Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin sisällöllisiä ja teknisiä muutoksia

Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta 1060/2017

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) sääntelee lain 1 § mukaan työntekijän oikeudesta korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta sekä yrittäjän oikeudesta vakuuttaa itsensä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Se sääntelee kumottua tapaturmavakuutuslakia (608/1948) yksityiskohtaisemmin lain soveltamisalasta, korvausten perusteesta ja korvausmenettelystä.

Lailla työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (1060/2017) tehtiin teknisluonteisia muutoksia lain soveltamisessa huomattuihin epäkohtiin sekä sisällöllisiä muutoksia. Merkittävin sisällöllinen muutos on se, että jatkossa yrittäjän ja maatalousyrittäjän aiemmat yrittäjätulot otetaan tietyin edellytyksin huomioon vuosityöansion määrittämisessä, kun työntekijälle sattuu työ- tai virkasuhteessa tapaturma. Muutoksella pyrittiin saattamaan entiset yrittäjät samaan asemaan kuin aikaisemmin työsuhdetyössä olleet vuosityöansion määrittämisessä. Vuosityöansion määrä vaikuttaa suoraan työntekijän saaman korvauksen tasoon.

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2018

Ks. myös hallituksen esitys HE 171/2017 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 8 §:n 7 kohta, 13 §:n 2 momentti, 139 §:n 2 momentti, 202 §:n 2 momentti ja 268 §:n 2 momentti sekä lisätään 75 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 225 a § seuraavasti:

8 §
Työntekijänä tehtävä työ

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka tekee työtä:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
7) tasavallan presidenttinä, valtioneuvoston jäsenenä, tasavallan presidentin kanslian virkamiehenä, eduskunnan okeusasiamiehenä tai apulaisoikeusasiamiehenä, kansanedustajana taikka Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenenä;
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Selostus:

Pykälässä säädetään lain henkilöllisestä soveltamisalasta. 7 momenttiin lisättiin Ahevenanmaan maakuntapäivien jäsenet, joita ei ollut lakia säädettäessäkään tarkoitus jättää lain soveltamisalan ulkopuolelle. Muutoksella pyrittiin välttämään epäselvyyksiä lain tulkinnassa, eikä oikeustilaa ole tarkoitus muuttaa.

13 §
Suomessa tehtävä työ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tätä lakia ei sovelleta työntekijän Suomessa tekemään työhön, jos työntekijä ei kuulu EU:n sosiaaliturva-asetusten tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella Suomen lainsäädännön alaisuuteen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Selostus:

Pykälään tehtiin käsitteellinen täsmennys koskien lain alueellista soveltamisalaa. Alkuperäisessä pykälässä ollut ilmaisu sosiaaliturvasopimus korvattiin kansainvälisellä sopimuksella. Tarkoituksena on alun perinkin ollut kuvata kaikkia niitä kansainvälisiä sopimuksia, joissa on sosiaalihuollon alaan kuuluvia määräyksiä. Sosiaaliturvasopimuksella on käytännössä ollut oma erityinen ja suppeampi merkitys.

75 §
Yrittäjätyön ansioiden laskeminen vuosityöansioon

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos vahingoittunut ei ole vahinkotapahtuman sattuessa tehnyt 1 momentissa tarkoitettua yrittäjän työtä, mutta hänellä on 71 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vertailuaikana ollut voimassa 188—190 §:n mukainen yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus, vertailuajan työansioissa otetaan huomioon vahingoittuneen yrittäjän eläkelain mukainen työtulo kunkin vertailuvuoden päättyessä. Vastaavasti vertailuajan työansioissa otetaan huomioon kunkin vertailuvuoden päättyessä voimassa ollut maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vahvistettu vuosityöansio, jos vahingoittunut ei ole vahinkotapahtuman sattuessa tehnyt 2 momentissa tarkoitettua työtä.

Selostus:

Pykälään lisättiin uusi 3 momentti, joka mahdollistaa yrittäjien työtulojen huomioon ottamisen laissa määrätyin edellytyksin vertailuansioita laskettaessa. Vertailuaika on lain 71 §:n 2 momentin mukaan kolme vuotta. Työtulona pidetään yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa (873/2015) vahvistettua työtuloa. Muutos koskisi vain niitä entisiä yrittäjiä, jotka eivät enää ole vakuutettuina yrittäjinä.

Tarkoituksena on parantaa entisten yrittäjien sosiaaliturvaa tilanteissa, joissa työtapaturma sattuu pian työsuhteen alkamisen jälkeen. Alkuperäisen lain mukaan yrittäjänä saatuja aiempia tuloja ei voida ottaa huomioon ansiokorvauksen laskennassa. Muutoksella pyrittiin estämään vuosityöansion jääminen kohtuuttoman pieneksi silloin, kun uuden työsuhteen ansioita ei voida vielä käyttää vuosityöansion perusteena.

Muutokset eivät vaikuta lain 71 §:n 1 momentissa säädettyä vahinkotapahtumaa edeltävän vuoden työansioiden laskentaan.

139 §
Korvauksen maksaminen työnantajalle ja sairauskassalle

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Työnantajalla, joka on maksanut vahingoittuneelle palkkaa tämän lain mukaisena kuntoutuksena korvatun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 70 §:ssä tarkoitetun oppisopimuskoulutuksen perusteella, on oikeus saada vastaavalta ajalta vahingoittuneelle myönnetty ansionmenetyskorvaus sanotun palkan määrään saakka.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Selostus:

Pykälässä muutettiin lakiviittausta koskemaan lain säätämisen jälkeen voimaan tullutta ammattillisesta koulutuksesta annettua lakia (531/2017).

202 §
Korvauksesta tehtävät vähennykset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta tapaturmaeläkkeestä vähennetään vahingoittuneelle samalta ajalta saman vahinkotapahtuman johdosta muun lain nojalla maksettava osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke sekä niiden jälkeinen vanhuuseläke ja sairausvakuutuslain mukainen päiväraha. Edunsaajalle maksettavasta perhe-eläkkeestä vähennetään vastaavasti muun lain nojalla saman vahinkotapahtuman johdosta maksettava perhe-eläke.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Selostus:

Pykälän 2 momenttiin lisättiin kohta, jonka mukaan vähennys tehdään myös osatyökyvyttyömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta, joka on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Muutoksella haluttiin täsmentää lain sanamuotoa ja välttää epäselvyyksiä tulkinnassa. Momenttiin lisättiin myös selvennyksen vuoksi, että vähennettävän eläke-etuuden tulee perustua samaan vahinkotapahtumaan kuin tämän lain mukainen korvaus. Oikeustila ei muuttunut.

225 a §
Finanssivalvonnan valvontatehtävä

Tapaturmavakuutuskeskuksen korvaus- ja vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja vakuutusmatemaattisten seikkojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.

Selostus:

Pykälä on uusi. Siinä säädetään ykistyiskohtaisemmin Finanssivalvonnan toimivallasta valvoa tapaturmavakuutuskeskuksen toimintaa. Pykälä oli tarpeen, koska finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) ei määritellä riittävän täsmällisesti Finanssivalvonnan toimivaltaa suhteessa niihin, jotka on määritelty kyseisessä laissa muuksi finanssimarkkinoilla toimivaksi. Suhteessa muihin finanssimarkkinoilla toimiviin, kuten tapaturmavakuutuskeskukseeen, Finanssivalvonnan valvontatehtävät määräytyvät erityislainsäädännön mukaan.

268 §
Rahamäärien ja korvausten tarkistaminen työeläkeindeksillä ja palkkakertoimella

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tapaturmaeläke ja vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen kuntoutusraha, jatkuvana maksettava haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja perhe-eläke tarkistetaan kalenterivuosittain työn- tekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Kertakaikkisena maksettava haittaraha tarkistetaan edellä mainitulla työeläkeindeksillä korvauksen maksamisajankohdan mukaan.

Selostus:

Pykälän toista momenttia muutettiin siten, että siihen lisättiin hoitotuki ja vaatelisä. Kohdat olivat jääneet epähuomiossa pois tapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015) säädettäessä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 75 §:n 3 momenttia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaantulon jälkeen. Lain 75 §:n 3 momenttia sovellettaessa vuoden 2015 yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon sijasta käytetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukaisen vakuutuksen vuosityöansiota.

Selostus:

Ennen lain voimaantuloa sattuneissa vahinkotapahtumissa vuosityöansion määritetään edelleen vanhojen säännösten mukaan.

Siirtymäsäännös tapaturmavakutuslain soveltamisesta johtuu siitä, että vuoteen 2015 saakka yrittäjän tapaturmavakuutus ei edellyttänyt yrittäjän eläkevakuutuksen voimassaoloa.


Johan Pråhl
Asianajaja
HPP Asianajotoimisto Oy
Puh. +358 9 474 21
johan.prahl@hpp.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.