Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Muutoksia tapaturmavakuutuslakiin

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 486/2015

Tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) tehdyt muutokset johtuvat tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenteellisesta uudistamistyöstä. Hallituksen esityksessä 277/2014ehdotettiin säädettäväksi täysin uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015), joka tullessaan voimaan 1.1.2016 yhtenäistää ja johdonmukaistaa työ- ja virkasuhteeseen liittyvän pakollisen työtapaturma- ja ammattitautiturvan sisällön sääntelyä. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki korvaa tapaturmavakuutuslain (608/1948), ammattitautilain (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991), jotka sääntelevät työtapaturma- ja ammattitautiturvaa vuoden 2015 loppuun asti. Tällä hetkellä voimassa olevat lait eivät enää vastaa sisällöltään työelämän muuttuneita olosuhteita, ja sääntely kolmessa eri laissa tekee turvan sisällöstä vaikeasti hahmottuvan.

Tämän lain muutokset tulivat voimaan 1.5.2015.

Ks. myös hallituksen esitys HE 277/2014 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 60 b §:n 1 momentin 3 kohdan f alakohta, sellaisena kuin se on laissa 647/2010, ja lisätään lakiin uusi 18 f § ja 60 b §:n 1 momentin 3 kohtaan, sellaisena kuin se on laeissa 1359/2007 ja 647/2010, uusi g alakohta seuraavasti:

18 f §

Miehelle maksettavaan 18 e §:n mukaiseen haittarahan kertakorvaukseen maksetaan lisäkorvaus, jonka suuruus on naisen ja miehen kertakorvauksen erotus, kun naisen ja miehen ikä, haittaluokka ja vahingon sattumisvuosi ovat samat.

Selostus:

Lakiin on lisätty uusi 18 f §, jossa säädetään miehelle maksettavasta lisäkorvauksesta 18 e §:n mukaiseen haittarahan kertakorvaukseen. Lisäkorvauksen suuruus on naisen ja miehen kertakorvauksen erotus, kun naisen ja miehen ikä, haittaluokka ja vahingon sattumisvuosi ovat samat. Miehelle maksettava kokonaiskorvaus on siten sama kuin samassa asemassa olevalle naiselle maksettava. Säännöksellä on pantu täytäntöön Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössään vahvistama direktiivin 79/7/ETY 4 artiklan 1 kohdan tulkinta, jonka mukaan lakisääteisen sosiaalietuuden vakuutusmatemaattisena laskentaperusteena ei voida käyttää naisten ja miesten erilaisia elinajanodotteita, kun tällaista perustetta käyttäen miehelle suoritettava tämän etuuden kertakorvaus muodostuu pienemmäksi kuin samanikäisen ja vastaavassa tilanteessa olevan naisen saama korvaus.

Pykälää sovelletaan takautuvasti siten, että lisäkorvaus maksetaan myös ennen lain voimaantuloa 3.9.2014 jälkeen maksetuille haittarahan kertakorvauksille. Lisäkorvausta maksetaan haittarahoihin, jotka ovat seurausta ennen työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantuloa sattuneista vahinkotapahtumista. Mainitussa laissa, jota sovelletaan 1.1.2016 alkaen sattuviin vahinkotapahtumiin, ei enää ole eroa miehen ja naisen haittarahan kertakorvauksen laskentaperusteessa.

Lisäkorvaus on erityisluonteestaan huolimatta haittarahakorvaus, johon sovelletaan lain haittarahaa koskevia säännöksiä. Siten esimerkiksi lisäkorvaukseen maksetaan indeksikorotus kuten haittarahaan.

60 b §

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuosittain tässä pykälässä tarkoitettujen kustannusten rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa siten kuin 2—9 momentissa säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmaksutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. Rahoitettavat kustannukset ovat:


 

3) vakuutusyhtiön kalenterivuonna maksamat:


f) korvaukset suurvahingosta siten kuin 9 momentissa säädetään;

g) 18 f §:ssä tarkoitetut lisäkorvaukset.


Selostus:

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa on luettelo niistä korvauskustannuksista, jotka rahoitetaan jakojärjestelmässä vuosittain. Tähän luetteloon on lisätty uusi g alakohta, jonka nojalla 18 f:n mukaiset lisäkorvaukset rahoitetaan jakojärjestelmästä. Lisäkorvaukset rahoitetaan jakojärjestelmästä koska vakuutusyhtiöt eivät ole voineet varautua niihin ennakolta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015. Tätä lakia sovelletaan myös haittarahaan, joka on maksettu 3 päivä syyskuuta 2014 jälkeen ennen tämän lain voimaantuloa. Tämän lain 18 f §:ää sovelletaan myös ennen 1 päivää tammikuuta 2010 voimassa olleen lain mukaiseen haittarahaan, joka maksetaan 3 päivä syyskuuta 2014 jälkeen.

Selostus:

Laki tuli voimaan 1.5.2015. Lakia sovelletaan myös haittarahaan, joka on maksettu 3.9.2014 jälkeen ennen tämän lain voimaantuloa. 18 f §:ää sovelletaan myös ennen 1.1.2010 voimassa olleen lain mukaiseen haittarahaan, joka maksetaan 3.9.2014 jälkeen.


 

Johan Pråhl
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
Puh. +358 9 474 2229
johan.prahl@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.