muuttamisesta 1407/2019

Maa-aineslakia (555/1981) muutettiin osana ympäristöoikeudellisten säädösten menettelysäännösten kokonaisuudistusta, jolla sähköinen asiointi säädettiin asiakirjojen tiedoksi antamisessa ensisijaiseksi paperiasiointiin nähden. Maa-aineslain muutoksilla yhdenmukaistettiin säännöksiä vastaamaan hallintolain (434/2003) uutta sääntelyä julkisesta kuulutuksesta. Tämän lisäksi muutoksilla haluttiin yhtenäistää ympäristöllisiä menettelyjä asiakirjojen tiedoksiannossa.

Hallintolakiin lisättiin 1.1.2020 uudet julkisia kuulutuksia koskevat 62 a ja 62 b §. Uuden 62 a §:n mukaan kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan lähtökohtaisesti Internetissä viranomaisen verkkosivuilla, ja tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Hallintolain 62 b §:ssä säädetään, että julkinen kuulutus ja kuulutettava asiakirja voivat sisältää ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, jotka on myös poistettava Internetistä viranomaisen verkkosivuilta näkyvilläpitoajan, eli 14 vuorokauden kuluttua. Hallintolain lisäksi myös kuntalaissa (410/2015) ollaan siirrytty sähköiseen kuuluttamismenettelyyn.

Maa-aineslakiin on aiemmin sisältynyt viittaukset julkipanoon, joka on ollut vakiintunut tiedoksiantotapa monissa ympäristön käyttöön liittyvissä asioissa. Maa-aineslakiin tehtävillä muutoksilla julkipanomenettely on korvattu ja siirrytty viranomaisen fyysisellä ilmoitustaululla tapahtuvasta kuuluttamisesta Internetissä tapahtuvaan viranomaisen verkkosivuilla kuuluttamiseen. Jatkossa päätökset ja niitä koskevat kuulutukset annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Lisäksi maa-aineslakiin tehtiin uudesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista (808/2019) johtuvia muutoksia.

Sähköisen toimintaympäristön hyödyntämisellä pyritään tehostamaan viranomaisten toimintaa ja lisäämään päätöksenteon valmistelun avoimuutta ottaen huomioon hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan vaatimukset. Koska sähköisen toimintaympäristön hyödyntäminen on lisääntynyt, lakia haluttiin muuttaa paremmin vastaamaan sähköisen asioinnin tarpeita. Sähköisen viestintään siirtymisen arvioitiin parantavan asianosaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia heidän oikeuspiiriinsä ja ympäristöön vaikuttavista hankkeista.

Maa-aineslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2020.

Ks. myös hallituksen esitys HE 73/2019 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-aineslain (555/1981) 13 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 20 b §:n 1 ja 2 momentti sekä 20 c §, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti laissa 258/2017, 19 §:n otsikko ja 1 momentti laissa 468/2005, 20 §:n 1 momentti laissa 977/2017 sekä 20 b §:n 1 ja 2 momentti ja 20 c § laissa 424/2015, seuraavasti:

13 §
Lupahakemuksen tiedoksianto ja lupahakemuksesta tiedottaminen

Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava maa-aineslupaa koskeva hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen on mainitun lain 62 a §:ssä säädetystä poiketen kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivää. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa asiakirjoissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat toiminnanharjoittajan nimi sekä ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen poistettava verkkosivuilta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain (410/2015) 108 §:ssä. Tämän ohella kunnan on varattava ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi, paitsi milloin se on ilmeisen tarpeetonta. Lupahakemuksen tiedoksiannosta ja tiedottamisesta aiheutuneet kulut kuuluvat luvan hakijan maksettaviksi.


Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kyseessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, voi esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Selostus:

Pykälässä säädetään hallintolain 62 a §:n mukaisesta lupahakemuksen julkisesta kuuluttamisesta sekä kuntalain 108 §:n mukaisesta lupahakemuksen tiedottamisest, mistä johtuen pykälän otsikkoa muutettiin vastaamaan paremmin sen asiasisältöä.

Pykälän 1 momentin viittaukset kunnan ilmoitustauluun ja kumottuun julkisista kuulutuksista annettuun lakiin (34/1925, kuulutuslaki) korvattiin viittauksella hallintolain sääntelyyn julkisesta kuulutuksesta. Maa-aineslain mukainen nähtävilläpitoaika on kuitenkin hallintolaista poiketen 30 päivää. Pidemmällä nähtävilläpitoajalla halutaan varmistaa, että hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ympäristöönsä vaikuttavista hankkeista. Säännös vastaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:ssä säädettyä.

Lisäksi pykälän 1 momenttiin otettiin säännös kuulutuksessa ja hakemusasiakirjoissa olevien elinkeinotoimintaa harjoittavan toiminnanharjoittajan henkilötietojen poistamisesta Internetistä. Hallintolain 62 b §:n yleissäännöksestä poiketen kyseiset tiedot poistetaan sitten, kun lupapäätös on saanut lainvoiman. Säännös vastaa periaatteiltaan, mitä ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentissa on säädetty.

Tieto kuulutuksesta on pykälän mukaan julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti, ja tämä voisi tapahtua esimerkiksi julkaisemalla linkki lupaviranomaisen kuulutusta koskeville verkkosivuille. Tieto tulee julkaista kunnissa viipymättä sen jälkeen, kun kuulutus on julkaistu lupaviranomaisten verkkosivuilla. Koska hallintolain 62 a § mahdollistaa tarpeen vaatiessa kuulutuksen julkaisemisen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla, pykälän 1 momentista poistettiin tarpeettomana velvoite julkaista sanomalehdessä kuulutus hankkeista, jotka aiheuttavat huomattavaa vaikutusta laajalla alueella tai vaikuttavat lukuisten henkilöiden oloihin.

Pykälän 3 momentista poistettiin 1 momentin kanssa päällekkäiset vaatimukset kuuluttamisesta ja kuulutuksesta tiedottamisesta.

19 §
Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Sen lisäksi, mitä mainitun lain 62 a §:ssä säädetään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on mainittava myös päätöstä koskeva valitusaika. Kuulutuksessa ja kuulutetuissa asiakirjoissa julkaistut henkilötiedoiksi katsottavat toiminnanharjoittajan nimi sekä ottamisalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot on mainitun lain 62 b §:ssä säädetystä poiketen poistettava viranomaisen verkkosivuilta sitten, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja tämän lain 11 §:n nojalla lupamääräyksissä annetut velvoitteet on täytetty. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.


Selostus:

Pykälän otsikkoa muutettiin ensinnäkin vastaamaan paremmin sen asiasisältöä. Pykälän 1 momentista poistettiin julkipanomenettelyä koskevat säännökset. Julkipanomenettelystä on luovuttu muun muassa myös ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain mukaisissa menettelyissä. Myös maa-aineslain mukaiset päätökset annetaan pykälän muuttamisen myötä hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Koska julkista kuulutusta koskevan säännöksen mukaan asiakirja katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta, eikä sen antamisen ajankohtana niin kuin julkipanomenettelyssä, asian kokonaiskäsittelyaika piteni viikolla.

Pykälän 1 momenttiin otettiin säännös kuulutuksessa ja hakemusasiakirjoissa olevien elinkeinotoimintaa harjoittavan toiminnanharjoittajan henkilötietojen poistamisesta Internetistä. Hallintolain 62 b §:n yleissäännöksestä poiketen lupapäätöksessä ja sitä koskevassa kuulutuksessa ilmoitetut edellä mainitut henkilötiedot poistetaan sitten, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja maa-aineslain nojalla annettujen lupamääräysten velvoitteet on täytetty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötiedot poistetaan, kun esimerkiksi mahdollisesti annetut jälkihoitotoimenpiteet on hoidettu. Henkilötietoja tulee säilyttää luvanvaraisen toiminnan päättymiseen asti, jotta asia tulee riittävästi yksilöidyksi ja jotta asianosaiset ja yleisö voisivat arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia toiminnan loppumiseen asti. Säännös vastaa periaatteiltaan, mitä ympäristönsuojelulain 85 §:ssä säädetään.

Tieto kuulutuksesta on pykälän mukaan julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti, ja tämä voisi tapahtua esimerkiksi julkaisemalla linkki lupaviranomaisen kuulutusta koskeville verkkosivuille.

Pykälästä poistettiin myös muu hallintolain 62 a §:n kanssa päällekkäinen sääntely.

20 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallintotuomioistuimelta noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.


Selostus:

Pykälän 1 momentin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölaki (586/1996) korvattiin viittauksella 1.1.2020 voimaan tulleeseen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Koska oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa valituslupa on pääsääntö, maininta tästä poistettiin säännöksestä tarpeettomana. Myös maininta korkeimman hallinto-oikeuden myöntämästä valitusluvasta oli tarpeeton, ja näin ollen myös se poistettiin.

20 b §
Kuuleminen maa-aineslupapäätöstä koskevan valituksen johdosta

Hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Hallinto-oikeuden on varattava luvan hakijan valituksen johdosta tilaisuus vastineen antamiselle niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvoville viranomaisille, jollei tämä ole ilmeisen tarpeetonta. Muutoin kuulemisesta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.


Selostus:

Pykälän 1 momentin viittaus kunnan ilmoitustauluun korvattiin viittauksella kuntalain 108 §:ään, jonka mukaan asianmukaisten kuntien tulee julkaista tieto kuulutuksesta. Kuuluttamisessa noudatetaan jatkossa hallintolain julkista kuuluttamista koskevia säännöksiä ja näin ollen myös viittaus kyseiseen lakiin lisättiin momenttiin. Koska hallintolain 62 a §:ssä säädetään siitä, missä asiakirjat tulee pitää nähtävillä, maininta tästä oli selostettavassa momentissa tarpeeton, ja näin ollen se poistettiin.

Pykälän 2 momentin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin korvattiin viittauksella 1.1.2020 voimaan tulleeseen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.

20 c §
Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa

Hallinto-oikeuden on annettava maa-aineslupaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Hallinto-oikeuden päätös on toimitettava valittajalle ja päätöksen jäljennös sitä pyytäneille asianosaisille sekä lupaa koskevassa asiassa toiminnanharjoittajalle, jollei tämä ole valittajana. Jäljennös päätöksestä on lisäksi toimitettava kunnan valvontaviranomaiselle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Selostus:

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa on yleissäännös tarkastuksen tekemisestä tosiseikan todentamiseksi, ja näin ollen maininta tästä oli tarpeeton selostettavassa pykälässä. Tästä syystä pykälän 1 momentti kumottiin, ja pykälän vanhasta 2 momentista tuli aiemman 1 momentin kumoamisen seurauksena uusi 1 momentti.

Pykälän uutta 1 momenttia muutettiin niin, että julkipanomenettelyä koskevat säännökset poistettiin ja nämä korvattiin viittauksella hallintolain julkista kuulutusta koskeviin säännöksiin. Lisäksi pykälän 1 momentin viittaus kunnan ilmoitustauluun korvattiin viittauksella kuntalain 108 §:ään, jonka mukaan asianmukaisten kuntien tulee julkaista tieto kuulutuksesta. Viittaus toiminnan sijaintikuntaan poistettiin, jotta säännös olisi mahdollisimman yhteneväinen ympäristönsuojelulain 197 § kanssa. Muutoksen tarkoituksena ei ollut asiallisesti muuttaa säännöksen kattavien kuntien joukkoa.

Pykälän vanhasta 3 momentista tuli uusi 2 momentti, eikä momenttiin tehty muutoksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.


Suvi Marttinen
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy

Puh. +358 9 474 21
suvi.marttinen@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.