Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Muutos pelastuslain 103 §:ään

Laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta 470/2015

Pelastuslain (379/2011) muutos johtuu tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöstä. Hallituksen esityksessä 277/2014 ehdotettiin säädettäväksi täysin uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015), joka tullessaan voimaan 1.1.2016 yhtenäistää ja johdonmukaistaa työ- ja virkasuhteeseen liittyvän pakollisen työtapaturma- ja ammattitautiturvan sisällön sääntelyä. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki korvaa tapaturmavakuutuslain (608/1948), ammattitautilain (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991), jotka sääntelevät työtapaturma- ja ammattitautiturvaa vuoden 2015 loppuun asti. Tällä hetkellä voimassa olevat lait eivät enää vastaa sisällöltään työelämän muuttuneita olosuhteita, ja sääntely kolmessa eri laissa tekee turvan sisällöstä vaikeasti hahmottuvan.

Suomen lainsäädäntöön sisältyy useita erillisiin lakeihin sisällytettyjä yksittäisiä säännöksiä erityisissä olosuhteissa sattuneista tapaturmista maksettavasta tapaturmakorvauksesta. Näissä laeissa säädetään erinäisistä olosuhteista, joissa sattunut vahinkotapahtuma voidaan korvata samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään. Pelastuslain 103 § on tällainen säännös. Laissa olevat viittaussäännökset voimassa olevaan tapaturmavakuutuslakiin on muutettu viittauksiksi työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016.

Ks. myös hallituksen esitys HE 277/2014 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pelastuslain (379/2011) 103 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 4 momentti seuraavasti:

103 §
Pelastustoiminnassa sattuneen tapaturman ja ammattitaudin korvaaminen

Pelastustoiminnassa tai väestönsuojelutehtävissä sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvausta valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista. Korvaus suoritetaan vain siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan. Korvausta suoritetaan niille, jotka:


 

2) kuuluvat 25 §:ssä tarkoitettuun sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön mutta eivät ole oikeutettuja korvauksiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan;


 

Asian, joka koskee korvauksen suorittamista tämän pykälän nojalla valtion varoista, käsittelee Valtiokonttori. Korvausasian käsittelyyn ja muutoksenhakuun korvausasiassa annettuun päätökseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä.

Selostus:

Pykälän lakiviittaukset on muutettu viittauksiksi uuteen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, joka tulee voimaan 1.1.2016.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.


 

Johan Pråhl
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
Puh. +358 9 474 2229
johan.prahl@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.