Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tapaturmavakuutuslain vanhentuneita säädösviittauksia korjattu

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 986/2013

Vakuutusyhtiölakia (521/2008) on muutettu 1.1.2014 lukien vakuutusyhtiöiden luotettavan hallinnon ja riskienhallinnan parantamiseksi. Muutokset liittyvät tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2016 sovellettavaksi tulevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (ns. Solvenssi II -direktiivi) kansalliseen voimaansaattamiseen.

Vakuutusyhtiölakiin tehtyjen muutoksien yhteydessä tapaturmavakuutuslain (608/1948) vanhentuneita viittauksia kumottuun vahingonkorvauslakiin (1062/1979) on päivitetty ajan tasalle. Luonteeltaan säädöstekniset muutokset tulivat voimaan 1.1.2014.

Ks. myös hallituksen esitys 83/2013 vp.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 32 §:n 1 momentti, 38 b §:n 1 momentti, 38 c §:n 4 momentti ja 64 c §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 32 §:n 1 momentti laissa 748/2003, 38 b §:n 1 momentti ja 38 c §:n 4 momentti laissa 1086/1996 sekä 64 c §:n 2 momentti laissa 723/2002, seuraavasti:

32 §

Vakuutussopimus tehdään vakuutuskausittain jatkuvaksi. Vakuutuskautena on kalenterivuosi. Kesken vuotta voimaan tulevan vakuutuksen ensimmäinen vakuutuskausi päättyy kuitenkin vasta vakuutuksen alkamista seuraavan kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä, ei kuitenkaan ennen ensimmäisen vakuutuskauden päättymistä. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kalenterikuukautta ennen edellä mainittuja päättymispäiviä. Vakuutuksenottajan irtisanomisoikeudesta vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä säädetään vakuutusyhtiölain 21 luvun 15 §:ssä.


Selostus:

Pykälän 1 momentin viittaus kumotun vakuutusyhtiölain vakuutuksenottajan irtisanomisoikeutta vakuutuskannan luovuttamistilanteessa koskevaan pykälään on muutettu viittaukseksi vakuutusyhtiölain samansisältöiseen 21 luvun 15 §:ään.


38 b §

Jos vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin johdosta tämän lain mukaiseen pakolliseen vakuutukseen perustuva korvaus jää joko osittain tai kokonaan turvaamatta vakuutusyhtiölain 14 luvun 5 §:n mukaisen vakuutuksenottajalle mahdollisesti määrätyn lisämaksuvelvollisuuden toteuttamisen jälkeen, voidaan vakuutuksenottaja velvoittaa maksamaan tapaturmavakuutuksen lisävakuutusmaksu siten kuin tässä pykälässä säädetään. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske kuluttajaa eikä sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.


Selostus:

Pykälän 1 momentin viittaus kumottuun vakuutusyhtiölakiin on korvattu viittauksella vastaavaan vakuutusyhtiölain 14 luvun 5 §:ään.


38 c §Tapaturmavakuutuslaitosten liitto huolehtii suomalaisen vakuutusyhtiön selvitystilan ja konkurssin yhteydessä korvausten maksamisesta sen jälkeen, kun vakuutuskanta ja sitä vastaava omaisuus on siirretty liitolle, sekä muista vakuutusyhtiölain 23 luvun 21 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 49 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Sellaisen ulkomaisen vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin osalta, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen, liiton velvollisuus maksaa korvaukset alkaa kuitenkin ministeriön määräämästä ajankohdasta. Kun liitto on maksanut vahinkoa kärsineelle korvausta, hänen oikeutensa korvaukseen selvitys- tai konkurssipesästä siirtyy liitolle siihen määrään saakka kuin tämä on korvausta maksanut.

Selostus:

Pykälän 4 momentin viittaus kumottuun vakuutusyhtiölakiin on muutettu viittaukseksi voimassaolevan lain 23 luvun 21 §:ään, joka sisältää vastaavat säännökset vakuutuskannan siirrosta Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle.

 

64 c §


Vakuutuslaitoksella ja sen asiamiehellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja vakuutuslaitoksen kanssa samaan konserniin, vakuutusyhtiölain 26 luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään ja mainitun lain 30 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään sekä samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitettuun rahoitus- tai vakuutusryhmittymään kuuluvalle toiselle yritykselle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten tai jos siitä lailla erikseen säädetään.

Selostus:

Pykälän 2 momentin viittaukset kumottuun vakuutusyhtiölakiin on korjattu viittauksiksi voimassa olevaan vakuutusyhtiölakiin. Lisäksi vanhentunut viittaus kumottuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettuun lakiin (44/2002) on korvattu viittauksella voimassaolevaan lakiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

 

Johan Pråhl
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy
Puh. +358 9 474 2229
johan.prahl@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.